Tilbud til unge som har psykiske udfordringer

Læs mere om Ungeenheden i Jammerbugt Kommunes tilbud til unge med psykiske udfordringer.

Ungeenheden i jobcenteret har efter beslutning i Kommunalbestyrelsen ansat en psykolog, som deltager i visitationen af alle unge, således at unge, der kommer i kontakt med Ungeenheden enten ved at søge uddannelseshjælp eller via en fastholdelsesindsats, hurtigt vurderes og tilbydes psykologfaglig vurdering. Vurderingen kan fx bestå af anbefaling af psykologisk udredning i Jobcenterregi, anbefaling af iværksættelse af støttende samtaleforløb i Jobcenterregi, anbefaling af kontakt til egen læge med henblik på henvisning til privatpraktiserende psykologbistand eller henvisning til udredning i psykiatrisk regi. 

Herudover har psykologen iværksat gruppeforløb for unge med angst samt indgår i daglig sparring med Ungeenhedens rådgivere samt UU-vejledere. Desuden varetager psykologen forskellige ad hoc opgaver som fx vejledende samtaler til forældre, rundbordssamtaler med interne/eksterne samarbejdspartnere, undervisningsopgaver etc.

Støttende samtaler

Individuelt beskæftigelsesrettet samtaleforløb på op til fem samtaler. Borger skal være tilknyttet Ungeenheden og henvises af rådgiver. Desuden varetager psykologen støttende samtaleforløb med henblik på fastholdelse af unge i arbejde eller uddannelse.

Psykologen vurderer ved en indledende samtale, om den unge forventes at profitere af et muligt støttende samtaleforløb. Der tilbydes ikke støttende samtaler, såfremt der vurderes at være et egentligt psykologisk eller psykiatrisk behandlingsbehov. Hvis dette er tilfældet vil psykologen rådgive om behandlingsmuligheder og hvordan dette kan iværksættes. 

Ved samtaleforløbets afslutning udformer psykologen et kort notat, som gennemgås med borger og sendes til rådgiver. Der kan i perioder forekomme ventetid alt efter aktuel opgavemængde hos Ungeenhedens psykolog.

Screening ved psykolog

Screening ved psykolog tager udgangspunkt i en specifik forespørgsel fra rådgiver, fx vurdering af psykisk tilstand, evt. behandlingsbehov, forslag til tiltag eller beskrivelse af skånehensyn samt specificering af eventuelle behandlingsmuligheder. Borger skal være tilknyttet jobcentret og henvises af rådgiver 

Psykologen udformer efter 1-2 samtaler med borger et notat, hvori rådgivers spørgsmål besvares. Notatet gennemgås med borger, før det sendes til rådgiver.

Psykologisk undersøgelse

Den psykologiske undersøgelse tager udgangspunkt i specifik forespørgsel fra rådgiver. Kan udover grundigt anamneseoptag indeholde testning af kognitivt funktionsniveau eller personlighedstestning. 

Borger skal være tilknyttet Jobcentret og henvist af rådgiver, hvorefter psykologen vurderer relevansen af iværksættelse af psykologisk undersøgelse.

Formålet med undersøgelsen skal være beskæftigelsesrettet og der foretages ikke undersøgelser som led i psykiatrisk udredning. Undersøgelsen gennemgås med borger før den sendes til rådgiver. Det er heller ikke umiddelbart muligt for Jammerbugt Kommune at tilbyde ubegrænsede psykologstøttende samtaleforløb til unge bredt i Jammerbugt Kommune. Dette vil kunne opfattes som konkurrenceforvridende indsats, hvilket i henhold til Kommunalfuldmagten ikke er lovligt.rger, før den sendes til rådgiver 

 

Begrænsninger i psykologindsatsen

Det er ikke muligt for Jammerbugt Kommune at tilbyde egentlig psykologbehandling til kommunens borgere, da psykologbehandling ikke har hjemmel i gældende lovgivning.