Fortidsminder og beskyttede diger

I Danmark findes 30.000 fredede fortidsminder. En stor del af fortidsminderne er gravhøje fra sten- og bronzealderen, men blandt de fredede fortidsminder findes der også dysser, jættestuer, runesten, voldsteder, kirkeruiner, gl. broer og hulveje. Mange fortidsminder er forsvundet i tidens løb, og omkring 2/3 af alle gravhøje er blevet fjernet. Desuden findes der er stort antal af sten- og jord diger i det danske landskab, der ligeledes fortæller en historie om vores kultur, og de er derfor beskyttede.

Nationale seværdigheder i Jammerbugt Kommune

Kulturarvsstyrelsen har udpeget to fortidsminder i Jammerbugt Kommune som nationale seværdigheder. Det drejer sig om jernaldermarkerne på Rødland Hede i Fosdal Plantage og om Hvisselhøj - Danmarks eneste 3-kamrede jættestue.

Nordjyllands Historiske Museum har derudover kortlagt plejebehovet for 355 fredede fortidsminder i Jammerbugt Kommune og udpeget nogle "Hot Spots", som museet anser for særligt værdifulde. Kommunen prioriterer plejen af disse, se projektet Fælles om Fortiden.

På Kulturarvsstyrelsens hjemmeside, Alt om kulturarv, kan du zoome ind på fortidsminderne i Jammerbugt Kommune.

Beskyttelse af fortidsminder

De fredede fortidsminder er omfattet af både museumsloven og naturbeskyttelsesloven. Kulturarvsstyrelsen administrerer museumslovens bestemmelser om beskyttelse af selve fortidsminderne og 2 meter bræmmerne omkring dem. Kommunen administrerer naturbeskyttelseslovens bestemmelse om 100 meter beskyttelseslinjen omkring fortidsminderne.

Ændringer af tilstanden

Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af fortidsminderne. Det er ikke tilladt at skade eller ændre fortidsminderne ved eksempelvis gravning, pløjning, kørsel og beplantning. Det er også ulovligt, at aflæsse affald eller sten på fortidsminderne (museumslovens § 29 e).

Dyrkningsfri bræmme

På fortidsminder og inden for en afstand af 2 meter fra dem må du ikke dyrke, gøde eller beplante. Du må heller ikke anvende metaldetektor (museumslovens § 29 f).

Inden for 2 meter bræmmen kan der ofte være anlæg og oldsager knyttet til fortidsmindet. Dispensation fra museumslovens bestemmelse om den dyrkningsfri bræmme kan gives af Kulturarvsstyrelsen, og det sker kun i meget sjældne tilfælde.

2 meter bræmmen udmåles fra foden af fortidsmindet. Bræmmen kan etableres ved blot at undlade jordbehandlingen og lade arealet passe sig selv, eller du kan tilså bræmmen med græs.

For at være sikker på fremover at overholde 2 meter bræmmen, kan den afmærkes med et par synlige sten eller lignende.

100 meter beskyttelseslinjen

De fleste fortidsminder er omgivet af en 100 meter beskyttelseslinje, som betyder, at der ikke må ske ændringer af arealerne inden for en afstand af 100 meter fra fortidsmindet (naturbeskyttelseslovens § 18). Der må eksempelvis ikke smides en bunke marksten, nedgraves dræn eller vandledninger, bygges, tilplantes eller plantes læhegn. Almindelig landbrugsdrift må gerne finde sted, herunder må der eksempelvis godt indhegnes med landbrugshegn omkring fortidsmindet. Som ejer kan du søge dispensation fra bestemmelsen om 100 meter beskyttelseslinjen hos Teknik- og miljøforvaltningen.

Kommunen fører tilsyn med, at naturbeskyttelseslovens bestemmelser om fortidsminder overholdes.

Beskyttede sten- og jorddiger

For at beskytte diger er de omfattet af museumslovens § 29a og beskyttet mod tilstands ændringer. Det gælder både for stendiger og jordvolde og det er ikke afgørende hvilken tilstand de er i. Du kan altså ikke selv vurdere om et dige er beskyttet eller ej. Hvis du er i tvivl kan du finde registrerede sten- og jorddiger på Danmarks Miljøportal.

Hvis du er i tvivl kan du kontakte Jammerbugt Kommunes Team Vand og Natur.

Kontakt Natur - love og regler

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000