Saltum Bjerge. Natura 2000 nr 216

Saltum Bjerge området består af næringsfattige, sandede, stedvist kalkholdige og stærkt kuperede morænebakker beliggende nær Saltum. Bakkerne er domineret af en artsrig overdrevsvegetation. I lavningerne mellem bakkerne forekommer flere rigkær, et enkelt kildevæld samt småsøer. Området omfatter desuden flere intensivt dyrkede arealer og gravede afvandingsgrøfter.

Målsætning

Målsætningen i Natura 2000 planen for Saltum Bjerge er, at området opnår gunstig bevaringsstatus, som et område domineret af artsrige og varierede kalkoverdrev og sure overdrev med mange karakteristiske arter vekslende med rigkær og kildevæld.

Se mere om naturindhold, trusler og målsætning for Saltum bjerge under område 216 via link til Miljøstyrelsens hjemmeside.

Handleplan og naturpleje

Jammerbugt Kommune har vedtaget en handleplan for anden planperiode 2016-2021 for Saltum Bjerge, som kan ses via link til Handleplan for Natura 2000-område nr. 216, 2. planperiode 2016-2021.

Kommunen har således pligt til at søge at opfylde målsætningen for Natura 2000 området og vil hen ad vejen informere om projektinitiativer og plejeindsaser i området.

Der er allerede gennemført naturpleje i samarbejde med lodsejerne i Saltum Bjerge med henblik på at opnå den ønskede bevaringsstatur, se link til naturpleje i Saltum Bjerge.

Kontakt Natur - love og regler

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000