Lokalplan 27-023, Boligområde, Hovensvej, Aabybro

Endelig vedtagelse af Lokalplan 27-023, Boligområde, Hovensvej, Aabybro

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 11. oktober 2018 vedtaget Lokalplan 27-023 endeligt, jf. Planloven § 27, stk. 1. Planen har været i offentlig høring fra den 27. juni til den 22. august 2018.

Der er i høringsperioden indkommet seks indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag. Indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag har ikke givet anledning til ændringer i den endelige plan.

 

Den endelige lokalplan findes på kommunens hjemmeside www.jammerbugt.dk/lokalplanerwww.plandata.dk eller her https://dokument.plandata.dk/20_9432971_1539335100934.pdf.

 

Lokalplan 27-023

I forbindelse med endelig vedtagelse af Lokalplan 27-023 er der planmæssigt givet tilladelse til, at lokalplanområdet kan anvendes til boligformål.

Lokalplan 27-023 er udarbejdet for at sikre et fortsat attraktivt udbud af byggegrunde i Aabybro.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af enten 30-45 boliger af typen åben-lav (parcelhus), eller en blanding af 20-35 boliger af typen åben-lav (parcelhuse) og 35-50 boliger af typen tæt-lav (rækkehus) eller etagebebyggelse. 

Den totale visionsplan på 46 ha for området nord for Aabybro giver mulighed for etablering af i alt 190-220 grunde med boligtyperne åben-lav (parcelhus). Heraf kan 5 ha udlægges til max 250 boliger til rækkehuse og/eller etagebebyggelse. 

Lokalplanområdet betjenes af et nyt vejforløb, der på sigt forlænges ifølge visionsplanen. Desuden etableres stier, som på sigt forlænges ifølge visionsplanen. 

For at bevare den grønne karakter i området indlægges brede grønne kiler mellem "strålerne" bestående af en samlinger af grunde. 

Lokalplanområdet omfatter ca. 8,5 ha indeholdende matr.nr. 2b og en del af 7r og 42g alle beliggende i åby by, åby. 

Lokalplanområdet ligger ca. 1,5 km nord for Aabybro bymidte. Området ligger i landzone og overføres til byzone ved vedtagelse af denne lokalplan. 

Lokalplanområdet fremstår i dag som landbrugsjord, hvorpå der i dag er landbrugspligt. 

Lokalplanområdet bliver vejbetjent fra Hovensvej. 

I lokalplanområdets sydlige del løber et stisystem, som forbinder området med den eksisterende bebyggelse syd for området, Thomasmindeparken, samt resten af Aabybro. På sigt forlænges denne sti i henhold til visionsplanen, således at Hovensvej og Østre Hovensvej forbindes for gående trafikanter. 

Langs stamvejen, boligveje og stier udlægges render til vandafledning førende til LAR-områder placeret i lokalplanområdets sydlige område, hvilket fremgår af ovenstående diagram. Disse LAR-områder er primært tiltænkt overfladevand fra fællesarealer samt veje og stier. Den enkelte grundejer skal så vidt muligt anlægge LAR-områder på egen grund til afledning og/eller anvendelse af regnvand.

Klage m.v.

Den endelige vedtagelse af planerne kan påklages for så vidt angår retlige forhold.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, planerne er offentliggjort, jf. vedlagte klagevejledning.

 

 

Yderligere oplysninger

Du/I er velkommen til at kontakte Jesper Runge Madsen på telefon 7257 7364 eller på jrm@jammerbugt.dk, hvis der ønskes yderligere oplysninger.

 

 

Venlig hilsen

 

                        Mogens Gade                                                               Bjarne Grøn
                        Borgmester                                                                 Kommunaldirektør

 

 

Klage- og søgsmålsvejledning
Planloven

 

Hvad kan der klages over?

Jammerbugt Kommunes afgørelser efter planloven kan påklages til Nævnenes Hus gennem klageportalen.

 

Afgørelser efter planloven er blandt andet:

  • Landzoneafgørelser
  • Afgørelser om lokalplandispensationer
  • Afgørelser om lokalplanpligt
  • VVM-tilladelser
  • VVM-screeninger
  • Ekspropriationsafgørelser

Landzoneafgørelser og miljøkonsekvensvurderinger kan påklages for så vidt angår skønsmæssige og retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage uanset, hvad der begrunder din klage, og hvad du klager over.

For andre afgørelser kan kun retlige spørgsmål på påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Hvem kan klage?

  • Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

 

Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her søger du på ordet ”Klageportal” og logger derefter med din NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for enkeltpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, jf. den nye lovgivning på området. Du betaler gebyret med betalingskort eller giroindbetaling i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Frist for at indgive klage

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Virkning af at der klages

Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre klagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene

Afgørelser efter planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for klagenævnet.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.naevneneshus.dk.