Fredning

Et område kan fredes, hvis der er særlige landskabelige, historiske, biologiske eller geologiske værdier, man ønsker at bevare. En fredningskendelse indeholder bestemmelser og restriktioner om anvendelse, bebyggelse, naturpleje og offentlig adgang. De fredede områder er altid spændende at besøge, og der er fra mange af de fredede områder i Jammerbugt Kommune en fantastisk udsigt.

En fredning går normalt ud på at bevare området som det er, herunder at forbyde tilplantning, bebyggelse m.v. Fredningen kan også forbyde jagt eller færdsel - eller omvendt give publikum ret til at færdes i området. En fredning kan ligeledes fastsætte bestemmelser om pleje af området eller at en bestemt naturtilstand eller udsigt skal genskabes.

Der kan være særbestemmelser om enkelte ejendomme indenfor fredningen. En fredning kan enten begrænse eller udvide retten til at færdes i et område. Fredning kan ske af to grunde: Landskabspleje eller naturgenopretning. Ved landskabspleje bevares landskabet i sin nuværende form, mens landskabet ved naturgenopretning ændres tilbage til sin oprindelige form.

Hvis du er ejer, bruger eller har andre rettigheder til et område, der bliver fredet, kan du få erstatning for det tab, som fredningen har påført. Hvis en privat ejer af et fredet område ikke selv vil gennemføre bestemmelserne i forbindelse med en fredning, kan myndighederne overtage retten til landskabspleje eller naturgenopretning. Du kan læse mere om fredninger på Miljøstyrelsens hjemmeside.

De fredede arealer i Jammerbugt Kommune fremgår af liste i højre kolonne og link til kort.

Fredningsnævn

Fredningsnævnene behandler naturfredningssager og ansøgninger om dispensation fra eksisterende fredninger. Der er i alt 13 fredningsnævn; to i henholdsvis Region Nordjylland og Region Midtjylland samt tre i Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden. Nævnene består af en formand og to medlemmer. Formanden skal være dommer og udpeges sammen med det ene medlem af miljøministeren. Det sidste medlem udpeges af den kommune, hvor det pågældende fredningsareal ligger.

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlige del, håndterer fredningssager i Jammerbugt Kommune, se Fredningsnævnets hjemmeside.

Fredningssager

Miljøministeren, kommunerne og Danmarks Naturfredningsforening kan fremsætte forslag til naturfredning. Forslaget skal sendes til fredningsnævnet, der vurderer og tager stilling til sagen. Hvis fredningen bliver gennemført, skal nævnets afgørelse forklare fredningens formål og de fastsatte fredningsbestemmelser - herunder hvad arealet må bruges til. Fredningsnævnet skal desuden fastsætte den erstatning, som ejere, brugere og andre kan få for det tab, fredningen påfører dem. Hvis et forslag om fredning ikke bliver gennemført, kan fredningsnævnet tilkende ejerne af et område erstatning for ikke at have kunnet bruge deres ejendom, mens sagen blev behandlet.

Se også Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside om fredninger.