Offentliggørelse af forslag til Lokalplan 19-012, Centerformål, Vesterhavsvej, Hune samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25

Offentliggørelse af forslag til Lokalplan 19-012, Centerformål, Vesterhavsvej, Hune samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25

Forslag til Lokalplan 19-012, Centerformål, Vesterhavsvej, Hune samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 27. februar 2020 vedtaget Forslag til Lokalplan 19-012 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25, og sender derfor planerne i offentlig høring i 8 uger, jf. Planloven §§ 24-26. Planerne vil være tilgængelige på hjemmesiden fra den 4. marts 2020.

Du modtager dette brev, da du er part i sagen, f.eks. som ejer af en ejendom indenfor eller er nabo til lokalplanområdet. Hvis du har bemærkninger til planforslaget, vil vi gerne høre fra dig. Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanen og kommuneplantillægget skal udformes skriftligt og være modtaget af kommunen senest den 29. april 2020 på adressen:

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro

eller på e-mailadressen: plan@jammerbugt.dk

Der afholdes informationsmøde i Hune vedr. Lokalplan 19-012 og 19-009 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 24 og 25 den 23. marts 2020 kl. 16.30-18.00

Mødet afvikles som en byvandring, der starter på parkeringspladsen ved Blokhus Lys kl. 16:30. Der vil være mulighed for at høre om begge områder og hovedpunkter i lokalplanerne samt den kommende trafikplan for Hune.

Planforslagene

Lokalplanen er disponeret med særligt fokus på den omgivende bebyggelse og sikring mod indsigt fra den høje - fire etagers - bebyggelse i den centrale del af lokalplanområdet.

Lokalplanen er delt op i fem delområder, der kan anvendes til henholdsvis publikumsorienterede funktioner som koncerter, udstillinger, butik, boder ol., hotel, etageboliger og detailhandel med udvalgsvarer, randbebyggelse langs Hunetorpvej og Vesterhavsvej, hvor der kan etableres boliger samt butikker.

Området skal have vejadgang fra Vesterhavsvej og Hunetorpvej. Der sikres desuden, at mindst 20% af arealerne i området til hotel- og etagebebyggelsen udlægges til fælles friarealer.

Lokalplanen sikrer ligeledes, at området ved den tidligere Hune Skole (Kulturhuset) udlægges til bymidteformål. Herigennem sikres Kulturhusets fortsatte udvikling.

For at mindske støj- og lyspåvirkningen af nabobebyggelserne stilles der krav om et støjhegn mod syd.

Kommuneplantillæg nr. 25 er udarbejdet for at bringe overensstemmelse mellem kommuneplan og Lokalplan 19-012.

Forslag til Lokalplan 19-012 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 kan findes på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

Lokalplanforslag 19-012 finder du her:

https://dokument.plandata.dk/20_9716226_1583328827615.pdf

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 findes her:

https://helhedsplan.jammerbugt.dk/tillaeg/

Hvis du ikke selv har mulighed for at se og/ eller printe lokalplanen kan den rekvireres ved at kontakte sagsbehandleren, som nævnes sidst i brevet.

Lokalplanforslagets retsvirkninger

I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, gælder følgende midlertidige retsvirkninger:

Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. I indsigelsesperioden er adgangen til at ændre udnyttelsen af en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, meget begrænset. Når indsigelsesfristen er udløbet, og Kommunalbestyrelsen kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, bliver det muligt at udnytte ejendomme i overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanforslaget.

Retsvirkningerne fremgår af Planlovens § 17, se vedlagte uddrag.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 3. marts 2020 og til den vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, dog ikke længere end til den 3. marts 2021.

Når lokalplanen bliver bekendtgjort offentligt, indtræder de mildere, permanente retsvirkninger, hvorefter der ikke må etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.

Hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere, jf. Planloven § 47.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Forslag til kommuneplantillæg har ingen direkte retsvirkning overfor ejendomme, som er omfattet af tillægget.

Først når kommuneplantillægget er vedtaget og dermed bliver en del af kommuneplanen, indtræder retsvirkningerne.

Disse retsvirkninger er gengivet i vedlagte uddrag af Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Kommunen har udarbejdet en screening ud fra kriterierne i Miljøvurderingsloven.

Udfaldet af screeningen er, at kommunen vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Baggrunden herfor er bl.a., at det vurderes:

  • Lokalplanen ikke vil påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde.
  • Lokalplanen kun omfatter et mindre område på lokalt plan.
  • En dispensation eller reduktion af skovbyggelinjen ikke vil have væsentlig indvirkning på skoven.
  • Lokalplanen ikke vil udgøre en væsentlig påvirkning af kysten og det visuelle udtryk heraf.
  • Forurenet jord i området vil blive håndteret iht. lovgivningen og forventes derfor ikke at udgøre en væsentlig miljøpåvirkning.
  • At lokalplanen ikke fastlægger rammer for projekter, som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet.

Denne afgørelse kan inden 4 uger påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Yderligere oplysninger

Du/I er velkommen til at kontakte Jesper Runge Madsen på telefon 7257 7364 eller på jrm@jammerbugt.dk, hvis der ønskes yderligere oplysninger.

 

Venlig hilsen

                                                

  Mogens Gade                            Holger Spangsberg Kristiansen
     Borgmester                                                        Kommunaldirektør

Bilag:

Uddrag af Planloven § 12, 17 og 47

Klage- og søgsmålsvejledning i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

 

Planloven § 12
Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen, jf. dog §§ 19 og 40.
Stk. 2. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.
Stk. 3. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Planloven § 17
Når et forslag til lokalplan er offentliggjort efter § 24, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.
Stk. 2. Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3-7, kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v., jf. § 13, stk. 2.
Stk. 3. Tilladelse efter stk. 2 kan ikke meddeles, så længe en indsigelse efter §§ 29, 29 a eller 29 b opretholdes eller i tilfælde, hvor erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter § 3, stk. 5.
Stk. 4. Stk. 1 finder kun anvendelse indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentliggjort efter § 30 og højst i et år efter forslagets offentliggørelse.

Planloven § 47

Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Stk. 2. Ved ekspropriation til erhvervelse af ejendomsret bortfalder alle rettigheder over det eksproprierede, medmindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde.

Stk. 3. Ved ekspropriationens gennemførelse finder bestemmelserne i lov om offentlige veje § 45 og §§ 47-49 tilsvarende anvendelse.

 

Klage- og søgsmålsvejledning


Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

Hvad kan der klages over? -Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 21, stk. 1 og 2

Afgørelser om hvorvidt et projekt er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Afgørelserne kan påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. For afgørelser truffet i henhold til Planloven gælder:

Hvem kan klage?

  • Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her søger du på ordet ”Klageportal” og logger derefter med din NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for enkeltpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, jf. den nye lovgivning på området. Du betaler gebyret med betalingskort eller giroindbetaling i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Frist for at indgive klage

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Virkning af at der klages

Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre klagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene

Afgørelser efter planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for klagenævnet.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.naevneneshus.dk