Underretning om børn i mistrivselProfessionel:

Har du som professionel mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare, ex. vold, seksuelle krænkelser eller anden omsorgssvigt, hvorved der er grund til at antage, at barnet/den unge kan have behov for særlig støtte, har du en skærpet pligt at tage kontakt til kommunen og underrette herom.

Underretningsblanket: 
Underretning vedr. børn, unge, familier | jf. Servicelovens § 153

Alle underretninger behandles inden for 24 timer efter modtagelse alle ugens dage.  

Privat borger:

Har du som borger mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare, ex. vold, seksuelle krænkelser eller anden alvorlig omsorgssvigt, er det din pligt at tage kontakt til kommunen og underrette herom. 

Du kan lave underretningen anonymt, hvis du foretrækker dette.

Alle underretninger behandles inden for 24 timer efter modtagelse alle ugens dage.

Underretning foretages via nedenstående selvbetjeningsløsning.

Alle har underretningspligt

Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

Når du underretter kommunen om et konkret barn eller en ung, skal kommunen inden for seks hverdage sende en kvittering på underretningen.

Som underretter bliver du ikke part i sagen. Du får derfor ikke efterfølgende oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte, kommunen vælger at give barnet.

Offentligt ansatte og personer, der udøver offentligt hverv, har en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til bekymrende forhold. Fagpersonen får som udgangspunkt en orientering om, hvorvidt underretningen har ført til opfølgende undersøgelser eller foranstaltninger.

Underretningens form

Du kan kontakte kommunen på den måde du vil.

Du kan:

  • gøre det digitalt
  • udfylde en blanket
  • skrive et brev eller en e-mail
  • ringe
  • møde frem osv.

Underretningen kan også ske anonymt, hvis du ønsker det.

Kommunen skal undersøge forholdene

Når kommunen modtager en underretning, har den pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets forhold.

Inden for 24 timer skal kommunen vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

I sager om overgreb mod børn og unge kan myndighederne udveksle oplysninger mellem kommune, politi og anklagemyndighed samt mellem de involverede myndigheder, hvor et børnehus benyttes.

Ankestyrelsen kan også handle

Hvis du ikke oplever, at kommunen handler tilstrækkelig hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring. På Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside kan du læse mere om underretningspligten.

Rådgivning om underretning

Er du i tvivl om et barns trivsel, kan du ringe og få rådgivning hos ForældreTelefonen hos Børns Vilkår. Den gratis rådgivning er en anonym service for forældre, bedsteforældre, venner, naboer og andre i barnets eller den unges netværk.

Har du spørgsmål ?

Har du spørgsmål til procedurer o.l. vedrørende underretninger, kan du kontakte Børne -og Familierådgivningen på bfrg@jammerbugt.dk eller tlf. 41911979 (Modtagelsen).

Beredskabsplan

Læs mere i Jammerbugt Kommunes Beredskabsplan ved mistanke om overgreb og vold på børn og unge. Beredskabsplanen kan findes her.