You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Tilladelser

Læs om skiltning, brug af offentlige pladser, gravearbejde og omkørsel.

Sidens indhold

Gravetilladelse

Hvis du i forbindelse med ledningsarbejder e.l. har behov for at grave i vejarealer, herunder fortov og rabat, skal du - inden du påbegynder gravearbejdet - indhente tilladelse fra vejmyndigheden.

Jammerbugt Kommune er vejmyndighed på kommuneveje og private fællesveje i byer og bymæssige bebyggelser, herunder veje i sommerhusområder samt områder der er pålagt lokalplan eller byplanvedtægt.

Staten er vejmyndighed for statsveje, som i Jammerbugt Kommune er følgende hovedlandeveje: Aalborg-Hjørring (450/451), Aabybro-Thisted (427/428) samt Fjerritslev-Aggersund (468).

På private fællesveje på landet er det vejejerne, der skal give tilladelse.

Hvordan søger jeg om tilladelse?

Når du skal søge om gravetilladelse hos Jammerbugt kommune, skal du udfylde en ansøgning.

Ansøg om gravetilladelse

Inden du graver

Inden du graver, er du tillige forpligtiget til at undersøge, om der ligger ledninger i det areal, du skal grave i.

Ledningsregisteret (LER)

Brug af vej-, torve- og parkarealer

Brug af vej-, torve- og kommunale parkarealer i Jammerbugt Kommune kræver tilladelse.

Interesserede personer der har ønske om opstilling af salgsvogne, stadepladser, fortovsudstillinger, fortovsrestaurant e.l., skal indsende en ansøgning.

Søg tilladelse til opstilling af salgsvogne m.v.

Ansøg om container på vejareal

Nærmere regler fremgår af Regulativ for råden over vej-, torve- og parkarealer i Jammerbugt kommune

Opsætning af skilte, f.eks. reklamer og plakater

Opsætning af midlertidige reklameskilte, plakater o.l. kræver som udgangspunkt ikke tilladelse, hvis de kan opsættes i overensstemmelse med kommunes skilteregulativ.

De nærmere regler fremgår af kommunens Skilteregulativ for lejlighedsarrangementer

Midlertidig skiltning herudover kræver tilladelse. Ansøgning kan sendes til veje@jammerbugt.dk

Etablering af adgang til offentlige og private fællesveje

Det kræver en tilladelse at etablere en ny eller udvide din vejadgang til offentlig vej eller privat fællesvej.

Ansøgning kan sendes til veje@jammerbugt.dk

Kommerciel servicevejvisning

Kommerciel vejvisning

Det er muligt for virksomheder at ansøge om opsætning af kommerciel servicevejvisning. Ansøgninger behandles af vejmyndigheden, der vurderer om der er mulighed for opsætning af kommerciel servicevejvisning.

Kommerciel servicevejvisning består af en blå/hvid pilvejviser + et symbol, der beskriver virksomhedstypen. Hvis der ikke findes et symbol til en bestemt virksomhedstype, almene institutioner, anlæg, kulturelle institutioner e.l., skal nyt symbol designes af Vejdirektoratet. Første ansøger til et nyt symbol skal betale 2000 kr. (ekskl. moms) til Vejdirektoratet for udvikling af symbolet.

Se opdateret liste over godkendte symboler til kommerciel vejvisning.

Hvor kan skilte opsættes?

Har man virksomhed uden for byen, kan man få skiltet fra den nærmeste rutenummerede vej.

Har man virksomhed inde i byen, så kan man få skiltet fra nærmeste større vej.

Brugerbetaling

Det er muligt for vejmyndigheden at tage betaling for vejvisning til alle kommercielle servicevejvisningsmål. I Jammerbugt Kommune koster det 4.200 kr. pr. skilt, der skal opsættes.

Ødelagt skilt

Bliver skiltet påkørt, udsat for hærværk eller andet som vil foranledige en udskiftning af skiltet, er det ansøger af skiltet, som skal betale for udskiftningen.

Ansøgning om servicevejvisning

Ansøgning om opsætning af kommerciel servicevejvisning foregår pr. mail til veje@jammerbugt.dk. Skriv gerne ”Ansøgning om kommerciel servicevejvisning” i emnefeltet.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Navn på ansøger og cvr.nr. virksomhed
  • Ønske til placering af skilte - gerne markeret på et kort
  • Ønske om tekst der skal stå på tavlen
  • Beskrivelse af hvilken type virksomhed der er tale om

Valgplakater

Du kan ophænge valgplakater iht. Indenrigs- og Boligministeriets regler.

Indenrigs- og Boligministeriets regler om valgplakater