Planstrategi

Planstrategien er kommunalbestyrelsens strategi for de kommende års prioriteringer, handlinger og tiltag.

Planstrategi

Kommunalbestyrelsen har på Kommunalbestyrelsesmødet 20. maj 2020 vedtaget en ny planstrategi. Planstrategien tager udgangspunkt i den nye vision: "Vi går efter forskellen", der sætter nye ord på den overordnede planlægning og de overordnede udviklingstiltag i Jammerbugt Kommune. Strategien er udarbejdet på baggrund af de sidste års tendenser og erfaringer med at involvere borgere, foreninger og erhvervsliv og sætte nye ting i gang.

Læs Planstrategi ´19 - Sammen mod 2030

Baggrundsmateriale kan findes her.

Der blev afholdt et borgerarrangement mandag 18. november 2019 på Aabybro Efterskole om temaerne i planstrategien. 

Handlingskatalog 202

Planstrategien er blevet fulgt op af et handlingskatalog med 46 handlinger og tiltag, der omsætter strategien til konkrete initiativer. Kommunalbestyrelsen vil gerne drøfte handlingerne med alle jer, der er interesseret i at investere eller medvirke til at omsætte strategien til konkret handling. 

Afgørelse om ikke miljøvurdering

Planstrategien er screenet og det er vurderet, at den ikke skal miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, da den ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Denne afgørelse er truffet, da strategien med sit strategiske sigte ikke fastlægger konkrete rammer for fremtidige anlæg, og dermed heller ikke medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturområde eller giver rammer for projekter omfattet af lovens bilagsliste.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Hvis du vil klage over en afgørelse truffet af kommunen kan du gøre det via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk

Her finder du også en vejledning til, hvordan du klager.

Kontakt

Sekretariatet
Ida Rytter Jensen
Tlf. direkte: 72 57 74 56
irj@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader