Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Natura 2000 nr. 16

Området består af store arealer i den centrale Limfjord samt Vejlerne og Bulbjerg mod nord. Jammerbugt Kommune omfatter den dynamiske strandengskyst mellem Aggersund og Vejlerne samt den østlige del af Vejlerne. Vejlerne er en af landets vigtigste vandfuglelokaliteter med store fersk- og brakvandssøer, vidtstrakte enge og vel nok landets største rørskove. Vejlerne rummer op mod 5 % af EU's ynglebestand af rørdrum, er ynglested for sortterne og rummer vigtige yngleforekomster af truede vandfugle som almindelig ryle, brushane og klyde.

Målsætning

Det overordnede mål er, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus samt at området udgør et stort sammenhængende naturområde med fjorden, vådområderne og kyststkrænterne som vidtstrakte og sammenhængende forekomster, der rummer velegnede levesteder for områdets eng-, hav- og kystfugle samt sæler.

Se mere om Natura 2000-planen under område 16 på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Handleplan og plejeindsats

Jammerbugt Kommune har sammen med Thisted Kommune, Morsø Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Naturstyrelsen udarbejdet en handleplan for anden planperiode 2016-2021 for Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, som kan ses via link. Kommunen har således pligt til at søge at opfylde målsætningen for Natura 2000 området og vil hen ad vejen informere om projektinitiativer og plejeindsaser i området.

Kontakt Natur - love og regler

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk