Høringsforslag om ny indretning af 0-6 års området i Jammerbugt Kommune

I foråret har Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune afholdt fire dialogmøder i hovedbyerne; Aabybro, Pandrup, Brovst og Fjerritslev. Forslag og input fra disse dialogmøder er blevet drøftet, og et samlet høringsforslag ligger klar fra udvalget.

I forslaget lægger udvalget op til en ny indretning af hele 0-6 års området, en ny model for ledelsesstrukturen samt et forslag om at opdele Skolecenter Jetsmark i to afdelinger. Med forslaget ønsker politikerne at understøtte et helhedsorienteret perspektiv på hele 0-18 års området i Jammerbugt Kommune.

”Forslaget har fokus på at sikre en rød tråd i barnets liv og et ensartet serviceniveau til forældre og børn uanset, hvor i kommunen man er bosat. Men forslaget indeholder samtidig plads til forskellighed”, fortæller Jens Jungersen, der er formand for Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune.

Flere valgmuligheder

Et af de nye tiltag i forslaget er, at der bliver oprettet flere lokale vuggestuepladser for de 0-2 årige, og i den forbindelse oprettes således ti integrerede institutioner med både vuggestuegruppe og børnehave.

”Med forslaget tilbyder vi flere valgmuligheder og et øget udbud af pladser i den kommunale tilbudsvifte på 0-2 års området. Børne- og Familieudvalget har lagt vægt på tilbud af høj kvalitet, samtidig med vi fremtidssikrer vore mindre institutioner bedst muligt. Det betyder en øget fleksibilitet og et forbedret serviceniveau for de fleste familier, da vi omfordeler ressourcer fra ”tomme-pladser” til kvalitet med værdi for de mindste og deres forældre”, siger næstformand for Børne- og Familieudvalget, Ole Stavad.

Herudover giver forslaget flere valgmuligheder og en bredere vifte af tilbud med bl.a. oprettelse af en naturgruppe for de 3-6 årige ved Naturcenter Fosdalen og et nyt sammenhængende specialtilbud for børn og unge fra 0-18 år ved Skolecenter Jetsmark i Kaas, der også henvender sig til immobile børn og elever.

Alt i alt betyder forslaget til den fremtidige indretning af 0-6 års området, at:

  • Der etableres integrerede institutioner (vuggestuegruppe og børnehave) i Ørebro, Trekroner, Tranum, Gjøl, Nørhalne, Birkelse, Saltum og V. Hjermitslev – i alt 64 nye vuggestuepladser
  • Skolecenter Jetsmark afdelingsopdeles:

o   0. – 3. klassetrin samles i Pandrup-afdelingen (SFO)

o   4. - 9. klassetrin samles i Kaas-afdelingen

  • Der etableres en ny integreret institution i Pandrup i den nuværende SFO tilhørende Skolecenter Jetsmark, Pandrup-afdelingen, med kapacitet til 12 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser. Cannerslundvejens Børnehave og Kaas Børnehave nedlægges samtidig
  • Indskolingshuset i Skolecenter Jetsmark, Kaas-afdelingen indrettes til ét samlet specialafsnit for 0-18 år for den eksisterende specialgruppe på Skolecenter Jetsmark, samt de børn, der i dag går i det specialpædagogiske tilbud ’blå stue’ i Anlægsvejens børnehave. Fremadrettet vil tilbuddet ligeledes omfatte immobile børn og elever fra 0 – 18 år
  • Der etableres 12 vuggestuepladser i Anlægsvejens Børnehave i Aabybro
  • Institutionerne i Hjortdal og Halvrimmen nedlægges
  • Der etableres en Naturgruppe ved Naturcenter Fosdalen, som bl.a. er et tilbud til forældre fra Hjortdal og Halvrimmen
  • Dialog med forældre i Hjortdal om oprettelse af lokal, kommunal dagpleje
  • Der vil ske tilpasning af dagplejen i forbindelse med oprettelse af kommunale vuggestuepladser

Det samlede forslag er udarbejdet i sammenhæng med Jammerbugt Kommunes projekt ”Liv i By og Skole” under devisen ”hellere udvikle end afvikle”. Denne devise har i tæt kobling med Kvalitetsnotatet og Kortlægningsnotatet været den fælles referenceramme for processen. Ligesom det er grundlaget for det samlede forslag til den nye indretning af området.

”I forslaget har vi lagt vægt på at give et sammenhængende svar på mange af vores udfordringer. Vi sikrer bl.a. flere tilbud og valgmuligheder– især i vore mindre bysamfund, en ny integreret institution i Pandrup for de 0-6 årige, flere vuggestuepladser i Aabybro, en langsigtet løsning for Skolecenter Jetsmark og et nyt sammenhængende specialtilbud fra 0-18 år. Og dette alt sammen inden for en overkommelig økonomisk ramme”, siger Ole Stavad og Jens Jungersen samstemmigt.

Med et politisk afklaret grundlag vil der også i nærmeste fremtid ske en opdatering og renovering af Skolecenter Jetsmark i både Pandrup og Kaas. Det vil løfte Skolecenter Jetsmarks bygningsmæssig standard og læringsmiljø op på samme niveau som skolerne i kommunens øvrige hovedbyer. 

Det samlede høringsmateriale kan du læse her