You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Beskæring af træer, hække og anden beplantning

Fodgængere og bilister skal let og sikkert kunne komme forbi din grund. Derfor er du forpligtet til at beskære beplantningen på din grund.

Beskæring af beplantningen på grunde

Hække, træer og anden beplantning, der vokser ud over fortov, veje og stier, kan være til gene og fare for trafikken. Derfor har du som grundejer med ejendomsgrænse op til veje, fortove, stier og rabatter pligt til at beskære beplantningen.

Hvad skal du gøre?

  • Hække og buske skal klippes tilbage til skellinjen, så fortove og kørebaner kan bruges i fuld bredde
  • Trækroner skal beskæres, så der er en frihøjde på mindst 2,75 meter over fortovet og 4,2 meter over vejen
  • 1 meter ind over rabatter fra vejens kant skal der også være en frihøjde på 4,2 meter
  • Skilte og gadelys må ikke være dækket af grene

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af el-skabe, lysmaster og vejskilte mv. Ved beskæring skal du huske på, at våde grene tynges. Som udgangspunkt vurderer Jammerbugt Kommune, at beplantningen er tilfredsstillende klippet, hvis den følger skitsen her under. 

Oversigtsdeklarationer

På hjørnegrunde er det særligt vigtigt at beskære godt, så trafikanter kan se til begge sider, inden de krydser vejen.

På ejendomme ved vejkryds kan der være tinglyst oversigtsdeklarationer, der bestemmer, at beplantningen ikke må være højere end 80 cm på et udpeget areal ved krydset.

Hvis du ikke beskærer
Hvis beplantningen vokser ind over vejarealer, kan kommunen pålægge dig at udføre beskæringen inden en fastsat tidsfrist. Det vil du blive orienteret om i et brev. Har du ikke beskåret beplantningen inden tidsfristens udløb, kan kommunen beskære den for din regning.