Forslag til Lokalplan 23-008 Vindmøller ved Rendbæk Øst, Pandrup

Forslag til Lokalplan 23-008, Vindmøller, Rendbæk Øst, Pandrup samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 med tilhørende miljørapport

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 20. december 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan 23-008 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15, og sender derfor planerne i offentlig høring fra den 10. januar 2019 til og med den 12. april 2019 (ny frist - se tekst sidst på siden), jf. Planloven §§ 24-26. se Miljørapport og Resume 

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanen og kommuneplantillægget skal udformes skriftligt og være modtaget af kommunen senest den 12. april 2019 (ny frist - se tekst sidst på siden) på adressen:

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
eller på e-mailadressen: plan@jammerbugt.dk

Informationsmøde
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der i forbindelse med høringen af Forslag til Lokalplan 23-008 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 samt tilhørende miljørapport afholdes

Borgermøde den 12. februar 2019 kl. 19
på Pandrup Skole, Blokhusvej 41, Pandrup

Borgermødet annonceres i de lokale ugeaviser og på kommunens hjemmeside.

På mødet vil Jammerbugt Kommune og opstilleren redegøre for projektet.

Energistyrelsen vil redegøre for reglerne om erstatning for værditab på beboelsesejendomme som følge af vindmøllernes etablering (værditabsordningen) samt reglerne for køberetsordningen, som giver mulighed for at købe ejerandele i vindmølleprojektet – jf. Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven).

Planforslagene
Planforslagene omhandler et område i den østlige del af Rendbæk, Pandrup.

Forslag til Lokalplan 23-008 muliggør, at der kan opstilles 16 vindmøller med tilhørende anlæg og nødvendige vejadgange.

Vindmøllerne forventes hver især at have en effekt på 3,6-4,3 MW og en totalhøjde på op til 150 meter.

Vindmøllerne opstilles på to parallelle nordøst-sydvest-gående rækker med 8 møller i hver række.

De 16 vindmøller skal udformes med lukkede rørtårne i en lys grå farve.

Kommuneplantillæg nr. 15 er udarbejdet for at bringe overensstemmelse mellem kommuneplan og Lokalplanforslag 23-008.

Lokalplanforslagets retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, gælder følgende midlertidige retsvirkninger:

Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. I indsigelsesperioden er adgangen til at ændre udnyttelsen af en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, meget begrænset. Når indsigelsesfristen er udløbet, og Kommunalbestyrelsen kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, bliver det muligt at udnytte ejendomme i overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanforslaget. Retsvirkningerne fremgår af Planlovens § 17.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 10. januar 2019 og til den vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, dog ikke længere end til den 10. januar 2020.

Når lokalplanen bliver bekendtgjort offentligt, indtræder de mildere, permanente retsvirkninger, hvorefter der ikke må etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.

Hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere, jf. Planloven § 47.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger
Forslag til kommuneplantillæg har ingen direkte retsvirkning overfor ejendomme, som er omfattet af tillægget.
Først når kommuneplantillægget er vedtaget og dermed bliver en del af kommuneplanen, indtræder retsvirkningerne.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte Jammerbugt Kommune på telefon 7257 7777, plan@jammerbugt.dk, hvis der ønskes yderligere oplysninger.

 

Forlængelse af offentlig høring vedr. vindmøller i Rendbæk Øst, Pandrup
Jammerbugt Kommune er blevet opmærksomme på, at der er sket en fejl i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapport for vindmølleprojektet i Rendbæk Øst ved Pandrup.

Det ”ikke tekniske resume” er ikke blevet offentliggjort sammen med miljørapporten, hvilket er en fejl. Derfor har Jammerbugt Kommune besluttet at forlænge den offentlige høringsperiode, således at alle dokumenter (lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og miljørapport inkl. ”ikke teknisk resume”) har været i minimum 8 ugers høring.

Fristen for indsendelse af indsigelser og bemærkninger udvides, og sidste frist for indsendelse af indsigelser og bemærkninger er den 12. april 2019.