Attrup Strandenge. Hydrologisk forundersøgelse

Jammerbugt Kommune har bedt konsulentfirmaet COWI om at undersøge de biologiske og tekniske forhold nærmere på i alt 42 ha strandenge ved Limfjordskysten mellem Haverslev og Attrup samt vurdere mulige naturtiltag, der kan højne naturværdien på strandengene.

Resultaterne fremgår af rapporten: Attrup Enge - Etablering af naturlig hydrologi

Jammerbugt Kommune er den ansvarlige myndighed i forhold til at sikre en god naturtilstand for en række særlige naturtyper og arter indenfor Natura 2000 områder. Attrup Enge er en del af Natura 2000 område nr. 15, som indbefatter både habitatområde nr. 15 samt fuglebeskyttelsesområde nr. 1. Attrup enge er en del af Natura 2000 området for særligt at beskytte strandengene ned til Limfjorden, samt sikre gode yngle- og fourageringsområder på strandengene for de fuglearter, Natura 2000 området er udpeget for at beskytte. Blandt fuglene på udpegningsgrundlaget er 4 arter i fokus: klyde, almindelig ryle, brushane og knortegås.

For spørgsmål eller uddybning kontakt venligst Marianne Lindhardt, biolog og projektansvarlig - msl@jammerbugt.dk.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
Marianne Skaarup Lindhardt
Tlf. direkte: 72 57 72 04
msl@jammerbugt.dk