Gjøl Strandenge. Hydrologisk forundersøgelse

Jammerbugt Kommune har bedt konsulentfirmaet COWI om at undersøge de biologiske og tekniske forhold nærmere på i alt 77 ha strandenge fordelt på 4 delområde inkl. øen Fruens Holm, samt vurderet mulige naturtiltag der kan højne naturværdien på arealerne.

Resultaterne fremgår af rapporten – Undersøgelse af natur og vandstandsforhold på Gjøl Strandenge.

Jammerbugt Kommune er den ansvarlige myndighed i forhold til at sikre en god naturtilstand for en række særlige naturtyper og arter indenfor Natura 2000 områder. Gjøl strandenge er en del af Natura 2000 område nr. 15, som indbefatter både habitatområde nr. 15 samt fugle beskyttelsesområde nr. 1. Gjøl strandenge er en del af Natura 2000 området for særligt at beskytte strandengene ned til Limfjorden, samt sikre gode yngle- og fourageringsområder på strandengene for de fuglearter Natura 2000 området er udpeget for at beskytte.

For spørgsmål eller uddybning kontakt venligst Allan Eskesen, biolog og projektansvarlig eller Ivan Kristensen, skov- og landskabsingeniør - ikr@jammerbugt.dk.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
Allan Eskesen
Tlf. direkte: 72 57 72 03
als@jammerbugt.dk

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Team Vand og Natur

Ivan Kristensen
Tlf. direkte: 72 57 76 88
ikr@jammerbugt.dk