Private brønde og boringer

Udtrykket "Private brønde og boringer" betegner en vandforsyning op til 9 husstande, dog typisk 1 - 2 husstande. Kommunen fører tilsyn med anlæggene for at sikre, at de leverer vand af tilfredsstillende kvalitet.

På alle private drikkevandsbrønde og boringer skal der derfor udføres en "Forenklet kontrol" mindst én gang hvert femte år. Desuden bør vandet undersøges ved mistanke om forurening eller ved eventuel dårlig lugt, smag eller udseende samt ved ejendomshandel.

Hvis du som ejer af et anlæg ønsker det, kan en tilsynsmedarbejder fra kommunen udføre en teknisk besigtigelse af anlægget. Den tekniske besigtigelse erstatter ikke prøvetagning og analyse, som under alle omstændigheder skal foretages.

Undersøgelse af vandkvaliteten sker ved, at ejeren af den "private brønd eller boring" retter henvendelse til et godkendt (akkrediteret) analyselaboratorium, som så for ejerens regning sørger for udtagning og analyse af prøve.

Problemer med dit drikkevand

Hvis resultatet af analysen viser dårligt bakteriologisk vandkvalitet, skal anlæggets ejer kontakte Vand og Natur for vejledning. Se kontakt i højre spalte.

Sløjfning af brønde og boringer

Ubenyttede brønde og boringer skal sløjfes da de udgør en forureningstrussel for grundvandet. Sløjfning af brønde/boringer må kun foretages af personer, der opfylder de fastsatte krav i bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land.

Liste over borefirmaer med A-bevis (på GEUS's hjemmeside).

Dette betyder, at ejeren af brønden/boringen ikke selv må foretage sløjfningen. Kontakt i stedet f.eks. en brøndborer, der har ovennævnte uddannelse.

På grund af faren for forurening af et alment vandværks indvinding, vil Jammerbugt Kommune gerne registrere så mange brønde, aktive eller inaktive, som muligt. Du er derfor velkommen til at kontakte Vand og Natur for vejledning, hvis du er ejer af en brønd eller boring du ikke bruger.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.d

Vand - Grundvand
grundvand@jammerbugt.dk