Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal - Natura 2000 nr. 15

Området består mod nord af de vidtstrakte, lavvandede fjordområder i Limfjorden, der bl.a. inkluderer Halkær, Sebber, Ulvedybet, Gjøl og Nibe Bredninger. De store marine områder, vidtstrakte strandenge og småøerne udgør tilsammen et vigtigt levested for hovedparten af udpegningsgrundlagets yngle- og rastefugle.

Jammerbugt Kommune omfatter en stor del af de lavvandede marine områder i Nibe og Gjøl Bredning. Disse områder er af stor betydning for andefugle, mens de vidtstrakte strandenge udgør vigtige ynglelokaliteter for vadefugle, ligesom de uforstyrrede holme udgør vigtige ynglelokaliteter for skestork (største danske koloni), de fire arter af terner og klyde.

Målsætningen for områdets fjord- og kystnatur er at sikre et stort sammenhængende naturområde med fjorden, småøerne og strandengene som vidstrakte og sammenhængende forekomster, der rummer velegnede yngle og rasteområder for eng-, hav- og kystfugle samt sæler. 

Se mere om naturindhold, trusler og målsætning under område 15 på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Handleplan og plejeindsats

Jammerbugt Kommune har vedtaget en handleplan for anden planperiode 2016-2021 for Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som kan ses via link. Kommunen har således pligt til at søge at opfylde målsætningen for Natura 2000 området og vil hen ad vejen informere om projektinitiativer og plejeindsaser i området.

Se nærmere om kommunens naturpleje ved Gjøl og på Fruensholm.

Kontakt Natur - love og regler

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk