Planstrategi

Planstrategien er kommunalbestyrelsens strategi for de kommende års prioriteringer, handlinger og tiltag.

Planstrategi

Kommunalbestyrelsen har på Kommunalbestyrelsesmødet 20. maj 2020 vedtaget en ny planstrategi. Planstrategien tager udgangspunkt i den nye vision: "Vi går efter forskellen", der sætter nye ord på den overordnede planlægning og de overordnede udviklingstiltag i Jammerbugt Kommune. Strategien er udarbejdet på baggrund af de sidste års tendenser og erfaringer med at involvere borgere, foreninger og erhvervsliv og sætte nye ting i gang.

 

Læs Planstrategi ´19 - Sammen mod 2030

Baggrundsmateriale kan findes her.

Der blev afholdt et borgerarrangement mandag 18. november 2019 på Aabybro Efterskole om temaerne i planstrategien. 

 

Afgørelse om ikke miljøvurdering

Planstrategien er screenet og det er vurderet, at den ikke skal miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, da den ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Denne afgørelse er truffet, da strategien med sit strategiske sigte ikke fastlægger konkrete rammer for fremtidige anlæg, og dermed heller ikke medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturområde eller giver rammer for projekter omfattet af lovens bilagsliste.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Hvis du vil klage over en afgørelse truffet af kommunen kan du gøre det via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk

Her finder du også en vejledning til, hvordan du klager.

Tillæg til planstrategi

Folketinget har netop vedtaget en moderniseret planlov som giver kommunen mulighed for at udpege udviklingsområder i Kystnærhedszonen. Jammerbugt Kommune har lavet et forslaget til temaplanstrategi hvor Jammerbugt kommune peger på mulige udviklingsområder i kystnærhedszonen. I disse områder får kommunen større adgang til at planlægge for udvikling af byer og landsbyer samt give tilladelse til anlæg. 

Danmarks kystkommuner får også mulighed for at søge om at udlægge nye sommerhusgrunde langs landets kyster under forudsætning af, at der også fjernes sammenlagt 5.000 grunde på landsplan. Jammerbugt Kommune ansøger kun i begrænset grad om dette.

Forslaget til temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder er godkendt 4. august 2017.
Efter vedtagelsen har tillæg til planstrategien været i offentlig debat i otte uger til 2. oktober 2017. 

Alle bemærkninger til planstrategien blev behandlet i Kommunalbestyrelsen d. 13. oktober 2017.

Kystkommunernes frist for at indsende ansøgninger til Erhvervsstyrelsen er 15. oktober. Herefter behandler Erhvervsstyrelsen ansøgningerne og udsteder et landsplandirektiv for de udvalgte områder. Landsplandirektivet forventes at blive udstedt i slutningen af 2018. Inden områderne kan udnyttes, skal der laves yderligere planlægning i form af kommune- og lokalplan. 

Kommentarer og forslag sendes til plan@jammerbugt.dk 

Kontakt

Sekretariatet
Ida Rytter Jensen
Tlf. direkte: 72 57 74 56
irj@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader