You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Opsætning af nabohjælpsskilte

Som udgangspunkt skal du undersøge, om det er muligt at opsætte skiltning uden for offentligt vejareal, dvs. på privat areal, på fællesarealer eller andet.

Hvis der er mulighed for at sætte skiltet op på privat grund, f.eks. i kanten af en have, kræver det ikke kommunens tilladelse - medmindre der er regler for skiltning i en eventuel lokalplan.

Hvis du skal søge om tilladelse

Du kan kun få tilladelse til opsætning af nabohjælpsskilte på boligveje i by-/sommerhusområder. Grundejerne i området skal være enige om, at skiltet opsættes.

Tilladelser gives med vilkår om:

  • at kommunen kan godkende den anviste placering (skilt må ikke opsættes i oversigtsareal, må ikke opsættes på standere med autoriseret vejafmærkning (herunder gadenavneskilte), må ikke skærme for anden skiltning, må ikke virke forstyrrende)
  • at kommunen står for opsætning af skiltet på ansøgers regning, så der ikke sker skader på vejens udstyr, eller at ledninger i jorden bliver beskadiget
  • at politiet ikke har indvendinger mod opsætning af skiltet (kommunen sender konkret forespørgsel til politiet)
  • at kommunen til enhver tid har ret til at fjerne skiltet
  • at der ikke skal opsættes for mange skilte i et område, men at skiltene opsættes strategisk i forhold til stamveje o.l.

Ansøgning

Såfremt skiltet skal sættes op i vejareal, skal ansøgning sendes til veje@jammerbugt.dk

Ansøgning skal indeholde:

  • Hvor I præcis ønsker, skiltet skal sættes op
  • Om der er bred opbakning til opsætning af nabohjælpsskilt
  • Om I kan acceptere ovenstående vilkår

Retsgrundlag

Vejlovens § 80 stk. 1, nr. 1 § 89 (lov om offentlige veje, nr. 1520 af 27. december 2014):

§ 80. Det offentlige vejareal kan med vejmyndighedens tilladelse anvendes til

1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, containere, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, reklamer, hegn el.lign.,

2) anbringelse af køretøjer med henblik på salg eller udlejning eller

3) anbringelse af køretøjer i forbindelse med reparation, påfyldning af drivmidler, rengøring el.lign., når dette sker som led i erhvervsmæssig virksomhed.

§ 89. Inden der gives tilladelse efter §§ 73, 80, 82, 86 og 88, skal vejmyndigheden forhandle med politiet.