Forslag til delvis ophævelse af Lokalplan 207 for boligområde i Kaas, samt tilbageførsel til landzone

Forslag til delvis ophævelse af Lokalplan 207 for boligområde ved Højvangen og Gl. Kaasvej i Kaas, samt tilbageførsel til landzone

 

Teknik- og Miljøudvalget har på deres møde den 6. maj 2019 besluttet at igang-sætte en proces med at få ophævet en del af Lokalplan 207 for et boligområde ved Højvangen og Gl. Kaasvej i Kaas. Derfor udsendes ”Forslag til delvis ophævelse af Lokalplan 207” i offentlig høring i 8 uger.

Baggrund
Lokalplan 207 for et boligområde ved Højvangen og Gl. Kaasvej i Kaas er vedtaget af Pandrup Byråd den 1. juli 1999. Lokalplanen omfatter arealer ved Højvangen og Gl. Kaasvej i den sydvestlige del af byen Kaas. Der er kun en lille del af lokal-planen udnyttet. Området kan jf. lokalplanen anvendes til boligområde i form af bebyggelser af typen tæt/lav (række-, kæde- og dobbeltehuse), åben/lav (parcelhuse), samt til offentligt grønt område. Store dele af lokalplanområdet er stadig ubebyggede.

Årsagen til at Lokalplan 207 ønskes delvist ophævet er, at udviklingen i området er meget begrænset, og der er ikke behov for så mange byggegrunde. Arealet anvendes i dag stadig til landbrugsmæssig drift. Lokalplanens formåls- og anvendelsebestemmelser forhindrer, at området anvendes til andet end boligbebyggelse, derfor er der behov for at lokalplanen ophæves.

De dele af Lokalplan 207´s område, hvor der ikke mere er behov for planlægning af boligområder (matr.nr. 13aa, og 13g Den sydlige Del, Jetsmark), tilbagelægges til landzone og vil i fremtiden kun kunne anvendes til landbrugsformål uden mulighed for bebyggelse. For det ophævede areal gælder herefter alene Helheds-planens retningslinjer for det åbne land.

Høring
Inden der træffes endelig beslutning om ophævelse af lokalplanen, skal der gennemføres en høring på 8 uger.

Høringen giver grundejere og beboere inden for lokalplanområdet samt naboer og parter i sagen mulighed for at komme med bemærkninger. De evt. indkomne bemærkninger vil blive taget i betragtning i den videre sagsbehandling. Er der bemærkninger til det ansøgte, bedes disse sendt til:

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
Eller via mail på plan@jammerbugt.dk

Kommentarer skal være kommunen i hænde senest den 12. juli 2019.

 

Planloven § 33

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ophæve

1) byplanvedtægter og lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, og lokalplaner for landzonearealer, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig, og

2) byplanvedtægter og lokalplaner for byzoner og sommerhusområder, når udviklingen inden for byplanvedtægtens eller lokalplanens område ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser

m.v. uden anvendelse af § 14 og § 19, idet områdets hidtidige zonestatus opretholdes.

Stk. 2. Beslutning efter stk. 1, nr. 1, kan først træffes, efter at ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor på mindst 4 uger. Beslutning efter stk. 1, nr. 2, kan først træffes, efter at kommunalbestyrelsen har offentliggjort forslag til ophævelse med ledsagende forklaring af de retlige og faktiske konsekvenser heraf. Offentliggørelse skal ske i det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b. § 26, stk. 1, nr. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse. Derudover skal der gives underretning til påtaleberettigede efter servitutter, som skønnes at blive berørt af forslaget. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 4 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget om ophævelse.

Stk. 3. Ved fastsættelse af fristen efter stk. 2, 2. og 7. pkt., skal kommunalbestyrelsen sikre, at fristen er passende og tillader rimelig tid til at informere offentligheden og til, at offentligheden kan forberede sig på og opnå reel deltagelse under hele processen.

Stk. 4. Efter udløbet af fristen i stk. 2, 7. pkt., kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget om ophævelse.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen giver underretning om beslutningen om ophævelse, jf. stk. 1, nr. 1, til erhvervsministeren og vedkommende ejere. Kommunalbestyrelsen offentliggør beslutningen om ophævelse efter stk. 4, jf. stk. 1, nr. 2, og giver underretning om beslutningen i overensstemmelse med § 31, nr. 1 og 2, til eventuelle påtaleberettigede efter servitutter og til erhvervsministeren. Offentliggørelse skal ske i det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen indberetter digitalt oplysninger om ophævede byplanvedtægter og lokalplaner til det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b.

 

Planloven § 45

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbageføre arealer fra byzone eller sommerhusområde til landzone i overensstemmelse med kommuneplanen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan endvidere efter ansøgning fra vedkommende ejer tilbageføre et areal fra byzone eller sommerhusområde til landzone, når arealet grænser til landzone, og når tilbageførslen er ubetænkelig ud fra planlægningsmæssige hensyn.

Stk. 3. Beslutning efter stk. 1 kan først træffes, efter at ejerne af de berørte arealer har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist, der skal være mindst 8 uger.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen giver særskilt underretning om beslutninger efter stk. 1 og 2 til vedkommende ejere og til erhvervsministeren. Endvidere underrettes panthavere og andre indehavere af tinglyste rettigheder over ejendommene.

Stk. 5. Underretning til ejere og panthavere skal indeholde oplysning om reglerne i § 46.