Administrative enheder – teknik- og miljøforvaltningen

Tredje fase i praktisk miljøledelse omhandler Teknik- og Miljøforvaltningen. Projektet blev startet op i foråret 2012, og går ud på at indtænke klima, energi og ressourcer i relevante projekter, myndighedsopgaver, driftsopgaver og planer.

På baggrund af projektet udarbejdes der en klima- og miljøredegørelse, som også bidrager til den samlede klima- og miljøredegørelse for Jammerbugt Kommune. Den bagvedliggende tanke er, at alle medarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen skal kunne bidrage og føle medejerskab til projektet. Således er det de daglige arbejdsopgaver og –processer, der skal undersøges for, om der kan tages mere højde for klima, miljø og ressourcer. Der arbejdes på projektet fra efteråret 2012.

Der er udpeget en række klima-ambassadører, som fungerer som arbejdsgruppe for projektet. Der er én klima-ambassadør for hvert team i Teknik- og Miljøforvaltningen. Hvert team har nedskrevet en række forslag til, hvor der kan indtænkes mere klima-, miljø- og ressourcebevidsthed. Det gælder både i adfærden, på rådhuset og i fagspecifikke projekter. Forslagene er derefter samlet, og der er sat forslag til handling og beslutningstager på, samt hvornår forslagene tænkes gennemført. Listen er herefter sendt videre til ledergruppen. Ledergruppen beslutter det videre forløb for de enkelte forslag.