Ophævelse af Lokalplan 215 for erhvervsområde ved Højensgaardsvej i SaltumTeknik- Og Miljøudvalget har på deres møde den 3.02.2016 besluttet endeligt at ophæve Lokalplan 215 for et erhvervsområde ved Højensgaardsvej i Saltum, jf. Planloven § 33, samt tilbageførsel af arealet til landzone. Jf. Planlovens § 45.

Baggrund

Lokalplan 215 for et lokalt erhvervsområde ved Højensgaardsvej i Saltum er vedtaget af Pandrup Byråd den 2. november 2000. Lokalplanen omfatter arealer ved Højensgaardsvej i den sydvestlige del af Saltum By. Lokalplanen omfatter matr.nr. 180 og del af matr.nr. 33g Sdr. Saltum By, Saltum. Området er ejet af Jammerbugt Kommune og har mange år været udlejet som landbrugsareal og anvendt til landbrugsformål.

 Årsagen til at Lokalplan 215 ønskes ophævet er, at efter en gennemgang af en række af kommunens mange arealer, blev der i efteråret 2018 udbudt en del arealer, som blev vurderet salgbare og hvor Kommunalbestyrelsen besluttede at disse skulle/kunne sælges. Der er nu indgået aftale om køb af arealet, som fortsat ønskes anvendt til landbrugsmæssig drift. Lokalplanens formåls og anvendelsebestemmelser forhindrer, at området anvendes til andet end erhvervsbebyggelse, derfor er der behov for at lokalplanen ophæves.

 Der er ikke mere behov for planlægning af erhvervsområde indenfor Lokalplan 215 område (matr.nr. 180 og del af matr.nr. 33g Sdr. Saltum By, Saltum), derfor tilbagelægges arealet til landzone og vil i fremtiden kun kunne anvendes til landbrugsformål uden mulighed for bebyggelse. For det ophævede areal gælder herefter alene.

Høring

Planen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 25. september til og med den 20. november 2019. Der er i høringsperioden kommet én kommentar Saltum Fjernvarme med en anmodning om at udskyde høringsfristen, med den begrundelse, at der skal undersøges muligheden for evt. flytte varmepumpe fra arealet, hvor det eksisterende solvarmeanlæg er placeret og ud til området omfattet af Lokalplan 215.

Registrering af ændring

Jammerbugt Kommune, Plan- og Miljøafdelingen vil nu ophæve Lokalplan 215 ved digital indberetning til det statslige planregister Plandata.dk.

Klage m.v.

Den endelige vedtagelse af planerne kan påklages for så vidt angår retlige forhold. Klagefristen er 4 uger fra den dag, planerne er offentliggjort, jf. vedlagte klagevejledning.

 

Klage- og søgsmålsvejledning
Planloven

 Hvad kan der klages over?

Jammerbugt Kommunes afgørelser efter planloven kan påklages til Nævnenes Hus gennem klageportalen.

Afgørelser efter planloven er blandt andet:

  • Landzoneafgørelser
  • Afgørelser om lokalplandispensationer
  • Afgørelser om lokalplanpligt
  • VVM-tilladelser
  • VVM-screeninger
  • Ekspropriationsafgørelser

Landzoneafgørelser og miljøkonsekvensvurderinger kan påklages for så vidt angår skønsmæssige og retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage uanset, hvad der begrunder din klage, og hvad du klager over.

For andre afgørelser kan kun retlige spørgsmål på påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

 Hvem kan klage?

  • Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

 Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her søger du på ordet ”Klageportal” og logger derefter med din NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for enkeltpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, jf. den nye lovgivning på området. Du betaler gebyret med betalingskort eller giroindbetaling i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Frist for at indgive klage

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Virkning af at der klages

Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre klagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene

Afgørelser efter planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for klagenævnet.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.naevneneshus.dk.