Konstituerende mødeUDVALG

Konstituerende møde

MØDE

Dagsorden

STED

Byrådssalen, Aabybro Rådhus

STARTTIDSPUNKT

03-12-2013 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

 


 

PUNKTER

1. Valg af borgmester
2. Valg af 1. og 2. viceborgmester
3. Valg af medlemmer til Økonomiudvalget
4. Valg af medlemmer til Børne- og Familieudvalg
5. Valg af medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget
6. Valg af medlemmer til Beskæftigelsesudvalget
7. Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget
8. Valg af medlemmer til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg
9. Orientering om konstituering i Økonomiudvalget - valg af næstformand
10. Orientering om konstituering i de stående udvalg
11. Valg af medlemmer til Beredskabskommission
12. Valg af 3 medlemmer til Bevillingsnævnet i Jammerbugt Kommune
13. Valg af medlemmer til Boligselskabet Domea Aabybro's bestyrelse
14. Valg af medlemmer til Sport- og Kulturcenter Brovst
15. Valg af medlemmer til Børn og unge-udvalget
16. Valg af medlemmer til repræsentantskabet i Danske Diakonhjem
17. Valg af medlem til bestyrelsen i "Den Erhvervsdrivende Fond Strandcenter Blokhus"
18. Udpegning af medlemmer til Erhvervs- og Turistrådet i Jammerbugt Kommune
19. Udpegning af repræsentant til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse
20. Valg til Folkeoplysningsudvalget 2014-2017
21. Valg af medlem til Fonden Kultur- og ErhvervsCenter Jammerbugt
22. Valg af medlem til Fredningsnævn
23. Valg af medlemmer til Grundlisteudvalget.
24. Valg af medlem til Grønt Råd i Jammerbugt Kommune
25. Udpegning af medlemmer til Handicaprådet
26. Valg af Hegnsynsmænd
27. Valg af medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg
28. Indstilling til Huslejenævn
29. Valg af medlem til Integrationsrådet.
30. Valg af medlemmer m.v. til bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S
31. Valg af medlemmer til Taksationskommissionen for Nordjylland (offentlige veje)
32. Valg af delegerede til KL-delegeretmøde
33. Valg af stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab
34. Valg af Kredsråd vedrørende politiets virksomhed
35. Udpegning af repræsentant til KulturKANten.
36. Valg af 5 medlemmer til Landdistriktsrådet
37. Valg af medlemmer til Ligestillingsudvalget
38. Udpegning af medlem til Lokalrådet i Jammerbugt Kommune (SSP)
39. Udpegning af medlem til Lokalt Beskæftigelsesråd
40. Valg af medlem til Mokanas bestyrelse
41. Valg af repræsentant til KIMO
42. Valg af medlemmer til Jammerbugt Kulturskoles bestyrelse
43. Valg af medlem til HMN Naturgas I/S
44. Udpegning af medlem til NT's repræsentantskab
45. Valg af medlem til Overtaksationskommissionen - offentlige veje
46. Valg af medlem til ekspropriationskommissionen - fast ejendom
47. Valg af medlem til taksationskommissionen - fast ejendom
48. Valg af medlemmer til Renovest I/S
49. Valg af medlem til I/S Reno Nords bestyrelse
50. Indstilling af medlemmer og suppleanter til Skatte- og Vurderingsankenævn, Thisted - (Fællesankenævn Thisted)
51. Valg af medlemmer til Skovsgård Idrætscenters bestyrelse
52. Udpegning af medlemmer til Styregruppen "Yderlig Vækst Jammerbugt"
53. Valg af medlem til I/S Thyra`s bestyrelse
54. Valg af medlem til Trafiksikkerhedsråd i Jammerbugt Kommune
55. Udpegning af repræsentanter til bestyrelsen for UU Vendsyssel Øst Vest
56. Valg af medlemmer og stedfortrædere til Ungdomsskolens bestyrelse
57. Udpegning af medlemmer til Unge Center Jammerbugt
58. Valg af medlemmer til valgbestyrelse - folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger
59. Valg af medlemmer til valgbestyrelsen - kommunalvalg
60. Valg af vurderingsmænd til Mark og Vejfred
61. Valg af medlemmer til Aalborg Lufthavns repræsentantskab
62. Udpegning af medlem til Aalborg Samarbejdet
63. Underskriftsbemyndigelse/tegningsret
64. Forslag til mødekalender 2014


 

1. Valg af borgmester

Beslutningstema

Valg af borgmester. 

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 6, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen af sine medlemmer vælge en borgmester. 

Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet. Valget foretages efter reglerne i § 24, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse. 

Heraf fremgår, at den kandidat, der opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, er valgt. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de 2, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke de to, der ved bundne valgt (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning. 

Valget kan ikke foretages ved hemmelig afstemning. Hvis afstemningen foretages skriftligt, må det kunne konstateres, hvorledes det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem har stemt. 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse. 

Det indstilles, 

at

Kommunalbestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en borgmester.


Beslutning

Mogens Gade
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen

2. Valg af 1. og 2. viceborgmester

Beslutningstema

Valg af 1. og 2. viceborgmester. 

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 6, stk. 4, 5 og 6 og styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune § 1, stk. 2 vælger kommunalbestyrelsen en 1. og 2. viceborgmester. 

Så snart valget af formand har fundet sted, vælger kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer 2 næstformænd til at fungere i formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget og foregår i øvrigt som forholdstalsvalg § 24 stk. 3. 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune. 

Det indstilles, 

at

Kommunalbestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en 1. og 2. viceborgmester.


Beslutning

Morten Marinus blev valgt som 1. viceborgmester og Jens Christian Golding som 2. viceborgmester.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen

3. Valg af medlemmer til Økonomiudvalget

Beslutningstema

Valg af medlemmer til Økonomiudvalget. 

Sagsfremstilling

Valg af medlemmer til Økonomiudvalget foretages af og blandt kommunalbestyrelsens

medlemmer.

Borgmesteren er i henhold til lov om kommunernes styrelse § 18, stk. 1 formand

for udvalget.

Valg af medlemmer til udvalget foretages ved selvstændigt forholdstalsvalg. 

I henhold til styrelsesvedtægten for Jammerbugt Kommune § 10, stk. 1 består

Økonomiudvalget af 9 medlemmer. Borgmesteren samt 8 af kommunalbestyrelsens

øvrige medlemmer. 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Styrelsesvedtægten for Jammerbugt Kommune

Det indstilles, 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 8 medlemmer til Økonomiudvalget.


Beslutning

Valggruppe 1:
Morten Marinus
Søren Brink
Christian Hem
Malou Skeel
Sonia Luther Nielsen
 
Valggruppe 2:
Ole Stavad
Per Halsboe-Larsen
Jens Christian Golding
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
4. Valg af medlemmer til Børne- og Familieudvalg

Beslutningstema

Valg af medlemmer til Børne- og Familieudvalg

 

Sagsfremstilling

Valg af medlemmer til Børne- og Familieudvalget foretages af og blandt

kommunalbestyrelsens medlemmer, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 19.

 

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer

til et stående udvalg ved forholdstalsvalg for hvert udvalg for sig, jfr.

dog § 27, stk. 1.

 

I henhold til styrelsesvedtægten for Jammerbugt Kommune § 13, stk. 1 består

Børne- og Familieudvalget af 7 medlemmer.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Styrelsesvedtægten for Jammerbugt Kommune

 

Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 7 medlemmer til Børne- og Familieudvalget.


Beslutning

Valggruppe 1:
Jens Jungersen
Asger Møller Madsen
Bøje Lundtoft
Ulla Flintholm
Anne-Mette Ulstrup
 
Valggruppe 2:
Ole Stavad
Susanne Møller Jensen
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
5. Valg af medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Valg af medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget

 

Sagsfremstilling

Valg af medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget foretages af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 19.

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer til stående udvalg ved forholdstalsvalg for hvert udvalg for sig, jfr. dog § 27, stk. 1.

 

I henhold til styrelsesvedtægten for Jammerbugt Kommune § 14, stk. 1 består Social- og Sundhedsudvalget af 7 medlemmer.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Styrelsesvedtægten for Jammerbugt Kommune.

 

Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 7 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget.


Beslutning

Valggruppe 1:
Ejler Winkel
Anne-Mette Ulstrup
Sonia Luther Nielsen
Ib Nellemann
 
Valggruppe 2:
Per Halsboe-Larsen
Erik Ingerslev
Diane Aarestrup
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
6. Valg af medlemmer til Beskæftigelsesudvalget

Beslutningstema

Valg af medlemmer til Beskæftigelsesudvalget

 

Sagsfremstilling

Valg af medlemmer til Beskæftigelsesudvalget foretages af og blandt

kommunalbestyrelsens medlemmer, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 19.

 

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer

til et stående udvalg ved forholdstalsvalg for hvert udvalg for sig, jfr. dog § 27, stk. 1.

 

I henhold til styrelsesvedtægten for Jammerbugt Kommune § 15, stk. 1 består Beskæftigelsesudvalget af 7 medlemmer

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Styrelsesvedtægten for Jammerbugt Kommune

 

Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 7 medlemmer til Beskæftigelsesudvalget.


Beslutning

Valggruppe 1:
Søren Brink
Lars Holt
Jens Præstegaard
Bøje Lundtoft
 
Valggruppe 2:
Morten Klessen
Jørgen Olsson
René Rosenkrans
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
7. Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget

 

Sagsfremstilling

Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget foretages af og blandt

kommunalbestyrelsens medlemmer, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 19.

 

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer

til et stående udvalg ved forholdstalsvalg for hvert udvalg for sig, jfr.

dog § 27, stk. 1.

 

I henhold til styrelsesvedtægten for Jammerbugt Kommune § 16, stk. 1 består

Teknik- og Miljøudvalget af 7 medlemmer.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Styrelsesvedtægten for Jammerbugt Kommune

 

Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 7 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget.


Beslutning

Valggruppe 1:
Torben Sørensen
Morten Marinus
Jens Præstegaard
Ejler Winkel
Asger Møller Madsen
 
 
Valggruppe 2:
Jens Christian Golding
Erik Ingerslev
 div>
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen8. Valg af medlemmer til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg

Beslutningstema

Valg af medlemmer til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg


Sagsfremstilling

Valg af medlemmer til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget foretages af og blandt

kommunalbestyrelsens medlemmer, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 19.

 

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer

til et stående udvalg ved forholdstalsvalg for hvert udvalg for sig, jfr.

dog § 27, stk. 1.

 

I henhold til styrelsesvedtægten for Jammerbugt Kommune § 17, stk. 1 består

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget af 7 medlemmer.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Styrelsesvedtægten for Jammerbugt Kommune


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 7 medlemmer til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.


Beslutning
Valggruppe 1:
Helle Bak Andreasen
Christian Hem
Ib Nellemann
Ulla Flintholm
 
Valggruppe 2:
Diane Aarestrup
Aysel Jørgensen
Susanne Møller Jensen
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen9. Orientering om konstituering i Økonomiudvalget - valg af næstformand

Beslutningstema

Orientering om konstituering i Økonomiudvalget - valg af næstformand


Sagsfremstilling

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 18, stk. 1 er borgmesteren formand

for Økonomiudvalget.

 

Økonomiudvalget kan vælge en næstformand for udvalget til at lede møderne

i de tilfælde hvor borgmesteren er fraværende. Valg af næstformand sker efter

flertalsvalgmetoden, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 1.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Det indstilles,

 

at

der gives en orientering på baggrund af Økonomiudvalgets konstituerende

møde.


Beslutning
Ole Stavad er valgt som næstformand.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen10. Orientering om konstituering i de stående udvalg

Beslutningstema

Orientering om konstituering i de stående udvalg


Sagsfremstilling

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 22, stk. 1 vælger udvalgene selv

deres formand.

 

De stående udvalg kan vælge en næstformand til at varetage formandens

opgaver i dennes midlertidige fravær.

 

Valg af formand og næstformand sker ved flertalsvalg, jfr. Lov om kommunernes

styrelse § 24, stk. 1.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Det indstilles,

 

at

der gives en orientering på baggrund af de stående udvalgs konstituerende

møder.


Beslutning
Børne- og Familieudvalget
Valggruppe 1:
Jens Jungersen (formand)
 
Valggruppe 2:
Ole Stavad (næstformand)
 
Social- og Sundhedsudvalget
Valggruppe 1:
Ejler Winkel (formand)
Valggruppe 2:
Per Halsboe-Larsen (næstformand)
 
Beskæftigelsesudvalget
Valggruppe 2:
Morten Klessen (formand)
 
Valggruppe 1:
Søren Brink (næstformand)
 
Teknik- og Miljøudvalget
Valggruppe 2:
Jens Christian Golding (formand)
 
Valggruppe 1:
Torben Sørensen (næstformand)
 
Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget
Valggruppe 1:
Helle Bak Andreasen (formand)
 
Valggruppe 2:
Diane Aarestrup (næstformand)
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen11. Valg af medlemmer til Beredskabskommission

Beslutningstema

Valg af 4 medlemmer til Beredskabskommission


Sagsfremstilling

I henhold til Beredskabslovens § 9 skal kommunalbestyrelsen nedsætte en

beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet i Jammerbugt Kommune.

 

Beredskabskommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af

borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal, der ikke behøver

at være kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde med forsvarsministerens samtykke

udpege et andet medlem af kommunalbestyrelsen end borgmesteren til at

indtræde som formand for beredskabskommissionen.

 

I h.t. lov om kommuners styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer til

en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse

m.v. for sig, jfr. dog § 27, stk. 1.

 

Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant for de frivillige som observatør

i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de

frivillige som medlem af kommissionen. Observatøren udpeges efter indstilling

fra de frivillige i redningsberedskabet, der kan anvendes til løsning af opgaver

inden for kommunens beredskab, jf. lovens § 51, stk. 3.


Lovgrundlag

Beredskabsloven


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen udpeger borgmesteren samt 3 medlemmer til beredskabskommissionen


Beslutning
Valggruppe 1:
Mogens Gade
Lars Holt
 
Valggruppe 2:
Derek Damgaard
Kim Levisen
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen12. Valg af 3 medlemmer til Bevillingsnævnet i Jammerbugt Kommune

Beslutningstema

Valg af 3 medlemmer til Bevillingsnævn i Jammerbugt Kommune.


Sagsfremstilling

Efter Restaurationslovens § 10, stk. 3 kan kommunalbestyrelsen nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der efter Restaurationsloven er henlagt til kommunalbestyrelsen.

 

Bevillingsnævnet består af Politimesteren og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af nævnet. Nævnet vælger selv sin formand.

 

Bevillingsnævnet for Jammerbugt Kommune består af

3 medlemmer udpeget af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer

2 medlemmer udpeget af og blandt restauratørerne i kommunen.

 

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer til bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse mv. for sig, jfr. dog § 27, stk. 1.

 

I henhold til lov om ligestilling af mænd og kvinder § 10 a, skal organisationer, der indstiller medlemmer til udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen, foreslå lige mange kvinder og mænd, både når der skal vælges et lige antal og et ulige antal.

 
 
 

Lovgrundlag

Restaurationslovens § 10 og forretningsorden for Bevillingsnævnet i Jammerbugt Kommune


Kommunikation

Valg af repræsentanter fra restauratørerne vil blive fremsendt til kommunalbestyrelsens behandling, når indstilling foreligger.


Det indstilles,

 

at

kommunalbestyrelsen vælger 3 medlemmer til Bevillingsnævnet i Jammerbugt Kommune.


Beslutning
Valggruppe 1:
Mogens Gade
Christian Hem
 
Valggruppe 2:
René Rosenkrans
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen13. Valg af medlemmer til Boligselskabet Domea Aabybro's bestyrelse

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer og suppleanter til Boligselskabet Domea Aabybro's bestyrelse


Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Boligselskabet Domea Aabybro § 11 skal kommunalbestyrelsen udpege 2 medlemmer af kommunalbestyrelsens midte til afdelingsbestyrelsen.

 

Iflg. 11, stk. 4 kan medlem af bestyrelsen ikke være:

 • borgmesteren i den tilsynsførende kommune

 • formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt

 • ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

 

Samtidig med valg af medlemmer skal der vælges suppleanter for disse.

 

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer

til en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse

m.v. for sig, jfr. dog § 27. stk. 1.

 

Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a.

Selskabets formål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere

støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene

boliger m.v.

 

Funktionsperioden for medlemmerne svarer til kommunalbestyrelsens funktionsperiode.


Lovgrundlag

Vedtægter for Boligselskabet Domea Aabybro.

Lov om kommunernes styrelse.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 2 medlemmer og 2 suppleanter til Boligselskabet

Domea Aabybro.


Beslutning
Valggruppe 1:
Ib Nellemann
Suppleant Jens Præstegaard
 
Valggruppe 2:
Susanne Møller Jensen
Suppleant Aysel Jørgensen
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen14. Valg af medlemmer til Sport- og Kulturcenter Brovst

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer til Bestyrelsen for Sport- og Kulturcenter Brovst


Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Sport- og kulturcenter Brovst § 4, skal kommunalbestyrelsen udpege 2 medlemmer af kommunalbestyrelsens

midte til hallens bestyrelse.

 

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer

til en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse

m.v. for sig, jfr. dog § 27, stk. 1.

 

Funktionsperioden for medlemmerne svarer til kommunalbestyrelsens funktionsperiode.kommentar kommentarid='83e3e47b-b382-42eb-9f7d-61ea0a2f3d88'/>


Lovgrundlag

Vedtægter for Sport- og Kulturcenter Brovst

Lov om kommunernes styrelse


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 2 medlemmer til bestyrelsen for Sport- og

Kulturcenter Brovst.


Beslutning
Valggruppe 1:
Helle Bak Andreasen
 
Valggruppe 2:
Ole Stavad
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen15. Valg af medlemmer til Børn og unge-udvalget

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til Børn og unge-udvalget.


Sagsfremstilling

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§18-21 skal kommunalbestyrelsen nedsætte et Børn og unge-udvalg.

 

Børn og unge-udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, jf. § 74 i lov om social service, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke mv.

 

Udvalget består af 5 medlemmer. Der vælges 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, 1 byretsdommer i retskredsen, samt 2 pædagogisk-psykologisk

sagkyndige, udpeget af statsforvaltningen. Der udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder.

 

I henhold til lov om kommuners styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer til en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse m.v. for sig, jfr. dog § 27, stk. 1.

 

Børn og unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de

medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen.


Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og Bekendtgørelse

nr. 656 af 15. juni 2011.

Lov om social service.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 2 medlemmer og 2 suppleanter til Børn og unge-udvalget


Beslutning
Valggruppe 1:
Søren Brink (formand)
Suppleant Sonia Luther Nielsen
 
Valggruppe 2:
Morten Klessen
Suppleant René Rosenkrans
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen16. Valg af medlemmer til repræsentantskabet i Danske Diakonhjem

Beslutningstema

Danske Diakonhjem ønsker, at Jammerbugt Kommune udpeger 2 medlemmer til repræsentantskabet i Danske Diakonhjem.


Sagsfremstilling

Danske Diakonhjem anmoder kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune om at udpege 2 medlemmer til repræsentantskabet i Danske Diakonhjem for valgperioden 01.01.2014 til 31.12.2017.

 

Det oplyses, at hvis man ønsker at deltage i repræsentantskabet, så vil det dreje sig om ca. et møde årligt. Medlemmer fra repræsentantskabet kan vælges til deltagelse i bestyrelsen - og så er der tale om en noget større opgave.

 

I henhold til lov om kommunernes styrelse §25, stk. 1 foretages valg af medlemmer til en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse m.v. for sig, jfr. dog §27, stk.1.

 

Danske Diakonhjems bestyrelse har i december 2006 godkendt nye vedtægter for Danske Diakonhjem. Heraf fremgår, at de kommuner, der har overenskomst med Danske Diakonhjem, vælger to medlemmer til et repræsentantskab. Dette repræsentantskab vælger efterfølgende tre medlemmer samt to suppleanter til Danske Diakonhjem´s bestyrelse. Førstkommende repræsentantskabsmøde afholdes i juni 2014.


Lovgrundlag

Vedtægter for Danske Diakonhjem.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer til Danske Diakonhjem´s repræsentantskab.


Beslutning
Valggruppe 1:
Ib Nellemann
 
Valggruppe 2:
Susanne Møller Jensen
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen17. Valg af medlem til bestyrelsen i "Den Erhvervsdrivende Fond Strandcenter Blokhus"

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til bestyrelsen i "Den Erhvervsdrivende Fond Strandcenter Blokhus"


Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne § 5 for ”Den Erhvervsdrivende Fond Strandcenter Blokhus, skal kommunalbestyrelsen udpege 1 medlem til Fondens bestyrelse".

 

Fonden er stiftet af Blokhus og Omegns Grundejerforening af 1960, Foreningen

Blokhus-Hune i Udvikling og Jammerbugt Kommune.

 

Fonden formål er at medvirke til at udvikle Blokhus og Hune, så det er til

gavn for lokalsamfundet blandt andet som turistdestination, gennem etablering

af og efterfølgende eje og forestå kommerciel drift af Strandcenter Blokhus, der

som udgangspunkt søges realiseret med følgende bygninger: Redningsstation, Café- og toiletbygning, Fiskernes Hus.

 

Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer, der på Fondens generalforsamling skal vælges således:

 • Jammerbugt Kommunalbestyrelse udpeger 1 medlem

 • Blokhus og omegns Grundejerforening af 1960 udpeger 1 medlem

 • Foreningen Blokhus-Hune i Udvikling udpeger 1 medlem

 • Ovennævnte 3 medlemmer af bestyrelsen vælger yderligere 2 medlemmer til bestyrelsen.

 

Medlemmer af bestyrelsen er udpeget for en periode af 2 år.


Lovgrundlag

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Strandcenter Blokhus


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem til bestyrelsen i ”Den Erhvervsdrivende

Fond Strandcenter Blokhus".


Beslutning
Mogens Gade
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen18. Udpegning af medlemmer til Erhvervs- og Turistrådet i Jammerbugt Kommune

Beslutningstema

Udpegning af 3 medlemmer til Erhvervs- og Turistrådet i Jammerbugt Kommune


Sagsfremstilling

I forbindelse med fusionen af Turisme og Erhverv i et samlet Vækst Jammerbugt er det besluttet, at Turistforum integreres i Erhvervsrådet med virkning fra den kommende valgperiode 1. januar 2014.

 

Rådets nye navn er Erhvervs- og Turistrådet i Jammerbugt Kommune.

 

Erhvervsrådet består af 17 medlemmer i alt.

 

3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen.

 

De af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer vælges for en 4-årig periode, svarende til kommunalbestyrelsens valgperiode.

 

I henhold til lov om kommuners styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer til en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse m.v. for sig.


Lovgrundlag

Vedtægter for Erhvervs- og turistrådet i Jammerbugt Kommune.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 3 medlemmer.


Beslutning
Valggruppe 1:
Mogens Gade
Christian Hem
 
Valggruppe 2:
Jens Christian Golding
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen19. Udpegning af repræsentant til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse

Beslutningstema

Udpegning af 1 repræsentant til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse


Sagsfremstilling

Sagsbeskrivelse

I henhold til vedtægterne for Fjerritslev Gymnasium §4 ledes institutionen af en

bestyrelse på 9 medlemmer med stemmeret, heraf udpeges 1 medlem af

kommunalbestyrelserne i regionerne i forening.

Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

 

Bestyrelsens funktionsperioden er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.


Lovgrundlag

Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

m.v. samt vedtægter for Fjerritslev Gymnasium


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem til bestyrelsen.


Beslutning
Mogens Gade.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen20. Valg til Folkeoplysningsudvalget 2014-2017

Beslutningstema

Valg af 3 medlemmer og 6 stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget.


Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vælger 3 medlemmer og 6 stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget.

 

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitet, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer som fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Folkeoplysningsudvalget består af 15 medlemmer.

 
 • 3 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen

 • 2repræsentanter fra den folkeoplysende voksenundervisning

 • 2 repræsentanter fra de idé- og interessebetonede folkeoplysende foreninger

 • 5 repræsentanter fra folkeoplysende idrætsforeninger (0-100+)

 • 1 repræsentant fra de selvorganiserede (hvis denne ikke kan besættes tilbydes pladsen til Ungerådet)

 • 1 ad hoc medlem uden stemmeret, som udpeges af resten af udvalget for en 1-årig periode med henblik på at understøtte arbejdet med et fokusområde/tema, udmeldt under udviklingspuljen.

 

For hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget vælges 2 - i prioriteret rækkefølge - stedfortrædere.

 

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 25, st.1 foretages valg af medlemmer til en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse m.v. for sig.

 

Der er d. 28. november 2013 valgt følgende for foreningsområdet, som indstilles til godkendelse:

 

Voksenundervisning:

Karen Margrethe Lauridsen, LOF

Ole Larsen, AOF

 

Idrætsforeninger

Per Christensen, AaIF (Aabybro Idrætsforening)

Mogens Bay, FIF Håndbold (Fjerritslev Idrætsforening)

Inger Kristensen, PGU (Pandrup Gymnastik- og Ungdomsforening)

Leo Pedersen, Brovst Billardklub

Kim Aarestrup, Pandrup Bokseklub

 

Idé og interessebetonede foreninger

Kirsten Borregaard, KFUM Bonderup

Flemming Dahl Jensen, FDF Aaby-Vedsted


Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Lov om ligestilling af kvinder og mænd


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 3 medlemmer og 6 stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget

at

Kommunalbestyrelsen godkender de af foreningerne valgte medlemmer


Beslutning
Valggruppe 1:
Torben Sørensen med Ulla Flintholm som 1. suppleant og Malou Skeel som 2. suppleant
Bøje Lundtoft med Sonja Luther Nielsen som 1. suppleant og Asger Møller Madsen som 2. suppleant
 
Valggruppe 2:
Aysel Jørgensen med Susanne Møller Jensen som 1. suppleant og Diane Aarestrup som 2. suppleant
De af foreningerne indstillede kandidater blev godkendt
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen21. Valg af medlem til Fonden Kultur- og ErhvervsCenter Jammerbugt

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til Fonden Kultur- og ErhvervsCenter Jammerbugt


Sagsfremstilling

I henhold til vedtægter for Fonden Kultur- og ErhvervsCenter Jammerbugt vælges bestyrelsen for en 2-årig periode, og slutter pr. 30. april i ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

 

Fondens bestyrelsen har 1 medlem, der er udpeget af Jammerbugt Kommune, 2 medlemmer, der repræsenterer erhvervslivet og 2 medlemmer der repræsenterer kultur- og turismeinteresser.

 

Bestyrelsens medlemmer kan modtage vederlag, der i givet fald fastsættes i en generel forretningsorden for bestyrelsen. Udgifter til rejse og tilsvarende dækkes.


Lovgrundlag

Vedtægter for Kultur- og ErhvervsCenter Jammerbugt.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 1 medlem til bestyrelsen for Fonden Kultur- og ErhvervsCenter Jammerbugt

 

at

Medlemmet udpeges for hele den kommunale valgperiode og at dette

meddeles fonden.


Beslutning
Helle Bak Andreasen.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen22. Valg af medlem til Fredningsnævn

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til Fredningsnævn i Region Nordjylland.


Sagsfremstilling

Efter Lov om Naturbeskyttelse nedsætter Miljøministeren to eller tre fredningsnævn

i hver region.

 

Miljøministeren fastsætter det geografiske område for hvert fredningsnævn.

 

Fredningsnævnet består af:

 • en formand, der skal være dommer, og som udpeges af Miljøministeren

 • et medlem, der udpeges af Miljøministeren

 • et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.

 

Samtidig med udpegning og valg af medlemmer udpeges og vælges en suppleant

for hvert medlem.


Lovgrundlag

Lov om naturbeskyttelse § 35


Økonomi

Vederlag m.v. til nævnsformændene betales af staten.

Til det medlem, der er valgt af Kommunalbestyrelsen ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse m.v. efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse . Udgifterne betales af den eller de kommuner, som

fredningssagen angår.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævn i

Region Nordjylland.


Beslutning
Jens Præstegaard blev valgt med Torben Sørensen som suppleant.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen23. Valg af medlemmer til Grundlisteudvalget.

Beslutningstema

Valg af 5 medlemmer til Grundlisteudvalget i Jammerbugt Kommune.


Sagsfremstilling

Efter Retsplejelovens § 72 nedsætter Kommunalbestyrelsen et Grundlisteudvalg.

Kommunalbestyrelsen udpeger 5 medlemmer. Der er intet krav om at medlemmerne skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

I henhold til lov om kommuners styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer til

en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse

m.v. for sig, jfr. dog § 27, stk. 1.

 

Grundlisteudvalget opgave er at udtage personer til grundlisten (nævninge og

domsmænd). De personer, der udtages skal udgøre et alsidigt sammensat

udsnit af befolkningen, og der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige

aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til

deres andel af befolkningen i kommunen.


Lovgrundlag

Lov om rettens pleje, §72


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 5 medlemmer til Grundlisteudvalget i Jammerbugt Kommune.


Beslutning
Valggruppe 1:
Ida Stabell
Jens Hansen
Mariane Andersen
 
Valggruppe 2:
Jens Christian Obel
Peter Jensen
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen24. Valg af medlem til Grønt Råd i Jammerbugt Kommune

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til Grønt Råd i Jammerbugt Kommune


Sagsfremstilling

Grønt Råd i Jammerbugt Kommune er et rådgivende forum for kommunalbestyrelsen i alle spørgsmål indenfor natur, miljø, friluftsliv og planlægning eller andre tværgående

politikområder, der involverer natur- og miljøaspekter eller forhold omkring friluftsliv.

 

Grønt Råd for Jammerbugt Kommune består af en formand, som udpeges af

kommunalbestyrelsen.

Desuden kan følgende deltage med en repræsentant:

Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i rådets arbejde

Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse

af natur og miljø eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, som f.eks. Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet mv.

Statsskovdistrikterne og statens Miljøcenter

Erhvervsorganisationer og turistforening.

 

Organisationerne udpeger en suppleant for deres ordinære medlem.

Valgperioden følger kommunalbestyrelsens valgperiode.

 

Rådets arbejdsform er fastlagt i en forretningsorden, og vil naturligt være emner

indenfor de områder hvor kommunen har kompetencen i det åbne land

f.eks. naturgenopretning, naturpleje, naturfredning, vandløb, naturforvaltning,

planloven når det vedr. det åbne land m.v.


Lovgrundlag

Grønt Råd er ikke et lovkrav. Forretningsordenen for Grønt Råd.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem til Grønt Råd i Jammerbugt Kommune.


Beslutning
Torben Sørensen
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen25. Udpegning af medlemmer til Handicaprådet

Beslutningstema

Udpegning af medlemmer til Handicaprådet

 

Sagsfremstilling

Handicaprådet består af 10 medlemmer, der udpeges således:

 • 2 repræsentanter udpeges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer

 • 5 medlemmer udpeges af De Samvirkende Invalideorganisationer i Jammerbugt Kommune (nu Dansk Handicaporganisationer)

 • 3 medlemmer fra forvaltningen i Jammerbugt Kommune

 

I henhold til lov om kommuners styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer til en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse m.v. for sig.

 

I henhold til lov om ligestilling af mænd og kvinder § 10 a, skal organisationer, der indstiller medlemmer til udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen, foreslå lige mange kvinder og mænd, både når der skal vælges et lige antal og et ulige antal.

 

Der skal udpeges en personlig stedfortrædere for hvert medlem af rådet.

 

Danske Handicaporganisationer, DH Jammerbugt bestyrelse indstiller i mail d. 25. november 2013, at følgende udpeges:

 

Peter Klitgård, Ørnevej 19, Brovst

Michael Schirmer, Thistedvej 658, Fjerritslev

Bent Petersen, Birkefredsvej 9, Brovst

Lone Nørager Kristesen, Vestergade 52, Fjerritslev

Hjørdis Odgaard, Nørmarken 8, Gøttrup

 

Som suppleant for DH repræsentanterne indstilles Allan Jensen, Stendyssen 20, Aabybro og Eva Grøn Pedersen, Caprifolievej 13, Aabybro


Lovgrundlag

Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jfr. lovbekendtgørelse nr. 983 af 8 august 2013 m.v.

Forretningsordenen for Handicaprådet.


Økonomi

Kommunen betaler udgifterne ved Handicaprådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet.

Der ydes medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer diæter for deltagelse i møder.


Det indstilles,

 

at

kommunalbestyrelsen udpeger 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 personlige stedfortrædere til Handicaprådet.


at kommunalbestyrelsen godkender indstillingen fra Danske Handicaporganisationer

at

kommunaldirektøren bemyndiges til at udpege de 3 medlemmer og suppleanter fra forvaltningen.


Beslutning
Valggruppe 1:
Ib Nellemann
Suppleant Sonia Luther Nielsen
 
Valggruppe 2:
Per Halsboe-Larsen
Suppleant Diane Aarestrup
 
Indstillingen fra Danske Handicaporganisationer samt bemyndigelsen til udpegning af 3 medlemmer blev godkendt.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen26. Valg af Hegnsynsmænd

Beslutningstema

Valg af 3 Hegnsynsmænd og personlige suppleanter herfor, samt valg af formand

for disse.


Sagsfremstilling

I henhold til lov om hegn, §§27-32 nedsætter kommunalbestyrelsen et hegnsyn

bestående af 3 medlemmer, af hvilken den ene beskikkes som formand.

 

Hegnsynet tager ved hegnsynsforretning bl.a. stilling til tvister i forbindelse

med rejsning af nye hegn, ombygning, ændring og sløjfning af hegn, samt

hegnenes vedligeholdelse.

 

Mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndig. Derudover skal ét af

medlemmerne være bygningskyndigt.

 

Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Den, der har

fungeret som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse

før efter udløbet af en ny periode.

 

I henhold til lov om kommuners styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer til

en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse

m.v. for sig, jfr. dog § 27, stk. 1.

 

Kommunalbestyrelsen afgør, om nogen i øvrigt har gyldig grund til at bede sig

fritaget for hvervet, og kommunalbestyrelsen kan afskedige en synsmand eller

en suppleant. Afgørelserne kan indbringes for Ministeriet for Fødevarer,

Landbrug og Fiskeri. Nybeskikkelser i perioden sker for den tilbageværende

del af den løbende periode.


Lovgrundlag

Lov om hegn


Økonomi

Formanden modtager 750 kr. pr. sag. Øvrige medlemmer modtager 500 kr.

pr. sag.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 3 hegnsynsmænd og 1 personlig suppleant for

hver synsmand, samt beslutter hvem der skal være formand for disse.


Beslutning
Valggruppe 1:
Jens Præstegaard (formand)
Suppleant Asger Møller Madsen
Per Rasmussen
Suppleant Torben Sørensen
 
Valggruppe 2:
Frits Sørensen
Suppleant: Torben Hildebrandt
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen27. Valg af medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg


Sagsfremstilling

I henhold til lov om hjemmeværnet, § 9 anmodes kommunalbestyrelsen om at udpege 1 person i Hjemmeværnets distriktsudvalg Nordjylland Syd.

 

Jammerbugt Kommune henhører under distriktsudvalg Nordjylland Syd.

 

Distriktsudvalgene består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges

for 4 år ad gangen. Funktionsperioden begynder 1. september 2014 og slutter 31. august 2018.

Den udpegede repræsentant kan med fordel være medlem af økonomiudvalget eller socialudvalget af hensyn til smidig kontakt til kommunens sociale forvaltning.

De udpegede medlemmer bør ikke have en sådan funktion i Hjemmeværnet, at der ved behandling af ansøgninger om optagelse i Hjemmeværnet kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet.

 

Formanden udpeges af Forsvarsministeren, der også udpeger

de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.

 

Udvalgene træffer afgørelser om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

 

For at fremme ligestillingen skal der opfordres til at udpege medlemmer uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse.


Lovgrundlag

Lov om hjemmeværnet.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 1 medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg.


Beslutning
Sonia Luther Nielsen.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen28. Indstilling til Huslejenævn

Beslutningstema

Indstilling af medlemmer til Huslejenævn.

 

Sagsfremstilling

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.

Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

De to andre medlemmer + suppleanter udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen.

 

I henhold til ligestilling af mænd og kvinder § 10 a, skal organisationer, der indstiller medlemmer til udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen, foreslå lige mange kvinder og mænd, både når der skal vælges et lige antal og et ulige antal.

 

Udnævnelsen sker for indtil 4 år og har i Jammerbugt Kommune sammenfald med den kommunale valgperiode.

 

Cand. jur. Ole Kirkegård er beskikket som formand for Huslejenævnet i nuværende periode og cand. jur. Ib Munk er beskikket som suppleant. Begge har erklæret, at de ønsker at fortsætte.

 

Foreningen af Danske Udlejere, Fredensgade 30, 8000 Århus indstiller i skrivelse af 13. november 2013, at Kurt K. Røge, Husbymøllevej 30, Fjerritslev udpeges som udlejerrepræsentant. Som suppleant for udlejerrepræsentanten indstilles Mogens Christensen, Kettrupvej 124, Fjerritslev.

 

Lejernes LO, Aalborg, Boulevarden 34, 9000 Aalborg indstiller i skrivelse af 25. november, at Jens Hougaard Laursen, Herningvej 85, 9220 Aalborg Øst udpeges som lejerrepræsentant. Som suppleant indstilles Kurt Freiheit Nielsen, Nørregade 26, 01 TV, 9000 Aalborg.


Økonomi

Der udbetales vederlag til formand og diæter til medlemmerne for deltagelse i møder i Huslejenævnet.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen indstiller formand og suppleant til Huslejenævnet.

at

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen fra Danske Udlejere samt Lejernes LO


Beslutning
Ole Kirkegård indstilles som formand, mens Ib Munk indstilles som suppleant.
 
Indstillingen fra Danske Udlejere og fra Lejernes LO godkendtes, hvorefter
Kurt K. Røge udpeges som udlejerrepræsentant med Mogens Christensen som suppleant og Jens H. Laursen udpeges som lejerrepræsentant med Kurt Freiheit Nielsen som suppleant.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen29. Valg af medlem til Integrationsrådet.

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til Integrationsrådet.


Sagsfremstilling

Iflg. forretningsorden for Intergrationsrådet i Jammerbugt Kommune pr. 1. janaur 2010 § 2 består Integrationsrådet af 17 medlemmer med bopæl i Jammerbugt Kommune.

 

Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til Integrationsrådet på grundlag af de kandidatforslag, som tilvejebringes på følgende måde:

 

”Forslag til kandidater fremkommet på et offentligt indkaldt møde af og blandt

borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Kommunalbestyrelsen forestår

indkaldelsen til mødet via annoncering i den lokale dagspresse. Blandt

de på mødet opstillede kandidater vælger kommunalbestyrelsen op til 9 medlemmer

til Integrationsrådet”.

 

Det medlem kommunalbestyrelsen udpegede til formand for Kultur- fritids- og

landdistriktsudvalget er født formand for Integrationsrådet.

 

Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Integrationsrådet forbliver i arbejde, indtil udpegningen af de nye medlemmer af rådet har fundet sted.


Lovgrundlag

Integrationsloven § 42

Forretningsorden for Integrationsrådet 2010 § 2 stk. 2

Ligestillingshensyn.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem til Integrationsrådet.


Beslutning
Helle Bak Andreasen.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen30. Valg af medlemmer m.v. til bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

Beslutningstema

Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S samt valg af formand og næstformand i bestyrelsen


Sagsfremstilling

Jammerbugt Forsyning A/S `s formål er at drive vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed i Jammerbugt Kommune og dermed tilknyttet virksomhed.

 

Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf kommunalbestyrelsen udpeger 5 medlemmer, forbrugerne vælger 2 medlemmer og medarbejderne udpeger 2 medlemmer.

 

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand.

 

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer til en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelsen m.v. for sig.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Jammerbugt Forsyning A/S


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen udpeger 5 medlemmer til bestyrelsen for Jammerbugt


Forsyning A/S

at

Kommunalbestyrelsen vælger formand og næstformand


Beslutning
Valggruppe 1:
Lars Holt (formand)
Torben Sørensen
Malou Skeel
 
Valggruppe 2:
Per Halsboe-Larsen (næstformand)
René Rosenkrans
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen31. Valg af medlemmer til Taksationskommissionen for Nordjylland (offentlige veje)

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer til taksationskommissionen for Nordjylland (offentlige veje)


Sagsfremstilling

I henhold til Lov om offentlige veje § 57, §58a og § 60 skal kommunalbestyrelsen

udpege 2 personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages

på en listen over medlemmer af taksationskommissionen, der omfatter

kommunen.

 

Medlemmer der deltager i behandlingen af en taksationssag må ikke være

medlem af de vejbestyrelser (kommunalbestyrelse), der har truffet beslutning

om ekspropriation.

 

Medlemmer kan ligeledes ikke udpeges til begge kommissioner.

Ved udpegningen bedes kommunalbestyrelsen være opmærksom på bestemmelsen

i vejlovens § 60, stk. 1, hvorefter medlemmer af taksationskommissioner

skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme, samt have

sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelser såvel i landområder

som i byområder. Endeligt opfordres kommunalbestyrelsen til at tage ligestillingshensyn

ved udpegning af medlemmer.

 

I henhold til lov om kommuners styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer til

en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse

m.v. for sig.

 

Taksationsmyndigheder afgør erstatningsspørgsmål mv. i henhold til lov om

offentlige veje og lov om private fællesveje samt en række andre love. taksationskommissionen

er 1. Instans og overtaksationskommissionen er 2. instans

i sagsbehandlingen.


Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.


Økonomi

Der ydes godtgørelse for befordringsudgifter samt honorar på 2.000 kr. pr. mødedag.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 2 medlemmer til taksationskommissionen for Nordjylland (offentlige veje)


Beslutning
Valggruppe 1:
Marianne Skov
 
Valggruppe 2:
Karl Schrøder
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen32. Valg af delegerede til KL-delegeretmøde

Beslutningstema

Valg af delegerede til KL-delegeretmøde


Sagsfremstilling

I henhold til love for Kommunernes Landsforening § 4 kan der udpeges 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen,

hvilket vil sige at der i Jammerbugt Kommune skal vælges 5 delegerede

og 5 stedfortrædere af kommunalbestyrelsens medlemmer.

I henhold til lov om kommuners styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer til

en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse

m.v. for sig, jfr. dog § 27, stk. 1.


Lovgrundlag

KL’s love, § 4.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 5 delegerede og 5 stedfortrædere af kommunalbestyrelsens medlemmer.


Beslutning
Valggruppe 1:
Mogens Gade
Suppleant Christian Hem
Morten Marinus
Suppleant Sonia Luther Nielsen
Bøje Lundtoft
Suppleant Malou Skeel
 
Valggruppe 2:
Jens Christian Golding
Suppleant: Morten Klessen
Ole Stavad
Suppleant: Per Halsboe-Larsen
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen33. Valg af stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab

Beslutningstema

Valg af stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab


Sagsfremstilling

KL’s Repræsentantskab er et rådgivende organ for KL’s bestyrelse som endvidere

har til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.

Repræsentantskabet består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner

samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder

der ved det seneste valg i KL’s medlemskommuner har opnået mindst 2%

af de afgivne stemmer. Disse vælges på KL’s delegeretmøde.

KL’s repræsentantskab indkaldes til møde af KL’s bestyrelse, der også fastsætter

en forretningsorden for repræsentantskabet. Møder i KL’s Repræsentantskab

ledes af KL’s formand eller næstformand.

Valget af stedfortræder følger den kommunale valgperiode.


Lovgrundlag

KL’s love § 13


Økonomi

Der ydes diæter


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger en stedfortræder for borgmesteren til KL’s repræsentantskab.


Beslutning
Morten Marinus.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen34. Valg af Kredsråd vedrørende politiets virksomhed

Beslutningstema

I henhold til lov om rettens pleje, §§ 111-113 vælges en stedfortræder for borgmesteren til kredsråd vedr. politiets virksomhed.


Sagsfremstilling

I hver politikreds oprettes et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Kredsrådet

består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.

 

Jammerbugt Kommune er medlem af politikreds Nordjylland, der derudover dækker kommunerne Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Aalborg, Mariagerfjord,

Vesthimmerland, Læsø og Rebild Kommuner.

 

Kommunalbestyrelsen vælger en stedfortræder for borgmesteren af og blandt

kommunalbestyrelsens medlemmer. Politidirektøren er formand for kredsrådet.

Rådet vælger sin næstformand.

 

Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed

og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen

og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.

 

Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen. Samarbejdsplanen offentliggøres af politidirektøren efter forudgående drøftelse i kredsrådet.


Lovgrundlag

Lov om Rettens Pleje.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 1 stedfortræder for borgmesteren.


Beslutning
Morten Marinus valgt som stedfortræder.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen35. Udpegning af repræsentant til KulturKANten.

Beslutningstema

Udpegning af en repræsentant samt stedfortræder til KulturKANten 2013-2016 - Nordjyllands kulturaftale


Sagsfremstilling

KulturKANten er et strategisk udviklingssamarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland samt Kulturministeriet.

KulturKANtens vision er at skabe kulturelle møder, muligheder og mangfoldighed. Aftalen skal styrke og udvikle Nordjyllands position på Danmarkskortet, som et sted, hvor kulturens potentiale både udfordres og udfordrer omgivelserne – og som et sted, hvor du møder kvalitetskultur – både når du aktivt vælger det, og hvor og når du mindst venter det. KulturKANten vil et synligt og markant kulturliv.

 

KulturKANten har en politisk styregruppe, der består af formændene for kommunernes kulturudvalg – I Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget - samt formanden for Udvalget for Regional Udvikling. Der udpeges en suppleant for repræsentanten – så vidt muligt også fra Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget.

 

Udover deltagelse i politisk styregruppe deltager Udviklingschefen i administrativ styregruppe for KulturKANten.

 

Det kan oplyses, at Jammerbugt Kommune er tovholder for KulturKANtens fyrtårnssatsning Kontrast samt er sekretariat for puljen ”Det overraskende møde & alternative arenaer”. Der medfølger midler fra KulturKANten til disse opgaver.


Lovgrundlag

Kulturaftale for 2013 -16


Økonomi

Der ydes ikke diæter


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 repræsentant og 1 suppleant til KulturKANten.


Beslutning
Helle Bak Andreasen.
Suppleant Christian Hem.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen36. Valg af 5 medlemmer til Landdistriktsrådet

Beslutningstema

Valg af 5 medlemmer til Landdistriktsrådet for Jammerbugt Kommune


Sagsfremstilling

 

Landdistriktsrådet sammensættes af 24 lokalerepræsentanter samt 5 politikere fra kommunalbestyrelsen.

Formanden for Kultur, Fritids- og Landdistriktsrådet er formand for udvalget.

 

Medlemmerne af Landdistriktsrådet vælges for 4 år ad gangen.

 

Formålet med Landdistriktsrådet er at koordinere landdistriktsudviklingen i Jammerbugt Kommune og skabe helhed og sammenhæng i projekterne.

Samtidig skal udvalget medlemmer fungere som talerør mellem Jammerbugt Kommune og borgerne i de enkelte lokalsamfund.

 

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 25 stk. 1 foretages valg af medlemmer til en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse m.v. for sig, jfr. dog § 27, stk.1.


Lovgrundlag

Køreplan for udarbejdelse af landdistriktspolitik i Jammerbugt Kommune


Økonomi

Ingen


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen udpeger formanden for Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget samt 4 medlemmer til Landdistriktsrådet.


Beslutning
Valggruppe 1:
Helle Bak Andreasen
Christian Hem
Ib Nellemann
 
Valggruppe 2:
Aysel Jørgensen
Susanne Møller Jensen
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen37. Valg af medlemmer til Ligestillingsudvalget

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til Ligestillingsudvalget i Jammerbugt Kommune.


Sagsfremstilling

Grundlaget for Ligestillingsudvalget i Jammerbugt Kommune er

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommunes beslutning om etablering af

Ligestillingsudvalg af 12.12.2006.

 

Ligestillingsudvalgets sammensættes af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra de enkelte forvaltninger samt af medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, således at begge køn er repræsenteret i udvalget.

 

Af Kommunalbestyrelsens midte udpeges 2 medlemmer samt suppleanter for

disse, 1 af hvert køn.

 

MEDudvalgene for hver af de 3 fagforvaltninger samt centraladministrationen

udpeger en ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant samt

suppleanter for disse, 1 af hvert køn.

 

Formanden vælges af og blandt ledelsesrepræsentanter

 

Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne

 

Udpegning til Ligestillingsudvalget følger den kommunale valgperiode


Lovgrundlag

Forretningsorden for Ligestillingsudvalget i Jammerbugt Kommune.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer samt 2 suppleanter af deres midte, 1 af hver køn.


Beslutning
Valggruppe 1:
Ib Nellemann
Suppleant: Sonia Luther Nielsen
 
Valggruppe 2:
Aysel Jørgensen
Suppleant: Ole Stavad
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen38. Udpegning af medlem til Lokalrådet i Jammerbugt Kommune (SSP)

Beslutningstema

Udpegning af 1 medlem til Lokalrådet i Jammerbugt Kommune


Sagsfremstilling

I forbindelse med politireformen skete der nogle justeringer i lokalpolitiets organisering,

herunder etablering af lokalråd, som skal sikre og styrke samarbejdet mellem kommunen, lokalsamfundet og politiet.

 

Lokalrådet består af følgende:

Formanden for Børne- og Familieudvalget

Direktøren for Børne- og Familieforvaltningen

Forebyggelseschefen

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesdirektøren

Forebyggelseschefen

Formanden for SSP-arbejdsgruppen (Ungdomsskolen)

2 repræsentanter for SSP- arbejdsgruppen (Ungdomskonsulenterne)

1 repræsentant fra Socialforvaltningen (Jobcenteret)

administrativ tovholder

 

En repræsentant for Kriminalforsorgen

 

Lederen af Lokalpolitiet i Hjørring (formand for SSP Lokalrådet i Jammerbugt Kommune)

Lederen af Lokalpolitiet i Pandrup

Relevante SSP-betjente

 
 

Lovgrundlag

Lov og social service, Retsplejeloven, folkeskoleloven


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem til Lokalrådet (formanden for Børne- og Familieudvalget).


Beslutning
Jens Jungersen.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen39. Udpegning af medlem til Lokalt Beskæftigelsesråd

Beslutningstema

Udpegning af 1 medlem samt suppleant til lokalt Beskæftigelsesråd (LBR)


Sagsfremstilling

Det lokale beskæftigelseråd (LBR) rådgiver de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

i jobcentret og til at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

 

Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) består af 1 medlem fra kommunalbestyrelsen. Formanden for beskæftigelsesudvalget er også formand for LBR. Der skal samtidig udpeges en suppleant, som er næstformanden for beskæftigelsesudvalget. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

 

Derudover består rådet af følgende medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen:

 • op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening

 • op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark

 • 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

 • 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation

 • op til 2 efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer

 • 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger

 • 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor sådant er nedsat

 • op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening

 

Samtidig udpeger kommunalbestyrelsen på samme måde en suppleant for

hvert medlem.

 

Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen, bortset fra formanden

og dennes suppleant.

Det lokale beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni 2014.

 

I henhold til lov om ligestilling af mænd og kvinder § 10 a, skal organisationer, der indstiller medlemmer til udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen,

foreslå lige mange kvinder og mænd, både når der skal vælges et lige antal og et ulige antal.


Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, §§ 44 -

48 samt den kommunale styrelseslov.


Kommunikation

Valg af repræsentanter fra de forskellige organisationer vil blive fremsendt til

kommunalbestyrelsens behandling, når indstilling foreligger.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem og suppleant til det lokale beskæftigelsesråd LBR). (Formanden for Beskæftigelsesudvalget og næstformanden

for Beskæftigelsesudvalget).


Beslutning
Morten Klessen
Suppleant: Søren Brink
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen40. Valg af medlem til Mokanas bestyrelse

Beslutningstema

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til I/S Mokanas bestyrelse


Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Mokana fra 2009 skal der udpeges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen består i øvrigt af 3 medlemmer fra Aalborg kommune og 1 medlem fra de øvrige interessentkommuner, som er Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune, Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

 

Mokana planlægges at indgå i affaldsrefusion (fremover Reno Nord). Hvis planlagt fusion vedtages gennemført i 2014 får Jammerbugt Kommune 2 pladser i selskabets bestyrelse fra 01.01 2016. Der skal senere udpeges medlemmer til de nye selskab, Reno Nord.


Lovgrundlag

Vedtægter for I/S Mokana § 7.


Økonomi

Bestyrelsesmedlemmer honoreres med 2% af borgmesterlønnen i Aalborg.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for I/S Mokana.


Beslutning
Jens Christian Golding.
Suppleant: René Rosenkrans.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen41. Valg af repræsentant til KIMO

Beslutningstema

Udpegning af 1 repræsentant fra kommunalbestyrelsen.


Sagsfremstilling

KIMO er et internationalt samarbejde mellem lokale myndigheder med det formål at fjerne forureningen fra Nordsøen, Østersøen og tilgrænsende have. Kommunernes Internationale Miljøorganisation blev grundlagt i Esbjerg i august 1990 for at beskytte, bevare og forbedre det nordlige Europas havmiljø.

 

Da der kom norske kommuner med i etableringen af den nye organisation valgte man at give den navnet KIMO (Kommunernes Internasjonale Miljø Organisasjon)

 

KIMO har i dag omkring 120 medlemskommuner fordelt i Danmark, Norge, Sverige, Holland, Belgien, Irland, Shetlandsøerne, Færøerne, Polen og de baltiske lande. I Danmark er der 10 medlemskommuner. Jammerbugt Kommune har været medlem siden 2006.

 

Det er KIMO´s opgaver at

 • udveksle informationer vedrørende effektiv forureningsbekæmpelse.

 • effektiv oprensning og bæredygtig udvikling.

 • foregå med et godt eksempel ved at forbedre det regionale havmiljø.

 • ved lobbyvirksomhed at påvirke nationale regeringer, EU og andre til at gribe effektive ind i forhold af betydning for de farvande, der udgør interesseområdet.

 • fremsætte fælles indvendinger mod truende forslag.

 • påtage sig miljømæssige demonstrationsprojekter.

 

KIMO Danmark har ultimo 2009 vedtaget en ambitiøs strategi- og handleplan for blandt andet at udvide medlemskredsen. Hver medlemskommune er i KIMO repræsenteret af en politisk udpeget repræsentant og en embedsmand.


Økonomi

Kommuner med over 25.000 indbyggere betaler kr. 31.300 i medlemskontingent.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen indstiller 1 repræsentant til KIMO Danmark.


Beslutning
Asger Møller Madsen.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen42. Valg af medlemmer til Jammerbugt Kulturskoles bestyrelse

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til Jammerbugt Kulturskoles bestyrelse.


Sagsfremstilling

Det fremgår af vedtægter for Jammerbugt Kulturskole, at bestyrelse består af 11 medlemmer, heraf udpeges:

 
 • 2 medlemmer af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer

 • 4 forældrerepræsentanter

 • 2 elevrepræsentanter

 • 1 repræsentant for folkeskolen

 • 2 medarbejderrepræsentanter

 

Musikskolelederen er sekretær for bestyrelsen

 

Der udpeges en suppleant for hvert medlem. Alle medlemmer har stemmeret.

Elever der ikke er myndige overværer dog ikke den del af drøftelserne, der

angår enkelte elever eller lærere, ligesom de ikke har stemmeret for så vidt

angår ansættelse og afskedigelse af musikskolens leder samt musikskolens

budget og det reviderede regnskab til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Det fremgår også, at ansatte ved musikskolen kan ikke vælges som forældre

eller støtterepræsentanter. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og

næstformand.

 

Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. De af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer vælges dog for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Genvalg kan finde sted.

 

I henhold til lov om ligestilling af mænd og kvinder § 10 a, skal organisationer,

der indstiller medlemmer til udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen,

foreslå lige mange kvinder og mænd, både når der skal vælges et lige

antal og et ulige antal.

 

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer

til en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse

m.v. for sig, jfr. dog § 27, stk.


Lovgrundlag

Vedtægter for Jammerbugt Kulturskole.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 2 medlemmer og 2 suppleanter til Jammerbugt Kulturskoles bestyrelse.


Beslutning
Valggruppe 1:
Helle Bak Andreasen
Suppleant: Asger Møller Madsen
 
Valggruppe 2:
Aysel Jørgensen
Suppleant: Susanne Møller Jensen
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen43. Valg af medlem til HMN Naturgas I/S

Beslutningstema

Valg af 1 medlem og stedfortræder til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S.


Sagsfremstilling

Selskabet er en fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S HNG I/S og Naturgas Midt-Nord I/S. Det fusionerede selskab hedder "HMN Naturgas I/S".

 

HMN Naturgas er et fælleskommunalt interessentskab, der ejes ligeligt af de

32 kommuner i Hovedstadsområdet og de 25 midt- og nordjyske kommuner.

 

I henhold til vedtægtens § 6 skal kommunalbestyrelsen udpege 1 repræsentant og 1

personlig stedfortræder til selskabets repræsentantskab. De udpegede skal

være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 

Funktionsperioden for repræsentantskabet svarer til den kommunale valgperiode. Repræsentantskabet fungerer indtil et nyt repræsentantskab er konstitueret.


Lovgrundlag

Vedtægter for HMN Naturgas § 6.


Økonomi

Der ydes diæter


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 repræsentantskabsmedlem og 1 personlig stedfortræder.


Beslutning
Morten Marinus
Stedfortræder Lars Holt
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen44. Udpegning af medlem til NT's repræsentantskab

Beslutningstema

Jfr. vedtægterne § 6 for Nordjyllands Trafikselskab (NT) skal Jammerbugt

Kommune udpege 1 medlem og 1 stedfortræder til NTs Repræsentantskab.


Sagsfremstilling

Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver kommune. Medlemmet vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelse.

Samtidig udpeger hver kommune en stedfortræder for repræsentantskabsmedlemmerne.

 

I Trafikselskabet deltager:

Region Nordjylland samt Læsø, Frederikshavn, Jammerbugt, Hjørring, Brønderslev,

Aalborg, Thisted, Morsø, Rebild, Vesthimmerlands og Mariagerfjord kommuner.

 

Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

 

Repræsentantskabets opgaver :

 • Godkende trafikselskabets vedtægt

 • Valg af 7 kommunale repræsentanter til trafikselskabets bestyrelse.

 • Godkende trafikselskabets finansieringsform

 • Vedtægten kan give Repræsentantskabet yderligere opgaver.

 • Bestyrelsen kan endvidere forelægge sager til beslutning i Repræsentantskabet.


Lovgrundlag

NT's vedtægter § 6.


Økonomi

Der kan ydes diæter.

Såfremt bestyrelsespost ydes vederlag på 35.000.


Det indstilles,

 

at

Jammerbugt Kommune udpeger 1 medlem og 1 stedfortræder til NTs Repræsentant.


Beslutning
Lars Holt.
Stedfortræder Bøje Lundtoft.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen45. Valg af medlem til Overtaksationskommissionen - offentlige veje

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til Overtaksationskommissionen, offentlige veje.


Sagsfremstilling

I henhold til § 58, stk. 3 i lov om offentlige veje skal kommunalbestyrelsen

udpege 1person, der for kommunalbestyrelsens funktionsperiode optages på

en liste over medlemmer af den overtaksationskommissionen, som omfatter

kommunen.

 

Ved udpegningen bedes kommunalbestyrelsen være opmærksom på bestemmelsen

i vejlovens § 60, hvorefter medlemmer af overtaksationskommissioner

skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme, samt have sagkundskab

med hensyn til erstatningsfastsættelser såvel i landområder som i byområder.

Endeligt opfordres kommunalbestyrelsen til at tage ligestillingshensyn ved udpegning af medlemmer.

 

Medlemmer der deltager i behandlingen af en overtaksationssag må ikke være

medlem af de vejbestyrelser (kommunalbestyrelse), der har truffet beslutning

om ekspropriation.

Medlemmer kan ligeledes ikke udpeges til begge kommissioner.

 

Overtaksationskommissioner efterprøver i overensstemmelse med lovens §

54 de afgørelser, der er truffet af taksationskommissionerne nedsat i henhold

til lov om offentlig veje.


Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.


Økonomi

Der ydes godtgørelse for befordringsudgifter samt et honorar på 2.000 kr. pr.

mødedag.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 1 medlem til Overtaksationskommissionen.


Beslutning
Niels Jørgen Pretzmann.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen46. Valg af medlem til ekspropriationskommissionen - fast ejendom

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til ekspropriationskommissionen - fast ejendom


Sagsfremstilling

I henhold til § 6, stk. 2 og §7, stk. 3 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation

vedrørende fast ejendom (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20 november

2008) skal kommunalbestyrelsen udpege 1 person, der for kommunalbestyrelsens

funktionsperiode optages på en liste over kommunale medlemmer af

ekspropriationskommissionerne.

Ekspropriationskommissionen afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med

statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom.

Ekspropriationskommissionen er 1. instans og taksationskommissionen er 2.

instans i sagsbehandlingen.

Ved udpegningen bedes kommunalbestyrelsen være opmærksom på § 10, stk. 3 i ekspropriationsprocesloven, hvorefter det samme medlem ikke kan deltage

i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen.

Det bør derfor undgås at den samme person udpeges til begge erhverv.

 

Den person, som udpeges bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Endvidere skal der tages hensyn til ligestilling ved udpegningen.


Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 1161 af 20. November 2008.


Økonomi

Der ydes et honorar på 2000 kr. pr. mødedag til medlemmer af ekspropriationskommissionen,

samt godtgørelse for befordringsudgifter.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 person til ekspropriationskommissionen – fast ejendom.


Beslutning
Ib Nellemann.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen47. Valg af medlem til taksationskommissionen - fast ejendom

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til taksationskommissionen - fast ejendom


Sagsfremstilling

I henhold til §§ 6 og 7, stk. 3 i ekspropriationsprocesloven og Lovbekendtgørelse 1161 af 20/11 2008 skal kommunalbestyrelsen udpege 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over kommunale medlemmer af taksationskommissionen vedrørende fast ejendom.

 

Taksationskommissionen afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med statens

eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom. Ekspropriationskommissionen er 1. instans og taksationskommissionen er 2. instans

i sagsbehandlingen.

Ved udpegningen bedes kommunalbestyrelsen være opmærksom på § 10,

stk. 3 i ekspropriationsprocesloven, hvorefter det samme medlem ikke kan deltage

i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen.

Det bør derfor undgås at den samme person udpeges til begge erhverv.

 

Den person, som udpeges bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Endvidere skal der tages hensyn til ligestilling ved udpegningen.


Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 1161 af 20. November 2008, ekspropriationsproceslovens §

6 stk. 2 og § 7, stk. 3.


Økonomi

Der ydes et honorar på 2000 kr. pr. mødedag til medlemmer af ekspropriations- og taksationskommissionen, samt godtgørelse for befordringsudgifter.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 person til taksationskommissionen–fast ejendom.


Beslutning
Søren Brink.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen48. Valg af medlemmer til Renovest I/S

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for Renovest I/S


Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Renovest I/S udpeger hver af interessenterne 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 personlige stedfortrædere, som alle skal være kommunalbestyrelsesmedlemmer.

 

I henhold til lov om kommuners styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer til en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse m.v. for sig, jfr. dog § 27, stk.

 

Ejerkredsen består af følgende 4 kommuner: Rebild, Aalborg, Vesthimmerland og Jammerbugt Kommuner.

 

Funktionsperioden ophører pr. 31. december 2015, hvor Jammerbugt Kommune udtræder som interessent.


Lovgrundlag

Vedtægten for Renovest I/S.


Økonomi

Bestyrelsesmedlemmer honoreres med et vederlag på ca. 12.500 kr.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter til bestyrelsen for Renovest I/S


Beslutning
Valggruppe 1:
Torben Sørensen
Suppleant: Asger Møller Madsen
 
Valggruppe 2:
Jens Christian Golding
Suppleant: René Rosenkrans
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen49. Valg af medlem til I/S Reno Nords bestyrelse

Beslutningstema

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for I/S Reno Nord.


Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for I/S Reno-Nord skal kommunalbestyrelsen vælge 1 medlem og 1 suppleant til I/S Reno-Nord’s bestyrelse.

 

Bestyrelsen består af 12 medlemmer, hvoraf 8 fra Aalborg Kommune og 1 fra hver af de 4 øvrige interessentkommuner.

 

Ejerkredsen af I/S Reno-Nord består af følgende kommuner, Rebild, Brønderslev, Aalborg, Mariagerfjord og Jammerbugt Kommuner.

 

Hvis planlagt fusion vedtages gennemført i 2014 får Jammerbugt Kommune 2 pladser i det nye selskabs bestyrelse fra 01.01 2016. Der skal senere udpeges medlemmer til det nye selskab, Reno Nord.


Lovgrundlag

Vedtægter for I/S Reno-Nord


Økonomi

Bestyrelsesmedlemmer honoreres med 2,5% af borgmesterlønnen i Aalborg Kommune.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 1 medlem samt en suppleant herfor til bestyrelsen for I/S Reno Nord.


Beslutning
Morten Marinus
Suppleant Torben Sørensen
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen50. Indstilling af medlemmer og suppleanter til Skatte- og Vurderingsankenævn, Thisted - (Fællesankenævn Thisted)

Beslutningstema

Indstilling af én kandidat til hver af kommunens pladser i nævnet og én kandidat som personlig suppleant for hvert medlem.


Sagsfremstilling

Antallet af skatte- og vurderingsankenævn er ændret i forhold til nuværende struktur, hvorefter der fra 1.juli 2014 etableres 19 skatteankenævn, 10 vurderingsankenævn samt som noget nyt 10 skatte- og vurderingsankenævnskredse (Fællesankenævn).

 

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til til skatteforvaltningslovens § 8 indstille kandidater som medlem/suppleant til kommunens pladser i skatte- og vurderingsnævnet.

 

Jammerbugt har fået tildelt 2 pladser i Fællesankenævn Thisted, som også omfatter Morsø og Thisted kommuner.

 

Alle personer, der er valgbare kan indstilles.

 

I henhold til lov om kommuners styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer til en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse m.v. for sig, jfr. dog § 27, stk.

 

Funktionsperioden begynder den 1. juli 2014 og frem til den 30. juni 2017.


Lovgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 8.


Økonomi

Der udbetales vederlag for deltagelse i ankenævnsarbejdet, 47.400 pr. medlem


Kommunikation

Ingen


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen indstiller 2 kandidater og 2 personlige stedfortrædere til Thisted Skatte- og vurderingsankenævn.


Beslutning
Valggruppe 1:
Per Vandkrog
Stedfortræder Ida Stabell
 
Valggruppe 2:
Jens Dige
Stedfortræder Derek Damgaard
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen51. Valg af medlemmer til Skovsgård Idrætscenters bestyrelse

Beslutningstema

Valg af 2 repræsentanter til bestyrelsen for Skovsgård Idrætscenter.


Sagsfremstilling

I henhold til driftsoverenskomst mellem Jammerbugt Kommune og Skovsgård

Idrætscenter, godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 21.06.2007, vedrørende

anvendelsen af multifunktionshuset vælger kommunalbestyrelsen 2

repræsentanter til Idrætscenterets bestyrelse.

 

I henhold til lov om kommuners styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer

til en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse

m.v. for sig, jfr. § 27, stk. 1.


Lovgrundlag

Driftsoverenskomst mellem Jammerbugt Kommune og Skovsgård Idrætscenter

vedrørende anvendelsen af multifunktionshuset.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 2 repræsentanter til bestyrelsen for Skovsgård Idrætscenter.


Beslutning
Valggruppe 1:
Mogens Gade
 
Valggruppe 2:
Anne-Mette Ulstrup
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen52. Udpegning af medlemmer til Styregruppen "Yderlig Vækst Jammerbugt"

Beslutningstema

Udpegning af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer til styregruppen for projektet "Yderlig Vækst Jammerbugt".


Sagsfremstilling

Projektet skal skabe rammer og forudsætninger for at en positiv spiral kan igangsættes i virksomhederne i Jammerbugt med klare konkurrencefordele og vækst som primære mål.

Fokus for projektet er: "at få spændende mennesker i værdiskabende virksomheder i Jammerbugt Kommune".

 

Der er nedsat en styregruppe, som primært har ansvar for opfølgning og eventuelle justeringer af projektet i forhold til de fastlagte målsætninger. Styregruppen er sammensat af:

 
 • 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer

 • 1 repræsentant fra Beskæftigelsesregion Nordjylland

 • 1 repræsentant fra UCN act2learn

 • 1 repræsentant fra AMU Nordjylland

 • 1 repræsentant fra VUC Nordjylland

 • 1 repræsentant fra Epoka A/S

 • 1 repræsentant fra 3F

 • 1 repræsentant fra DI

 • 1 repræsentant fra AAU

 • 1 repræsentant fra Region Nordjylland

 • 1 repræsentant fra Erhvervsrådet

 • 1 repræsentant fra Vækst Jammerbugt

 

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer til styregruppen for projektet.


Beslutning
Valggruppe 1:
Mogens Gade
 
Valggruppe 2:
Morten Klessen
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen53. Valg af medlem til I/S Thyra`s bestyrelse

Beslutningstema

Valg af 1 medlem samt suppleant til bestyrelsen for I/S Thyra.


Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for I/S Thyra skal kommunalbestyrelsen udpege 1 medlem og 1 suppleant til I/S Thyra’s bestyrelse.

 

I/S Thyra’s interessenter er Morsø, Jammerbugt og Thisted Kommuner.

 

Bestyrelsens sammensætning er:

 • 2 repræsentanter fra Morsø Kommune

 • 1 repræsentant fra Jammerbugt Kommune

 • 4 repræsentanter fra Thisted Kommune

 

Funktionsperioden ophører pr. 31. december 2015, hvor Jammerbugt Kommune udtræder som interessent.


Lovgrundlag

Vedtægter for I/S Thyra § 7


Økonomi

Der udbetales mødediæter for deltagelse i møder.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 1 medlem samt 1 suppleant til bestyrelsen for I/S Thyra.


Beslutning
Ib Nellemann blev valgt
Suppleant: Asger Møller Madsen
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen54. Valg af medlem til Trafiksikkerhedsråd i Jammerbugt Kommune

Beslutningstema

Udpegning af 1 medlem til Trafiksikkerhedsråd i Jammerbugt Kommune.


Sagsfremstilling

Trafiksikkerhedsrådet skal virke som et forum, hvor de forskellige interesser indenfor trafiksikkerhed frit skal diskuteres. Rådet skal arbejde for en bedre trafiksikkerhed for alle trafikanter og virke som dialogpartner for de kommunale beslutningstagere.

 

Rådet består af repræsentanter udpeget af brugere af vejene, herunder både professionelle brugere, fritidsorganisationer samt politi og kommune.

 

Følgende deltager i kommunens trafiksikkerhedsråd:

 
 • Formanden for Teknik- og Miljøudvalget

 • Landboorganisationerne

 • Nordjyllands Politi

 • Færdselskontaktlærerne

 • Dansk Kørelærer union

 • Dansk Cyklistforbund, Jammerbugt Kommune

 • Dansk Transport og Logistik, lokalafdeling

 • Dansk Handicapråd, Jammerbugt Kommune

 • Ældrerådet

 • Teknik- og Forsyningschefen. Trafiksikkerhedsmedarbejderen deltager i møderne som sekretær.


Lovgrundlag

Nedsættelse af et trafiksikkerhedsråd er ikke lovbestemt.


Økonomi

Ingen


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen udpeger formanden for Teknik.- og Miljøudvalget til trafiksikkerhedsrådet.


Beslutning
Jens Christian Golding
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen55. Udpegning af repræsentanter til bestyrelsen for UU Vendsyssel Øst Vest

Beslutningstema

Udpegning af 4 medlemmer samt 1 personlig suppleant for hvert medlem til bestyrelsen for UU Vendsyssel Øst Vest


Sagsfremstilling

UU Vendsyssel Øst Vest er et kommunalt fællesskab bestående af Brønderslev

og Jammerbugt Kommune.

 

I henhold til de nye vedtægter skal bestyrelsen fremover bestå af 4 kommunalpolitikere fra hver kommune, således at der er repræsentation fra både beskæftigelsesområdet og børne- og ungeområdet. Medlemmerne vælges blandt de til hver tid siddende kommunalbestyrelser.

 

Der udpeges en personlig suppleant for hvert medlem.

 

I h.t. lov om kommuners styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer til

en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse

m.v. for sig, jfr. dog § 27, stk.


Lovgrundlag

Aftale om et § 60 selskab UU Vendsyssel Øst Vest § 1

Styrelseslovens § 60.


Det indstilles,

 

at

kommunalbestyrelsen udpeger 4 repræsentanter med repræsentation fra beskæftigelsesområdet og børne- og familieområdet samt 1 suppleant for hvert medlem.


Beslutning
Valggruppe1:
Ulla Flintholm
Suppleant: Asger Møller Madsen
Bøje Lundtoft
Suppleant: Lars Holt
 
Valggruppe 2:
Ole Stavad
Suppleant: Susanne Møller Jensen
Morten Klessen
Suppleant: René Rosenkrans
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen56. Valg af medlemmer og stedfortrædere til Ungdomsskolens bestyrelse

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer og stedfortrædere til Ungdomsskolens bestyrelse.


Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Jammerbugt Ungdomsskole består bestyrelsen af følgende sammensætning:

 
 • 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen

 • 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for Ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter

 • 2 medarbejderrepræsentanter

 • 2 elevrepræsentanter - udpeget af Ungerådet i Jammerbugt Kommune

 • 1 repræsentant for Folkeoplysningsudvalget

 • 1 repræsentant for skolelederne i Jammerbugt Kommunes folkeskoler

 

For hvert medlem af ungdomsskolens bestyrelse vælges en stedfortræder.

 

Indstilling af repræsentanter fra øvrige organisationer er endnu ikke endelig afklaret. Når dette er sket, vil valg af disse blive fremsendt til Kommunalbestyrelsens behandling.

 

I henhold til Lov om ligestilling af mænd og kvinder §10a, skal organisationer, der indstiller medlemmer til udvalg m.v. der skal udpeges af kommunalbestyrelsen, foreslå lige så mange kvinder og mænd, både når der skal vælges et lige og et ulige antal.

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse §25, stk.1, foretages valg af medlemmer til en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse m.v. for sig, jfr. dog §27, stk.1.

 

Funktionsperioden for medlemmerne i Ungdomsskolens bestyrelse svarer til Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.


Lovgrundlag

Lov om Ungdomsskoler

Vedtægter for Jammerbugt Ungdomsskole


Det indstilles,

 

at

kommunalbestyrelsen vælger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Jammerbugt Ungdomsskolens bestyrelse.

at

valg af repræsentanter fra organisationerne vil blive fremsendt til kommunalbestyrelsen til behandling, når indstilling foreligger.


Beslutning
Valggruppe 1:
Ulla Flintholm
Suppleant: Asger Møller Madsen
 
Valggruppe 2:
Susanne Møller Jensen
Suppleant: Ole Stavad
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen57. Udpegning af medlemmer til Unge Center Jammerbugt

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer til Unge Center Jammerbugt.


Sagsfremstilling

I henhold til Lov om Produktionsskoler er skolens formål at tilbyde undervisningsforløb baseret på praktisk arbejde og produktion samt at styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder fremadrettet i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer med stemmeret:

 • 2 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen.

 • 3 medlemmer udpeget af LBR

 • 1 medlem udpeget af VUC, Nordjylland

 • 1 medlem blandt medarbejderne på Produktionsskolen Unge Center Jammerbugt

 

Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jfr. §11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.


Lovgrundlag

Lov om Produktionsskoler.


Det indstilles,

 

at

kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer.


Beslutning
Valggruppe 1:
Bøje Lundtoft
 
Valggruppe 2:
René Rosenkrans
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen58. Valg af medlemmer til valgbestyrelse - folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger

Beslutningstema

Valg af 3 medlemmer samt 4 suppleanter til valgbestyrelse.


Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommune er i opstillingskreds med Brønderslev Kommune, der

vælger en fælles valgbestyrelse.

 

I henhold til lov om kommuners styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer til

en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse

m.v. for sig, jfr. dog § 27, stk. 1.

 

Borgmesteren er medlem af valgbestyrelsen.

 

Borgmesteren i kredskommunen (Brønderslev) er formand for valgbestyrelsen.


Lovgrundlag

Lov om valg til Folketinget, §§23-28 og §31

Lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet, §16


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 3 medlemmer – foruden borgmesteren,

samt 4 suppleanter til valgbestyrelsen.


Beslutning
Valggruppe 1:
Mogens Gade
Suppleant: Christian Hem
Malou Skeel
Suppleant: Ulla Flintholm
 
Valggruppe 2:
Jens Christian Golding
Suppleant: Morten Klessen
Ole Stavad
Suppleant: Per Halsboe-Larsen
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen59. Valg af medlemmer til valgbestyrelsen - kommunalvalg

Beslutningstema

Valg af 5 medlemmer til valgbestyrelsen samt suppleanter herfor.


Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunale valg og regionale valg, §§ 13-15 og § 18,

vælger kommunalbestyrelsen en valgbestyrelse.

 

Valgbestyrelsen består af 5 medlemmer. Borgmesteren er formand forvalgbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand

for valgbestyrelsen.

 

I henhold til lov om kommuners styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer til en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse

m.v. for sig, jfr. dog § 27, stk. 1.

 

Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver:

 • Modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund

 • Tilvejebringer stemmesedler og opslag

 • Forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintællingen), af såvel kommunalbestyrelsesvalget som regionsvalget.


Lovgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 5 medlemmer til valgbestyrelsen samt

suppleanter herfor

 

at

der vælges næstformand.


Beslutning
Valggruppe 1:
Mogens Gade
Suppleant: Christian Hem
Ib Nellemann
Suppleant: Ulla Flintholm
Lars Holt
Suppleant: Jens Jungersen
 
Valggruppe 2:
Jens Christian Golding (næstformand)
Suppleant: Morten Klessen
Ole Stavad
Suppleant: Per Halsboe-Larsen
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen60. Valg af vurderingsmænd til Mark og Vejfred

Beslutningstema

Valg af 3 vurderingsmænd og 3 suppleanter, samt valg af formand for disse.


Sagsfremstilling

I henhold til lov om mark- og vejfred §§ 21-23 beskikker kommunalbestyrelsen

3 vurderingsmænd, der har til opgave at foretage vurdering af skader forvoldt

af husdyr på anden mands grund.

Kommunalbestyrelsen bestemmer endvidere, hvem der skal fungere som

formand.

 

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at de til vurderingsmændene tillagte

opgaver overdrages til medlemmerne af det i henhold til lov om hegn nedsatte

hegnsyn.

 

Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Den, der har

fungeret som vurderingsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage

beskikkelse før efter udløbet af en ny periode.

 

I henhold til lov om kommuners styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer til

en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse

m.v. for sig, jfr. dog § 27, stk. 1.

 

Kommunalbestyrelsen afgør, om nogen i øvrigt har gyldig grund til at bede sig

fritaget fra hvervet, og en beskikkelse kan tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen.

Disse afgørelser kan indbringes for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

og Fiskeri.

 

Funktionsperioden for medlemmerne svarer til kommunalbestyrelsens funktionsperiode.


Lovgrundlag

Lov om mark- og vejfred.


Økonomi

Vederlag: Formand 750 kr. medlemmer 500 kr. pr. forretning.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 3 vurderingsmænd og 3 suppleanter herfor,

samt beslutter hvem der skal være formand for disse.


Beslutning
Valggruppe 1:
Palle L. Nielsen (formand)
Suppleant: Henrik C. Pedersen
Kjeld Hedegaard
Suppleant: Mariane Andersen
 
Valggruppe 2:
Karl Schrøder
Suppleant: Frits Sørensen
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen61. Valg af medlemmer til Aalborg Lufthavns repræsentantskab

Beslutningstema

Jammerbugt Kommune skal jfr. vedtægter for det kommunale fællesskab "Aalborg Lufthavn" udpege 2 medlemmer til repræsentantskabet.


Sagsfremstilling

Repræsentantskabet består af 18 til 23 medlemmer. De kommunale andelshavere

(Frederikshavn, Jammerbugt, Vesthimmerland, Brønderslev og Rebild Kommuner) udpeger hver to medlemmer til repræsentantskabet. Aalborg Kommune udpeger 8 medlemmer. De øvrige kommuner i Region Nordjylland, der ikke er andelshavere kan hver udpege 1 medlem til repræsentantskabet.

 

De valgte medlemmer, skal være medlemmer Kommunalbestyrelsen. Valget

gælder for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

 

I henhold til lov om kommuners styrelse § 25, stk. 1 foretages valg af medlemmer til

en bestyrelse, udvalg og lignende ved forholdstalsvalg for hver bestyrelse

m.v. for sig, jfr. dog § 27, stk. 1.


Lovgrundlag

Vedtægter for det kommunale fællesskab ”Aalborg Lufthavn”, afsnit 7.


Økonomi

Der ydes diæter. Såfremt bestyrelsespost: 40.000 kr. i vederlag.


Det indstilles,

 

at

Kommunalbestyrelsen vælger 2 medlemmer til ”Aalborg Lufthavns” repræsentantskab.


Beslutning
Valggruppe 1:
Mogens Gade
 
Valggruppe 2:
Jens Chr. Golding
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen62. Udpegning af medlem til Aalborg Samarbejdet

Beslutningstema

Udpegning til bestyrelsen og repræsentantskabet for Aalborg Samarbejdet.


Sagsfremstilling

Aalborg Samarbejdet er et tværkommunalt samarbejde, hvis formål er at fremme erhvervsudvikling, turisme og oplevelsesøkonomien samt kommunalt samarbejde på tværs af de tre kommuner: Jammerbugt, Aalborg og Rebild.

 

Jf. vedtægterne består bestyrelsen af borgmestrene i medlemskommunerne.

 

Bestyrelsen:

 • varetager den politiske ledelse af samarbejdet

 • er budgetansvarlig for den faste årlige bevilling

 • godkender årlige strategi- og handlingsplaner for indsatsområderne

 • godkender forslag til projekter og indsatser

 • bevilger midler til projekter inden for den overordnede budgetramme

 • evaluere projekternes resultater

 • godkender nye strategiske indsatsområder for samarbejdet

 

Borgmesteren i Aalborg er født formand.

 

Repræsentantskabet, der består af økonomiudvalgene i medlemskommunerne, skal understøtte ejerskab og forankring i medlemskommunerne af Aalborg Samarbejdets indsats.

 

Repræsentantskabet:

 • drøfter årlige strategi- og handlingsplaner for indsatsområderne

 • evaluere den samlede indsats inden for de enkelte indsatsområder

 • drøfter nye strategiske indsatsområder for samarbejdet


Lovgrundlag

Vedtægterne for Aalborg Samarbejdet


Kommunikation

Der udbetales alene kørselsgodtgørelse


Det indstilles,

 

at

kommunalbestyrelsen udpeger borgmesteren til bestyrelsen for Aalborg Samarbejdet samt Økonomiudvalget til repræsentantskabet for samarbejdet.


Beslutning
Mogens Gade.
Indstilling godkendt.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen63. Underskriftsbemyndigelse/tegningsret

Beslutningstema

Underskriftsbemyndigelse/tegningsret


Sagsfremstilling

I henhold til §32 i lov om kommunernes styrelse skal dokumenter vedrørende køb, salg af fast ejendom, optagelse af lån og optagelse af garantiforpligtelser underskrives af borgmesteren eller viceborgmesteren og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

 

Den person, der skal underskrive sammen med borgmesteren, skal være personligt udpeget af kommunalbestyrelsen. Det er ikke tilstrækkeligt, at beføjelsen er tildelt indehaveren af en bestemt stilling.

 

Der er ingen begrænsninger med hensyn til, hvem der kan udpeges men det er forudsat, at der enten er et kommunalbestyrelsesmedlem eller en person, der er ansat i kommunen. Der er intet til hinder for, at kommunalbestyrelsen udpeger flere personer.

 

Tidligere er udpeget til at underskrive i forening med borgmester eller viceborgmester: kommunaldirektør Henrik Hartmann Jensen og Stabschef Arne Kristensen.


Lovgrundlag

Styrelseslovens § 32.


Det indstilles,

 

at

kommunalbestyrelsen godkender borgmesteren, 1 viceborgmesteren til at underskrive ovennævnte dokumenter sammen med kommunaldirektøren og stabschefen for økonomi og personale.


Beslutning
Godkendt.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen64. Forslag til mødekalender 2014

Beslutningstema

Forslag til Kommunalbestyrelsens mødekalender 2014.


Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til mødekalender for kommunalbestyrelsens møder i 2014.

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes jfr. styrelseslovens regler.

 

De enkelte fagudvalg træffer selv beslutning om, når og hvor deres møder skal afholdes. Dette vil finde sted på det første møde i udvalgene, hvorefter mødeplanen godkendes endelig af kommunalbestyrelsen i januarmødet 2014.

 

Det udarbejdede forslag følger samme møderytme som i 2013.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §8.


Det indstilles,

 

at

kommunalbestyrelsen drøfter det udarbejdede forslag.


Beslutning
Godkendt.
 
Afbud:
Susanne Møller Jensen
Sonia Luther Nielsen
 
Fraværende:
Per Halsboe-Larsen

punkt 64 - bilag 1 - moedekalender_for_kommunalbestyrelsen_og_staaende_udvalg_2014

Bilag

Mødekalender for Kommunalbestyrelsen og stående udvalg 2014