Kombinationstilbud

Hvis du som forælder arbejder uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, har du mulighed for at vælge et kombinationstilbud.

Pasning på deltid kombineret med fleksibel pasning

Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i et kommunalt dagtilbud kombineret med et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning. Du skal bruge tilskuddet til at ansætte en fleksibel passer til dit barn f.eks. om aftenen, natten eller i weekenderne derhjemme i trygge rammer, mens du er på arbejde.

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Du kan komme i betragtning til et kombinationstilbud hvis:

  • Du kan dokumentere et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid (gælder for begge forældre). Dokumentationen skal ske i form af en vagtplan (fra begge forældre).
  • Dit behov for fleksibel pasning i gennemsnit svarer til minimum 10 timer om ugen over en 4 ugers periode.
  • Du kan dokumentere, at din fleksible børnepasser har tilstrækkelige danskkundskaber til at understøtte barnets dansksproglige udvikling. Dokumentationen skal ske i form af bevis for gennemførelse af 9.klasses-prøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået prøve i Dansk 2 eller et tilsvarende niveau.

Det er dig som forælder, der indgår en aftale med den fleksible passer. Kommunen har ikke arbejdsgiverforpligtelser i forhold til den fleksible passer. I den forbindelse er det vigtigt at understrege at du, som arbejdsgiver, selv skal være opmærksom på arbejdsgiverforpligtelserne.

Hvis Jammerbugt Kommune godkender aftalen og den fleksible passer, kan du få tilskud fra den dato, børnepasningen er startet. Det er dog en forudsætning, at Pladsanvisningen har modtaget ansøgningen senest 1 måned før pasningen skal påbegyndes. Sammen med ansøgningen skal du sende en vagtplan over dine/jeres arbejdstider minimum for de kommende 4 uger. Vores behandlingstid vil typisk være ca. 1 måned fra ansøgningen er modtaget.

Hvis du ændrer nogle forhold i aftalen, skal du give Pladsanvisningen besked. Hvis ændringerne godkendes, sendes der en skriftlig godkendelse. Ændringerne kan først træde i kraft, når de er godkendt. Hvis ændringerne har betydning for tilskuddets størrelse, laver Pladsanvisningen en regulering.

Tilskuddet er skattefrit for dig som ansøger, men lønnen er skattepligtig (B-skat) for den fleksible passer. Pladsanvisningen indberetter lønnen til den fleksible passer til SKAT.

Det tilskud du får, bliver automatisk reguleret den 1. i den måned, dit barn fylder 3 år.

Du mister tilskuddet:

  • når pasningsaftalen ophører – du er forpligtet til straks at orientere Pladsanvisningen.
  • fra den dato, dit barn begynder i et andet dagtilbud på fuld tid.
  • den måned, hvor dit barn starter - eller har alderen til at kunne starte - i børnehaveklasse.
  • hvis du ikke overholder den indgåede aftale.

Du søger om tilskud til kombinationstilbud via dette ansøgningsskema

Skemaet sendes som sikker post til Pladsanvisningen via Borger.dk eller som sikker post via www.jammerbugt.dk

Du skal vedhæfte vagtplan for dig selv og din partner/ægtefælle som dokumentation for dine arbejdstider og bevis for, at den fleksible børnepasser opfylder kravene til dansk-kundskaber.

Se Forældrebetaling og tilskud til fleksibel pasning i forbindelse med Kombinationstilbud