Skovloven

Skoven administreres af skovloven. Det overordnerede formål er at bevare og værne de danske skove samt at forøge skov arealet, jf. skovlovens §1.

Fredskovpligten

De fleste private skove og alle offentlige skove er fredskov, hvilket vil sige, at ejerne er forpligtet til at anvende arealerne til skovbrugsformål og til at dyrke dem efter skovlovens krav om god og flersidig skovdrift.

Skovloven regulerer anvendelsen af fredskove. Naturstyrelsen kan dispensere for en række af skovlovens regler.

Der findes ikke en egentlig juridisk definition af skov.

Vigtige hovedpointer om fredskoven:

Skoven skal vedligeholdes

Fredskovsarealerne skal være bevokset med skov. Træer må ikke fældes inden de er hugst modne. Der skal genetableres skov efter afdrift.

Sårbare naturtyper skal bevares

Sårbare naturtyper indenfor fredskovsarealer skal bevares og må ikke afvandes. Skovbryn af løvtræer skal bevares og egekrat må ikke ryddes.

Ingen udstykninger, husdyr eller terrænændringer

Der er forbud mod byggeri, husdyr og terrænændringer i fredskoven.

Højst 10 procent juletræer/pyntegrønt

For at sikre at fredskoven opfylder flere formål, må maksimalt 10% af det fredskovspligtige areal benyttes til juletræs- og pyntegrøntsproduktion.

Skovrejsning

Hvis der etableres skov på mere end 0,5 ha, skal det anmeldes eller ansøges hos kommunen. Der kan være mulighed for at omlægge landbrugsjord til skov med støtte. Tilskudsordningerne administreres af Naturstyrelsen.

Kontakt - Skov

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000