Beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer skal sikre, at kyster, søer og åer, fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb. De har forskellig udstrækning og indhold.

Generelt

Formålet med beskyttelseslinjerne er i det væsentlige at friholde et område omkring bestemte landskabselementer for påvirkning ved aktiviteter af både permanent og midlertidig karakter, bl.a. ud fra landskabelige og rekreative hensyn. Alle beskyttelseslinjerne har hjemmel i naturbeskyttelsesloven. Der findes beskyttelseslinjer for nedenstående landskabselementer.

Strandbeskyttelseslinjen § 15 

Det beskyttede areal er strandbredden og arealer mellem strandbredden og den fastlagte strandbeskyttelseslinje. Arealet er beskyttet mod en række aktiviteter, bl.a. etablering af hegn og opstilling af campingvogne eller andre anlæg.

Som udgangspunkt er strandbeskyttelseslinjen 300 m. fra den sammenhængende landvegetationens begyndelse, dog er den i sommerhus områder 100 m.

Klitfredede arealer er ikke omfattet af strandbeskyttelseslinie.

Der er en række undtagelser for forbuddet i § 15 stk. 4.

Sø- og åbeskyttelseslinjen § 16 

Der er forbud mod at placere anlæg af forskellig karakter eller foretages beplantning eller ændre terrænet inden for en afstand af 150 m fra søer med en vandoverflade på mindst 3 ha og vandløb med en beskyttelseslinje i henhold til tidligere lovgivning.

Beskyttelseslinjens primære baggrund er landskabsmæssige hensyn og skal sikre frit udsyn til søer og vandløb.

Der er en række undtagelser for forbuddet i § 16 stk. 2.

Skovbyggelinjen § 17 

Der er alene forbud mod bebyggelse og placering af campingvogne mv.

Det er sikringen af skovbrynet som et særligt landskabselement og som et levested og spredningskorridor for dyre- og plantelivet, der er de afgørende hensyn bag skovbyggelinjen.

Forbuddet mod bebyggelse mv. gælder 300 m fra offentlige skove og fra private skove over 20 ha sammenhængende skov.

Der er en række undtagelser for forbuddet i § 17 stk. 2.

Fortidsmindebeskyttelseslinjen § 18

Der er forbud mod tilstandsændringer inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttede efter museumslovens bestemmelse.

Det er sikring af fortidsmindet til eftertiden og som synligt landskabselement der er det afgørende hensyn bag fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Der er en række undtagelser for forbuddet i § 18 stk. 2.

Desuden er der en dyrkningsfrizone på 2 m. fra foden af fortidsminder jf. museumslovens § 29f

Kirkebeskyttelseslinjen § 19 – Der er forbud mod at opfører bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet bymæssig bebyggelse.

Dispensation

Der gives dispensation fra beskyttelseslinjerne efter naturbeskyttelseslovens § 65.

Hvis du har brug for at finde ud af mere omkring specifikke beskyttelseslinjer, kan de findes på Danmarks Miljøportal.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Plan
Karsten T. Jørgensen
Tlf. direkte: 72 57 73 66
ktj@jammerbugt.dk

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000