Invitation til borgermøde samt offentliggørelse af Forslag til Lokalplan 01-02, Teknisk Anlæg, Vust Holme, V. Thorup, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 samt tilhørende miljørapport

Invitation til borgermøde samt offentliggørelse af Forslag til Lokalplan 01-002, Teknisk Anlæg, Vust Holme, V. Thorup, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 samt tilhørende miljørapport.

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 12. december 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 01-002 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 med tilhørende miljørapport, og sender derfor planerne i offentlig høring i 8 uger, jf. planloven §§ 24-26. Planerne vil være tilgængelige på hjemmesiden fra den 10. januar 2020.

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanen og kommuneplantillægget skal udformes skriftligt og være modtaget af kommunen senest den 6. marts 2020 på adressen:

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
eller på e-mailadressen: plan@jammerbugt.dk

Borgermøde onsdag den 26. februar 2020
Der afholdes i forbindelse med offentlighedsfasen borgermøde på Vester Thorup Højskole, Thorup Strandvej 14, 9690 Fjerritslev:

onsdag den 26. februar 2020 fra kl. 19:00 til 21:00

Planforslagene
Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er, at der i Helhedsplan 17 er udpeget et perspektiv-område til solcelleanlæg. Baggrunden for at udpege et perspektiv-område i den pågældende del af kommunen skyldes bl.a. det flade terræn, og at der i forvejen er en stor grad af tekniske anlæg i området i forvejen i form af vindmøller. Et storskala solcelleanlæg i dette område vil kunne indpasses og sløres ved etablering af beplantningsbælter omkring anlægget, og vil umiddelbart ikke være synligt over større afstande pga. det flade terræn.

Der er efterfølgende indkommet en konkret ansøgning fra Orange-Green solutions B.V. om at opføre en solcellepark på et ca. 85 ha stort område ved Vust Holme. Solcelleparken skønnes, efter endt etablering, at have en kapacitet på op til 54 mW, svarende til ca. 14.040 husstandes årlige elforbrug. Der er gode muligheder for net-tilslutning i området, og ansøger har lavet en aftale med Thy-Mors Energi om anvendelse af deres net.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone, ca. 1 km sydvest for Vester Thorup. Arealet består primært af dyrket landbrugsjord med ringe bonitet. Ved en endelig vedtagelse af lokalplanen vil området forblive i landzone.

Indenfor lokalplanområdet bliver det muligt at etablere et solcelleanlæg med tilhørende adgangsveje, arbejdsarealer, koblings- og transformerstationer samt hegn og beplantningsbælter. Selve solcelleanlægget består af parallelle øst-vestgående rækker med solcellepaneler monteret på stativer. Panelerne skråtstilles i en vinkel op til 30 grader, og er orienteret mod syd. Hvert stativ består af 4 rækker med solcellepaneler med 26 paneler pr. række. Den samlede længde af hvert stativ er ca. 44 meter, og afstanden mellem hver række er ca. 6 meter.
Solcellerne anti-refleksbehandles, dels for at udnytte solenergien mest muligt og dels for at minimere refleksionsgener på omgivelserne.

Lokalplanen rummer mulighed for, at arealerne under og mellem panelerne kan vedligeholdes ved afgræsning af f.eks. får.

Vejadgang til området sker fra Thorupholmevej ad bestående overkørsler. Der er indsat bestemmelser om, at anlægget skal fjernes for grundejers/ anlægsejeres regning, efter at elproduktion fra anlægget er ophørt.

Lokalplanforslagets retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, gælder følgende midlertidige retsvirkninger:
Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. I indsigelsesperioden er adgangen til at ændre udnyttelsen af en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, meget begrænset. Når indsigelsesfristen er udløbet, og Kommunalbestyrelsen kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, bliver det muligt at udnytte ejendomme i overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanforslaget.
Retsvirkningerne fremgår af Planlovens § 17.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 18. december 2019 og til den vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, dog ikke længere end til den 18. december 2020.
Når lokalplanen bliver bekendtgjort offentligt, indtræder de mildere, permanente retsvirkninger, hvorefter der ikke må etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere, jf. Planloven § 47.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger
Forslag til kommuneplantillæg har ingen direkte retsvirkning overfor ejendomme, som er omfattet af tillægget.
Først når kommuneplantillægget er vedtaget og dermed bliver en del af kommuneplanen, indtræder retsvirkningerne.
Disse retsvirkninger er gengivet i vedlagte uddrag af Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Kommunen har iht. miljøvurderingsloven vurderet, at planforslagene er omfattet af krav om at udarbejde en miljøvurdering. En miljøvurdering skal udarbejdes, hvis et planforslag fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. Af lovens bilag 2 fremgår industrianlæg til fremstilling af elektricitet.

Lokalplanen er derfor ledsaget af en miljørapport, som redegør for planernes påvirkning af miljøet. Miljørapporten er afgrænset til at omfatte emnerne: Landskab, Flora, Fauna og kystnærhedszonen. Miljørapporten er indsat som bilag 4 i lokalplanforslaget.

Den endelige lokalplan skal, når der er udarbejdet en miljørapport, i henhold til miljøvurderingslovens § 13, stk. 2, ledsages af en "sammenfattende redegørelse" for, hvordan miljøvurderingen har påvirket planforslagenes indhold og vedtagelse, og hvordan miljøpåvirkningerne vil blive overvåget.

Den sammenfattende redegørelse kan ses i forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene.

Miljørapporten er i høring samtidigt med planforslagene.

Yderligere oplysninger
Du/I er velkommen til at kontakte Karsten Jørgensen på telefon 7257 7366 eller på ktj@jammerbugt.dk, hvis der ønskes yderligere oplysninger.