You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Hvis du bliver sygemeldt

Jobcenter Jammerbugt tilbyder dig en række indsatser og ydelser, hvis du bliver sygemeldt.

Sidens indhold

Sygemelding

Bliver du sygemeldt, vil du via Jobcentret få en indsats, som skal hjælpe dig tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

Få hjælp til at søge om ydelse under sygdom

Arbejdsskader

En arbejdsskade er en ulykke eller en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Får du en arbejdsskade, kan du have ret til en erstatning.

Læs mere om arbejdsskader på borger.dk

Langvarig eller kronisk sygdom

Hvis du lider af en langvarig eller kronisk sygdom eller har brug for indlæggelse eller ambulant behandling, der giver dig øget sygefravær på dit arbejde, har du mulighed for at få en §56-aftale (§58a-aftale for selvstændige).

Aftalen nedsætter din arbejdsgivers udgifter i forbindelse med dit sygefravær, så du kan bevare en tryg og positiv tilknytning til arbejdspladsen.

Aftalens formål er at kompensere for det øgede sygefravær og der kan indgås aftale, når fraværsrisikoen er væsentligt forøget pga. en langvarig eller kronisk lidelse.

Hvem kan få en aftale?

Du og din arbejdsgiver kan søge om en §56-aftale, hvis:

  • Du lider af kronisk eller langvarig sygdom, som medfører et fravær på mindst 10 dage om året.

Du og din arbejdsgiver kan søge om en midlertidig §56-aftale, hvis:

  • Du skal indlægges eller behandles ambulant på syge­hus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og indlæg­gelsen eller behandlingerne var besluttet på ansæt­telsestidspunktet.
  • Din arbejdsgiver under det bestående arbejdsforhold har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de sidste 12 måneder, før indlæggel­sen eller behandlingerne påbegyndes.

For § 58a-aftale (selvstændige) gælder desuden:

  • At du ikke har ikke tegnet forsikring efter sygedagpengelovens § 45.

Sådan gør du

Sammen med din arbejdsgiver skal du udfylde en ansøgning (Du kan finde blanketten, DP 211, her) og sende den digitalt via borger.dk eller aflevere den til kommunen.

Som selvstændig skal du udfylde en ansøgning om § 58a-aftale (Du kan finde blanketten, DP 213, her) og sende den digitalt via borger.dk eller aflevere den til kommunen.

Når aftalen er godkendt af kommunen, skal din arbejdsgiver søge om refusion ved hvert sygefravær via virk.dk.

De almindelige regler for anmeldelse og indberetning gælder også for fravær under § 56-aftalen. Hvis du har indgået aftalen, mens du er sygemeldt, får din arbejdsgiver/du som selvstændig først refusion fra næste gang, du er sygemeldt.