Lokaletilskud

Kommunen yder lokaletilskud til det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde efter § 25 i Folkeoplysningsloven.

Ansøgningsskema til Lokaletilskud.

Lokaletilskud ydes på baggrund af én af følgende:

 • Det opgjorte antal tilskudsberettigede timer (jf. Folkeoplysningsloven)
 • Den samlede godkendte lokaleudgift. 

Jammerbugt Kommune yder 100% i lokaletilskud til de godkendte udgifter for aldersgruppen 0-25 år. Til aldersgruppen over 25 år ydes der 72% af de godkendte udgifter (2015 satser).

Specifikation af ansøgning om tilskud til vedligehold.

Generelle regler:

Der ydes tilskud til:

 • Der ydes tilskud til driftsudgifter til idrætshaller og andre haller, samt andre lokaler og lejrpladser, der ejes af eller lejes af foreninger - hovedsagelig til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Der ydes ikke tilskud til:

 • Der ydes som udgangspunkt ikke lokaletilskud til nye ansøgere, hvis der kan anvises offentlige lokaler.
 • Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til driftsudgifter til egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til. 
 • Nye lejemål i haller eller ændringer i lejemål, hvis det nye lejemål indebærer en merudgift for Jammerbugt Kommune (i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål).
 • Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for Jammerbugt Kommune.
 • Til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Jammerbugt Kommune.
 • Der ydes ikke tilskud til lokaleudgifter i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer.

Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte lokaletilskuddet, hvis udvalget skønner, at udgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere i lokalet/lejrpladsen. 

Egne eller legede lokaler:

Tilskud til egne lokaler

 • Renter
 • Skatter, afgifter og bygningsforsikringer
 • Udgifter til almindelig vedligeholdelse
 • Opvarmning/el.
 • Rengøring.
 • Evt. fornødent tilsyn med bygningen
 • Foreningen kan have lejeindtægter ved udlejning af lokaler på op til 10.000 kr. i et regnskabsår. Overstiger indtægterne 10.000 kr. årligt, fratrækkes overskuddet i lokaletilskuddet.

Tilskud til egne lokaler forudsætter, at den pågældende forenings vedtægt indeholder bestemmelser, der sikrer kommunens tilgodehavende i forbindelse med salg eller belåning af ejendommen. 

Tilskud til lejede lokaler og lejrpladser

 • Det aftalte - og af Folkeoplysningsudvalget godkendte - lejebeløb.
 • Afholdte udgifter til almindelig bygningsvedligeholdelse iflg. godkendt lejekontrakt, samt opvarmning, el, rengøring og evt. fornødent tilsyn
 • Afholdte udgifter til almindelig bygningsvedligeholdelse (iflg. en af forvaltningen godkendt lejekontrakt)
 • Afholdte udgifter til opvarmning, el, rengøring og evt. fornødent tilsyn med bygningen.

Gældende for begge

 • Hvis det opgjorte aktivitetstimetal berettiger til et mindre lokaletilskud, end de faktiske lokaleudgifter, kan tilskuddet administrativt fastsættes ud fra dette
 • Timeprisen, hvortil der ydes lokaletilskud, kan ikke overstige de fastsatte takster. Taksterne er bestemt af Kommunernes Landsforening og reguleres normalt en gang årligt.

Særlige lokaletilskudsregler:

For rideklubber, golfklubber og foreningsdrevne motionscentre gælder følgende:

Foreningsdrevne motionscentre

 • Lokaletilskud beregnes ud fra en aktivitetsoversigt udarbejdet af foreningen. Der ydes kun lokaletilskud til aktivitetstimer, hvor der er tilknyttet en instruktør.

Golfklubber

 • Lokaletilskud beregnes ud fra et konkret skøn over hvilke aktiviteter i klubhuset, der enten er nødvendige for den overordnede drift af klubben (bestyrelsesmøder, generalforsamling m.v.) eller som er egentlige idrætsaktiviteter. Klubben indsender timebaseret aktivitetsoversigt.

Rideklubber

 • Rideklubber, der sidder til leje i selvejende institution, som har til formål at udleje til rideklub:
  • Lokaletilskud tildeles ud fra et konkret skøn over, hvad sammenlignelige lejemål på det lokale private marked koster med hensyn til de tilskudsberettigede bygninger.
 • Rideklubber, der sidder til leje hos private udlejere
  • Lejeaftalen skal forud godkendes af Jammerbugt Kommune. Dette gælder også ved senere ændringer i lejekontrakten. Det vurderes ud fra et konkret skøn, om der skal foretages fradrag for indhold i lejekontrakten, som ligger uden for de tilskudsberettigede lokaler.
 • Rideklubber i selvejede bygninger administreres som øvrige foreninger i egne lokaler.
  • Gebyrordning
   Der opkræves gebyr for brug af lokaler i kommunale idrætshaller svarende til egenbetalingen i tilsvarende selvejende/private haller.

Tidsfrister:

Ansøgning om tilskud til lokaler og lejrpladser det efterfølgende år, skal være kommunen i hænde senest den 1. oktober.

Driftsregnskab for tilskudsberettigede udgifter til lokaler og lejrpladser for det afsluttede kalenderår, skal være kommunen i hænde senest den 31. marts.

(Det reviderede regnskab skal forsynes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om folkeoplysning. Forbehold skal fremgå af påtegningen).

Udbetaling: 

Udbetaling af tilskud sker via CVR-nr. og den tilknyttede Nemkonto. Læs mere på www.virk.dk.

Kontakt

Kultur og Fritid
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77

Fritidskonsulent 
Nadia Tind Hansen
Tlf. direkte: 72 57 70 64
ntp@jammerbugt.dk

Foreningsudviklingskonsulent
René Melvad Jørgensen
Tlf. direkte: 41 91 20 62
rmj@jammerbugt.dk

Administrativ medarbejder
Helle Harlund
Tlf. direkte: 72 57 70 74
hel@jammerbugt.dk

Lokaletilskud

Ansøg om lokaletilskud.

Find ansøgningsskema her.