Natura 2000

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Formålet med områderne er at beskytte og bevare dyre- og plantearter samt naturtyper der i EU er truede, sjældne eller særligt karakteristiske for Europa. Vær som lodsejer opmærksom på, at der kan være særlige regler for aktiviteter på arealer inden for Natura 2000.

Overordnet om Natura 2000

Beskyttelsen af de danske Natura 2000-områder er udmøntet i et sæt af nationale love og bekendtgørelser primært med henblik på at implementere EU's direktiver om Natura 2000.

EU vedtog "Habitatdirektivet" i 1992. Heri pålægges de nationale regeringer at udpege områder, der indeholder truerede eller sårbare arter og deres levesteder. Til direktivet findes et bilag, som nævner 230 dyrearter, 483 plantearter og 198 biotoper, som skal beskyttes.

Udmøntning af Habitatdirektivet i dansk lovgivning og dermed beskyttelsen af de danske Natura 2000 områder sker primært via:

  • Miljømålsloven
  • Skovloven
  • Naturbeskyttelsesloven
  • Habitatbekendtgørelsen

I højre margen finder du links til Naturstyrelsens hjemmeside der forklarer nærmere om Natura 2000 og den tilhørende lovgivning.

Anmeldelsespligt for nye aktiviter i Natura 2000

Nogle aktiviteter indenfor Natura 2000-områderne kræver tilladelse, og for at sikre, at  der ikke opstår situationer hvor aktiviteter bliver påbegyndt uden tilladelse er der anmeldepligt til den tilsynførende myndighed (kommunen). Se link til anmelderordning i Natura 2000-områder i højre margen.

Hvis ikke tilsynsmyndigheden indenfor 4 uger har tilkendegivet om aktiviteten kræver en screening, kan aktiviteten begyndes. En screening skal fastlægge om det kan udelukkes om en aktivitet har negativ påvirkning af Natura 2000-området. Hvis en negativ påvirkning ikke kan udelukkes, skal der laves en Konsekvensvurdering.

Det vil på baggrund af konsekvensvurderingen være mulighed for at give tilladelse eller forbud via aftale/påbud.

Natura 2000-handleplaner

Danmark har udpeget 254 habitatområder, 113 fuglebeskyttelses-områder, og 27 ramsarområder på baggrund af de udpegede arter og biotoper i Habitatdirektivet.

Staten har udarbejdet en overordnet Natura 2000-plan for hvert område, og Kommunerne har i samarbejde med Naturstyrelsen udarbejdet Natura 2000-handleplaner for hvert område.

Jammerbugt Kommune har udarbejdet handleplaner for de 6 Natura 2000 områder, der ligger inden for kommunen, se link i højre margen.

Formålet med handleplanerne er at redegøre for de indsatser der er nødvendige for at opfylde den statslige målsætning for Natura 2000 områderne i 1. planperiode (2010-2015).

Målsætningen i 1. planperiode er at standse tilbageganen for naturen i Natura 2000-områderne.

Samlet skal Jammerbugt Kommune inden udgangen af 2015:

  • Rydde uønsket opvækst på ca. 400 ha
  • Pleje med græsning eller høslæt på ca. 2000 ha
  • Forbedre hydrologi på ca. 600 ha
  • Etablere ny habitatnatur på ca. 150 ha

For at kunne gennemfører handleplanerne er det afhængigt af private lodsejeres medvirken. Det er muligt at søge en række tilskudsordninger til til lodsejere til tiltag der er nødvendige for naturen i Natura 2000-områderne. Yderligere information findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside om tilskudsordninger.

Myndighedsansvar

Jammerbugt Kommune er ansvarlige for de dele af Natura 2000-handleplanerne, der vedrører Kommunens geografiske område, med undtagelse af de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Planerne skal realiseres inden udgangen af 2015.

Naturstyrelsen er ansvarlige for den del af Natura 2000-handleplanerne der omhandler de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer og de arealer hvor Staten er ejer. Gennemførelsel skal ske inden udgangen af 2021.

 

Kontakt Natur - love og regler

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
Allan Eskesen
Tlf. direkte: 72 57 72 03
als@jammerbugt.dk

Marianne Skaarup Lindhardt
Tlf. direkte: 72 57 72 04
msl@jammerbugt.dk

Om Natura 2000

Miljøstyrelsen

Natura 2000 lovgivning

Miljøstyrelsen

Anmelderordning i Natura 2000

Miljøstyrelsen

Natura 2000-handleplaner

Jammerbugts Kommunes portal