Svinkløv Klitplantage og Grønnestrand - Natura 2000 nr. 13

Området består af arealmæssigt lige dele klitplantage og lysåbne naturarealer. Et markant landskabselement i området er kystklinterne ved Svinklovene, som hæver sig mere end 50 meter over det flade klitområde og består af rent skrivekridt. Klinten er furet af regnkløfter og er efterhånden næsten helt tilgroet af urter. Området ved Grønnestrand består af store klitsystemer formet af sandflugt.

Området har alle de i Danmark forekommende klit-naturtyper. Der er meget store områder med klitheder, klitlavninger, grå og grønsværsklitter, men særligt klitter med enebær har her nationalt væsentlige forekomster. Også klitlavningerne med rigkærsvegetation og kalkklinten med kalkoverdrev er meget værdifulde og har en række spændende plantearter f.eks. de endemiske øjentrøstarter: nordisk og klit-øjentrøst samt meget store og ret stabile bestande af kær-fnokurt, purpur-gøgeurt og den sjældne bregne hjortetunge.

Slette Å er et fint, naturligt vandløbssystem med et bælte af elle- og askeskov og en bestand af odder.

Bag strandvolden ved Grønnestrand er der dannet et linieformet søsystem, Ålevande, oprindeligt naturligt dannet ved ferskvandstilstrømning i lavningen bag strandvolden, men i 1900-tallet udvidet ved ralgravning.

Målsætning

Det overordnede mål for området er, at sikre og øge det store sammenhængende område af klitnaturtyper med et islæt af artsrige rigkær og kalkoverdrev, samt at naturtyper og arter opnår gunstig bevaringsstatus. Områdets truede naturtyper, som forekommer med små, fragmenterede forekomster: våd hede og i særdeleshed kalkoverdrev og rigkær sikres og søges udvidet, hvor de naturgivne forhold gør det muligt. Den regionalt vigtige forekomst af enebærklit sikres. 

Se mere om Natura 2000 planen under område 13 på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Handleplan og plejeindsats

Jammerbugt Kommune har vedtaget en handleplan for anden planperiode 2016-2021 for Svinkløv Klitplantage og Grønnestrand. Kommunen har således pligt til at søge at opfylde målsætningen for Natura 2000 området og vil hen ad vejen informere om projektinitiativer og plejeindsaser i Store Vildmose.

Kontakt Natur - love og regler

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000