Endelig vedtagelse af Lokalplan 16-001, Vindmølleområde, Nørre Økse Sø, HalvrimmenKommunalbestyrelsen har på deres møde den 27. september 2018 vedtaget Lokalplan 16-001 endeligt, jf. Planloven § 27, stk. 1. Planen har været i offentlig høring fra den 19. december 2016 til den 27. februar 2017.

Der er i høringsperioden indkommet 197 indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag herunder en underskriftsindsamling. Indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag har givet anledning til at fire møller er udtaget af den endelige plan. Bemærkninger og kommentarer fremgår af den sammenfattende redegørelse vedlagt Lokalplan 16-001

Lokalplan 16-001

I forbindelse med endelig vedtagelse af Lokalplan 16-001 er der planmæssigt givet tilladelse til, at lokalplanområdet kan anvendes til vindmøller.

Planen giver mulighed for, at opstille 11 vindmøller ved Nørre Økse Sø. Møllerne placeres i fire rækker med tilnærmelsesvis ens afstand mellem de fire rækker og med møllerne i hver række placeret, så de fremstår med lige indbyrdes afstand. Møllerne vil få en totalhøjde med mindst 140 m og op til maks. 150 m.

Lokalplan 16-001 findes her eller på www.plandata.dk.

VVM-tilladelse

Samtidigt med offentliggørelsen af lokalplanen meddeler Jammerbugt Kommune VVM-tilladelse til opstilling af 11 vindmøller med tilhørende adgangsveje.

VVM-tilladelsen findes her eller på kommunens hjemmeside http://www.jammerbugt.dk/borger/bolig-og-flytning/planer/hoeringer-og-offentliggoerelser/vvm-tilladelser/

Klage m.v.

Den endelige vedtagelse af planen kan påklages for så vidt angår retlige forhold.

VVM-tilladelsen kan påklages for så vidt angår retlige og skønsmæssige forhold.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, planerne er offentliggjort, jf. vedlagte klagevejledning.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte Jesper Runge Madsen på telefon 7257 7364 eller på jrm@jammerbugt.dk, hvis der ønskes yderligere oplysninger.

 

Venlig hilsen

 

                        Mogens Gade                                                        Bjarne Grøn
                        Borgmester                                                                 Kommunaldirektør

Klage- og søgsmålsvejledning
Planloven

 

Hvad kan der klages over?

Jammerbugt Kommunes afgørelser efter planloven kan påklages til Nævnenes Hus gennem klageportalen.

Afgørelser efter planloven er blandt andet:

  • Landzoneafgørelser
  • Afgørelser om lokalplandispensationer
  • Afgørelser om lokalplanpligt
  • VVM-tilladelser
  • VVM-screeninger
  • Ekspropriationsafgørelser 

Landzoneafgørelser og miljøkonsekvensvurderinger kan påklages for så vidt angår skønsmæssige og retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage uanset, hvad der begrunder din klage, og hvad du klager over.

For andre afgørelser kan kun retlige spørgsmål på påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Hvem kan klage?

  • Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her søger du på ordet ”Klageportal” og logger derefter med din NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for enkeltpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, jf. den nye lovgivning på området. Du betaler gebyret med betalingskort eller giroindbetaling i Klageportalen.

 

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Frist for at indgive klage

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Virkning af at der klages

Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre klagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene

Afgørelser efter planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for klagenævnet.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

 

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.naevneneshus.dk.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000