Naturbeskyttelsesloven

Mange naturområder er siden 1940'erne forsvundet fra landskabet. Når naturområderne forsvinder, forsvinder også mange vilde dyr og planter. Naturbeskyttelsesloven er vedtaget for at bremse denne udvikling og loven indeholder blandt andet bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Lovens § 3 omhandler disse beskyttelsesbestemmelser.

Naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter følgende naturtyper:

  • Søer og vandhuller, hvis de er på mindst 100 kvadrat meter.
  • Moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe, hvis de hver for sig eller i sammenhæng har et areal på mindst 2.500 kvadrat meter. Moser under 2500 kvadrat meter er også beskyttede, hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer.
  • De fleste vandløb er også beskyttet.

Skove, strande og hvide klitter er beskyttet efter anden lovgivning.

I den beskyttede natur kan hidtidig, lovlig drift fortsætte, men ændringer kræver dispensation.

Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter naturtyperne mod ændringer i deres naturtilstand. Ændringer som for eksempel at dræne, opfylde, oprense, omlægge eller tilplante arealet, er ikke tilladt. Du må ikke benytte sprøjtemidler og gødning, hvis det ikke tidligere er brugt, og du må heller ikke bruge det i øget omfang.

Ønsker du at ændre tilstanden af et beskyttet naturareal, skal du forinden søge om dispensation hos kommunen. Der skal foreligge særlige omstændigheder for at kommunen kan give dispensation fra beskyttelsen.

Registrering af beskyttede områder

De beskyttede naturtyper er registrerede og kan ses på Jammerbugt Kommunes digitale kort. 

Jammerbugt Kommunes digitale kort (vælg Naturbeskyttelse under Natur, miljø og energi)

Et areal kan godt være beskyttet, selv om det ikke er registreret som beskyttet, da et areal kan vokse sig ind i eller ud af beskyttelsen. Er du i tvivl om, hvorvidt et areal er beskyttet eller ej så kontakt Vand og Natur i Vækst og Udviklingsforvaltningen.

Kontakt Natur - love og regler

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000