Natura-2000 i Jammerbugt Kommune

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af naturområder i EU med beskyttelsesværdige naturtyper, dyre- og plantearter.

Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. I Jammerbugt Kommune er der seks Natura 2000-områder, som - helt eller delvist - er beliggende inden for kommunen.

Klik (enkeltklik) på linkene til Natura 2000-områderne på kortet eller find områdeplaner og beskrivelser af kommunens Natura 2000 områder nedenfor. Zoom på kort med dobbeltklik.

Forslag til Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode i høring

Jammerbugt Kommune har udarbejdet forslag til Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode (2016-2021) for nedenstående Natura 2000-områder:

Høringsperiode: 20. oktober 2016 - 16. december 2016

Høringssvar afgives til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller til e-mail: natur@jammerbugt.dk

Se også Natura 2000-handleplaner for 1. planperiode 2010-2015.

Du finder generel information, love og regler for Natura 2000-områder via link til love og regler om Natura 2000.

______________________________________________________________ 

Jammerbugt Kommunens Natura 2000 områder:

(Klik på overskriften for at læse mere)

Store Vildmose - Natura 2000-område nr. 12

Store Vildmose består af resterne af en tidligere vidtstrakt højmose, samt af mindre tilstødende engarealer og enkelte lave morænebakker. Hele området er dannet på stenalderhavets hævede havbund. De mere eller mindre tilgroede rester af den oprindelige højmose, findes i den nordlige og vestlige del af denne. Området rummer et værdifuldt fugle- og dyreliv og en del sjældne planter.

Svinkløv Klitplantage og Grønnestrand - Natura 2000 nr. 13

Området består af arealmæssigt lige dele klitplantage og lysåbne naturarealer. Et markant landskabselement i området er kystklinterne ved Svinklovene, som hæver sig mere end 50 meter over det flade klitområde og består af rent skrivekridt. Klinten er furet af regnkløfter og er efterhånden næsten helt tilgroet af urter. Området ved Grønnestrand består af store klitsystemer formet af sandflugt.

Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal - Natura 2000 nr. 15

Området består mod nord af de vidtstrakte, lavvandede fjordområder i Limfjorden, der bl.a. inkluderer Halkær, Sebber, Ulvedybet, Gjøl og Nibe Bredninger. De store marine områder, vidtstrakte strandenge og småøerne udgør tilsammen et vigtigt levested for hovedparten af udpegningsgrundlagets yngle- og rastefugle.

Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Natura 2000 nr. 16

Området består af store arealer i den centrale Limfjord samt Vejlerne og Bulbjerg mod nord. Jammerbugt Kommune omfatter den dynamiske strandengskyst mellem Aggersund og Vejlerne samt den østlige del af Vejlerne. Vejlerne er en af landets vigtigste vandfuglelokaliteter med store fersk- og brakvandssøer, vidtstrakte enge og vel nok landets største rørskove. Vejlerne rummer op mod 5 % af EU's ynglebestand af rørdrum, er ynglested for sortterne og rummer vigtige yngleforekomster af truede vandfugle som almindelig ryle, brushane og klyde.

Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien. Natura 2000 nr. 21

Området domineres af et stort og sammenhængende klitlandskab på det marine forland og af den markante, langstrakte kystskrænt Lien. Lien-skrænten er Danmarks højeste indlandskystskrænt. Den er flere stede gennemskåret af dybe, skovbevoksede erosionskløfter, hvoraf Langdal, Dybdal og Fosdal hører til de mest markante.

Saltum Bjerge. Natura 2000 nr 216

Saltum Bjerge området består af næringsfattige, sandede, stedvist kalkholdige og stærkt kuperede morænebakker beliggende nær Saltum. Bakkerne er domineret af en artsrig overdrevsvegetation. I lavningerne mellem bakkerne forekommer flere rigkær, et enkelt kildevæld samt småsøer. Området omfatter desuden flere intensivt dyrkede arealer og gravede afvandingsgrøfter.

Offentliggørelse af naturpleje- og hydrologiprojekter - offentlig medfinansiering

Jammerbugt Kommune har i samarbejde med private lodsejere gennemført nedenstående projekter inden for kommunens Natura 2000-områder med støtte fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Kontakt Natur - love og regler

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
Allan Eskesen
Tlf. direkte: 72 57 72 03
als@jammerbugt.dk

Marianne Skaarup Lindhardt
Tlf. direkte: 72 57 72 04
msl@jammerbugt.dk