Store Vildmose - Natura 2000-område nr. 12

Store Vildmose består af resterne af en tidligere vidtstrakt højmose, samt af mindre tilstødende engarealer og enkelte lave morænebakker. Hele området er dannet på stenalderhavets hævede havbund. De mere eller mindre tilgroede rester af den oprindelige højmose, findes i den nordlige og vestlige del af denne. Området rummer et værdifuldt fugle- og dyreliv og en del sjældne planter.

Overordnet målsætning

Den overordnede målsætning for Natura 2000-området er at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus. Store Vildmose-området bør rumme store områder med aktiv højmose med høj naturtilstand. Høslet-engen ved Stavad Enge med habitatnaturtyperne indlandssalteng, surt overdrev, rigkær og tidvis våd eng sikres.

Levesteder og vandringsmuligheder for odder og havlampret sikres. Hedepletvinge sikres potentielle levesteder.

Arealer med nedbrudt højmose og tilgroningsarealer med skovbevokset tørvemose bør udlægges til aktiv højmose.

Sikring af lysåbne forhold i klitnaturtyper sker ved rydning af opvækst, en passende vedvarende drift og pleje samt en indsats over for invasive plantearter på naturtyperne.

Se mere om Natura 2000-planen under område 12, Store Vildmose, på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Handleplan og plejeindsats

Jammerbugt Kommune har vedtaget en handleplan for anden planperiode 2016-2021 for Store Vilmose. Kommunen har således pligt til at søge at opfylde målsætningen for Natura 2000 området og vil hen ad vejen informere om projektinitiativer og plejeindsaser i Store Vildmose.

Se også Naturstyrelsens plejeplan 2016-2021 for styrelsens arealer i og omkring Store Vildmose.

Kontakt Natur - love og regler

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000