Offentliggørelse af Forslag til Lokalplan 19-009, Boligområde, Stenmarksvej, Hune samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24.

Offentliggørelse af Forslag til Lokalplan 19-009, Boligområde, Stenmarksvej, Hune samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24.

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 29. januar 2020 vedtaget Forslag til Lokalplan 19-009 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24, og sender derfor planerne i offentlig høring i 8 uger, jf. Planloven §§ 24-26. Planerne vil være tilgængelige på hjemmesiden fra den 04.02.2020.

Hvis du har bemærkninger til planforslaget, vil vi gerne høre fra dig. Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanen og kommuneplantillægget skal udformes skriftligt og være modtaget af kommunen senest den 14. april 2020 på adressen: 

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
eller på e-mailadressen: plan@jammerbugt.dk 

Planforslagene
Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre udvikling af to forskellige arealer, der begge ligger med tilknytning til Stenmarksvej i Hune.

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 6,8 ha, hvor der igennem lokalplanen gives mulighed for udvikling af boligbebyggelse i form af tæt-lave boliger (rækkehuse, dobbelthuse m.m.) og åben-lave boliger(parcelhuse) i 1-2 etager.

Afhængig af boligtype kan der indpasses cirka 110 boliger indenfor lokalplanområdet ud fra, at der i delområde I kan indpasses cirka 70 boliger og i delområde II cirka 30-40 boliger i afhængig af disponering og fordeling af rækkehuse og parcelhuse.

Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Hune.

Områderne, som planlægges bebygget, anvendes i dag som dyrkningsareal i forbindelse med landbrugsvirksomhed og tennisbane, autoværksted samt cementstøberi.

Vejtilslutning til området sker fra Stenmarksvej.

Lokalplanen udlægger, udover arealer til bebyggelse, arealer til grønt område. Arealerne etableres som rekreative områder og fælles opholdsareal for beboerne og indrettes med stier.

Kommuneplantillæg nr. 24 er udarbejdet for at bringe overensstemmelse mellem kommuneplan og Lokalplan 19-009.

Lokalplanforslagets retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, gælder følgende midlertidige retsvirkninger:

Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. I indsigelsesperioden er adgangen til at ændre udnyttelsen af en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, meget begrænset. Når indsigelsesfristen er udløbet, og Kommunalbestyrelsen kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, bliver det muligt at udnytte ejendomme i overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanforslaget.

Retsvirkningerne fremgår af Planlovens § 17, se vedlagte uddrag.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 4. februar 2020 og til den vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, dog ikke længere end til den 4. februar 2021.

Når lokalplanen bliver bekendtgjort offentligt, indtræder de mildere, permanente retsvirkninger, hvorefter der ikke må etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.

Hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere, jf. Planloven § 47.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger
Forslag til kommuneplantillæg har ingen direkte retsvirkning overfor ejendomme, som er omfattet af tillægget.

Først når kommuneplantillægget er vedtaget og dermed bliver en del af kommuneplanen, indtræder retsvirkningerne.

Disse retsvirkninger er gengivet i vedlagte uddrag af Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Der er jf. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af planforslagene. Screeningen viser, at bebyggelsen af området ikke har betydning for miljøet. Anvendelsen til boligområde vurderes at give uændret belastning.

Idet screeningen viser, at der er uændret miljøbelastning af området, og at der er tale om en plan af mindre lokal betydning, er det besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Denne afgørelse kan inden 4 uger påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Yderligere oplysninger
Du/I er velkommen til at kontakte Katrine B. Andreasen på telefon 7257 7365 eller på kdr@jammerbugt.dk, hvis der ønskes yderligere oplysninger.


Klage- og søgsmålsvejledning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)
Hvad kan der klages over? -Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 21, stk. 1 og 2
Afgørelser om hvorvidt et projekt er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Afgørelserne kan påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. For afgørelser truffet i henhold til Planloven gælder:

Hvem kan klage?
• Ministeren.
• Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af na-tur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her søger du på ordet ”Klageportal” og logger derefter med din NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myn-digheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for enkeltpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, jf. den nye lovgivning på området. Du betaler gebyret med betalingskort eller giroindbetaling i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Frist for at indgive klage
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er of-fentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Virkning af at der klages
Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmin-dre klagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyt-telsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene
Afgørelser efter planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt in-den 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for klagenævnet.
Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.naevneneshus.dk