Psykologernes opgaverHerunder kan du læse mere om de forskellige tilbud som psykologerne kan tilbyde. 

Kontakt os gerne for at høre nærmere, om vi eventuelt kan hjælpe dig

Psykologerne i Jammerbugt Kommune 

Psykologernes opgave består af:

Støttende samtaler

Individuelt beskæftigelsesrettet samtaleforløb på op til fem samtaler. Borger skal være tilknyttet Jobcentret og henvises af rådgiver.

Psykologen vurderer ved en indledende samtale, om borger forventes at profitere af forløbet. Der tilbydes ikke støttende samtaler, såfremt der vurderes at være et egentligt psykologisk eller psykiatrisk behandlingsbehov. Ved samtaleforløbets afslutning udformer psykologen et kort notat, som gennemgås med borger og sendes til rådgiver. Der kan i perioder forekomme ventetid.

Kontakt:

Koordinator Stine Krogh Christensen skc@jammerbugt.dk 4191 1557

Forebyggelse og fastholdelse - Støttende samtaler

Individuelt beskæftigelsesrettet samtaleforløb målrettet borgere, der er i beskæftigelse. Samtalerne er tænkt som en hurtig og forebyggende indsats til borgere, der er i risiko for at blive sygemeldt fra arbejde, eller til nysygemeldte borgere, der har en arbejdsgiver.

Der kan rettes henvendelse til Jobcentrets Forebyggelses- og Fastholdelsesteam, hvorefter teamets psykolog ved en indledende samtale vurderer, om borger vil profitere af et samtaleforløb. Der tilbydes ikke støttende samtaler, såfremt der vurderes at være et egentligt psykologisk eller psykiatrisk behandlingsbehov. Henvendelse kan ske fra borger selv, fra arbejdsgiver eller fra medarbejdere ved Jobcenter Jammerbugt. Borger skal være i et ansættelsesforhold og være bosat i Jammerbugt Kommune. Samtalerne kan som udgangspunkt iværksættes indenfor et par uger fra henvendelse. 

For henvisning kontakt:

Tove Thorsen toh@jammerbugt.dk, 4191 2768  
Heidi P. Landgrebe, hpl@jammerbugt.dk, 4191 1954

 

For spørgsmål vedr. psykologydelsen:

Julie Rahbek, jra@jammerbugt.dk, 4191 1345

Psykologisk screening

Screening ved psykolog tager udgangspunkt i en specifik forespørgsel fra rådgiver, fx vurdering af psykisk tilstand, evt. behandlingsbehov, forslag til tiltag eller beskrivelse af skånehensyn. Borger skal være tilknyttet jobcentret og henvises af rådgiver.

Psykologen udformer efter 1-2 samtaler med borger et notat, hvori rådgivers spørgsmål besvares. Notatet gennemgås med borger, før det sendes til rådgiver. 

Kontakt:

Koordinator Stine Krogh Christensen skc@jammerbugt.dk 4191 1557

Psykologisk undersøgelse

Den psykologiske undersøgelse tager udgangspunkt i specifik forespørgsel fra rådgiver. Kan udover grundigt anamneseoptag indeholde testning af kognitivt funktionsniveau eller personlighedstestning.

Ved kendt hjerneskade endvidere mulighed for neuropsykologisk undersøgelse. Borger skal være tilknyttet Jobcentret og henvist af rådgiver, hvorefter psykologen vurderer relevansen af en undersøgelse. Formålet med undersøgelsen skal være beskæftigelsesrettet og der foretages ikke undersøgelser som led i psykiatrisk udredning. Undersøgelsen gennemgås med borger, før den sendes til rådgiver.

Kontakt:

Koordinator Stine Krogh Christensen skc@jammerbugt.dk 4191 1557

VIVA holdforløb for borgere med stress, angst og depression

Forløbet er for borgere, som lider af angst, stress og depression. Borger kan henvises på et hvilket som helst tidspunkt i sygeperioden, og der er ikke krav til varighed på ydelsen, dog tilbydes det ikke til borgere på kontakthjælp. 

Tilbuddet er ikke til borgere med alvorlig psykisk sygdom eller personlighedsforstyrrelser. Der er derfor ikke tale om psykoterapi – men psykoedukation, kombineret med undervisning i mindfulness og fysisk træning. 

Formålet med forløbet er, sideløbende med relevant behandling, at gøre borgeren mere bevidst om egen situation og understøtte tilbagevenden til job. 

Kontakt:

Katrine Hammer  kmr@jammerbugt.dk 4191 1887

 

 

Frikommuneforsøg psykologbehandling

I forbindelse med frikommuneforsøg er givet tilladelse til ud fra en konkret vurdering at tilbyde psykologbehandling til personer, der modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, hvis sygedagpengemodtageren har vanskeligt ved at få dækket sit behandlingsbehov gennem eksisterende behandlingstilbud.

Det er rådgiver, der henviser til behandlingen, og det er en betingelse for at få tilbudt behandlingen, at en autoriseret psykolog ansat i jobcenteret eller en alment praktiserende læge har vurderet, at sygedagpengemodtageren opfylder kriterierne for en eller flere af følgende diagnoser i henhold til ICD 10-klassifikationen:

  1. Belastnings- eller tilpasningsreaktion (ICD-10 F43),
  2. Let til moderat angst (ICD-10 F40-F42),
  3. Let til moderat depression (ICD-10 F32/F33).

Behandlingen udføres af autoriserede psykologer ansat i jobcenteret og kan udgøre ét eller flere behandlingsforløb med op til 12 konsultationer.

Kontakt:

Koordinator Stine Krogh Christensen skc@jammerbugt.dk 4191 1557

Førstegangssamtaler - sygedagpenge

Rådgiver har mulighed for at invitere en psykolog med til første opfølgningsmøde, når borger er på sygedagpenge. Psykologen deltager i mødet sammen med rådgiver og borger. Formålet er at styrke det tværfaglige samarbejde og give borgeren tryghed ved, at en sundhedsfaglig person deltager i samtalen. Psykologen kan bl.a. bidrage med hurtig psykologfaglig vurdering af, hvad der kan sættes i værk for at hjælpe borgeren, og om der bør indhentes yderligere lægefaglige oplysninger.

 Kontakt:

Koordinator Stine Krogh Christensen skc@jammerbugt.dk 4191 1557

Afdelingsleder Ressourcecenter Jammerbugt

Andreas Nørskou Overgaard
Tlf. 41 91 25 21
aov@jammerbugt.dk

 

Koordinator Psykologerne

Stine Krogh Christensen
Tlf. 41 91 15 57
skc@jammerbugt.dk