Tilskud til pasning af egne børn

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har besluttet at yde tilskud til pasning af egne børn jfr. Dagtilbudslovens § 86 fra 1. januar 2016 – til aldersgruppen 24 uger til børnehavestart.

Hvem kan få tilskud til pasning af egne børn? Tilskud til pasning af egne børn kan gives til biologiske forældre, samlevende i husstanden og adoptanter, der ønsker at passe deres egne børn. Tilskud til pasning af egne børn er således et alternativ til at få sit barn optaget i et dagtilbud eller en privat pasningsordning.

For at få tilskud til pasning af egne børn skal nedenstående betingelser opfyldes:

  • Barnet skal være mindst 24 uger
  • Barnet har ikke plads i et dagtilbud
  • Ansøger modtager ikke tilskud til private pasningsordninger
  • Ansøger modtager ikke arbejdsindtægt eller er selvstændigt erhvervsdrivende
  • Ansøger modtager ikke offentlig overførelsesindkomst (eks. barsels dagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension, SU)
  • Ansøger skal have opholdt sig i landet i syv ud af de seneste otte år (gælder ikke for personer der er omfattet af EU-retten herunder EØS-borgere)
  • Tilskudsperioden skal minimum udgøre 8 uger og maksimum et år
  • Tilskudsperioden kan delses i 2 perioder samt deles mellem forældrene. 

Tilskuddets størrelse.

Tilskud til pasning af egne børn udgør 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Tilskud 2020:

Tilskud udgør kr. 6.374,00 pr. måned pr. barn fra 0 – 2 år i 12 måneder.

Tilskuddet til pasning af egne børn beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren( der beregnes ikke ATP eller arbejdsmarkedsbidrag). Der optjenes ikke feriepenge. 

Modtager man tilskud til pasning af egne børn og samtidigt har et andet barn i eksempelvis dagtilbud eller SFO er man ikke berettiget søskendetilskud. 

Udbetalingstidspunkt.

Tilskuddet udbetales til NemKonto den sidste hverdag i den måned, tilskuddet dækker.

Tilskudsperiodens længde og antal tilskud pr. barn og pr. husstand.

Tilskudsperioden skal minimum udgøre 8 uger og maksimum et år.

Der kan maksimalt udbetales til 3 børn pr. husstand. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige dagpengemaksimum. 

Afslag på tilskud eller ophør af tilskud.

Tilskud til pasning af egne børn kan ikke gives, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i et dagtilbud med støtte efter dagtilbudslovens § 4, stk. 2. eller bestemmelserne i servicelovens § 52 om særlig støtte til børn og unge. 

Tilskud til pasning af egne børn bortfalder hvis tilskudsmodtageren flytter til en anden kommune, som ikke giver tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens § 86. 

Overgang til dagtilbud.

Forældre har ved ophør af den aftalte tilskudsperiode ret til en plads i et dagtilbud eller en privat pasningsordning

Ansøgning om tilskud til pasning af egne børn.

Hent blanket til Ansøgning om tilskud til pasning af egne børn

Sagsbehandlingstiden må påregnes at være 14 dage. Bevilling kan tidligst gives fra den dato Jammerbugt Kommune modtager ansøgningen.

Spørgsmål vedrørende tilskud til pasning af egne børn.

Spørgsmål vedrørende tilskud til pasning af egne børn rettes til Pladsanvisningen på 7257 7317.