Task Force med fokus på virksomhedsudvikling nedsættes

Der er mange ting som går godt i Jammerbugt Kommune. Der er lav ledighed i forhold til det nordjyske gennemsnit, og kommunens indbyggere er flittige pendlere. Sidste år flyttede Cobham SATCOM til kommunen og medvirkede til flere hundrede nye lokale arbejdspladser i Pandrup-området.

Den senere tids udvikling med virksomhedslukninger i Fjerritslev og Skovsgaard, er dog noget man også er opmærksomme på i Jammerbugt Kommune.

"Det drejer sig om store produktionsvirksomheder indenfor fødevarer som påvirkes negativt af udefrakommende rammevilkår og derfor må lukke. Samtidig har Carsøe og Epoka meddelt at de medio 2015 flytter deres produktion tættere på Aalborg. Dette skyldes primært udefrakommende faktorer såsom forbedret konkurrenceevne og bedre placering i forhold til infrastruktur hos de pågældende virksomheder. Men tendensen er ikke blot kendetegnet for Jammerbugt Kommune. Mange kommuner i Danmark har tabt arbejdspladser og siden 2008 har samtlige kommuner i Nordjylland tabt flere tusinde arbejdspladser. Så det er en udfordring generelt, men det gør naturligvis ondt når man mister lokale arbejdspladser." udtaler Borgmester Mogens Gade.

Jammerbugt Kommune vedtog i 2014 en ny Erhvervs- og Vækststrategi, som fungerer som base for de fremtidige indsatser. Herunder har Jammerbugt Kommune i samarbejde med Erhvervs- og Turistrådet besluttet straks at sætte en række aktiviteter i gang som har det fælles formål, at gøre det mere attraktivt at drive erhverv i Jammerbugt Kommune, skabe vækst, bevare og skabe flere jobs. Indsatsen består i aktiviteter som gennemføres her og nu og aktiviteter, som kan realiseres efter et grundigt analyse- og screeningsarbejde.

"Indsatsen står på to ben. Det ene er de ledige og det andet er erhvervet. På beskæftigelsesdelen er kommunen allerede nået langt og der er opnået gode resultater i forhold til at bringe de ledige videre. Det andet ben - erhvervsdelen - intensiveres med en koordineret indsats nu. I den sammenhæng er vi bl.a. i dialog med Erhvervs- og Vækstministeriet, Beskæftigelsesregionen og Region Nordjylland. Vi vil søge midler til at afdække hvilke lokale muligheder det vil give mening at lave for at understøtte virksomhederne." udtaler Mogens Gade

I denne forbindelse nedsættes der en Task force som vil inddrage repræsentanter fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Beskæftigelsesregionen, Region Nordjylland, formandskabet i Erhvervs- og Turistrådet, kommunale direktører, arbejdsmarkeds parter og udvalgte virksomhedsledere. Task Forcen vil igangsætte analyse og screeningsarbejde foreløbig inden for 3 områder:

- Task Forcen vil udpege brancher som har særligt gode betingelser for udvikling, vækst og jobskabelse. Når disse brancher er identificeret vil der søges igangsat projekter, som kan fremme mulighederne inden for disse brancher.

- Det er vigtigt at flere af Jammerbugt Kommunes unge og ledige får en erhvervsuddannelse. Vigtigt både for den unge/ledige og for udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det er også et af Task Forcens mål at se på et øget samarbejde med lokale og centralt placerede uddannelsesinstitutioner om at sikre flere lokale indgange til uddannelse.

- I mange tilfælde fremhæves infrastruktur som en afgørende faktor for virksomhederne mulighed for at rekruttere arbejdskraft og for virksomhedernes omkostningsniveau. Derfor vil Task forcen afklare om der skal udlægges flere arealer til industri og i givet fald hvor. Samtidig er rammevilkår såsom Vestlig Limfjordsforbindelsen, mobiltelefoni og bredbånd helt oplagte fortsatte satsningsområder.

Erhvervs- og Turistrådet og Kommunalbestyrelsen har uafhængigt af den aktuelle udvikling igangsat et udviklingsprojekt under sloganet "Én indgang for virksomheder til kommunen", hvor virksomhederne vil opleve en forbedret service, tættere dialog og mere dynamisk sagsbehandling. Borgere og virksomheder vil ikke længere opleve at blive sendt rundt i systemet. Virksomheder og borgere vil med en indgang opleve, at den første de taler med enten svarer på henvendelsen eller sørger for, at den relevante medarbejder vender tilbage med svar så hurtigt som overhovedet muligt.

Endvidere har borgmestrene i Nordjylland indgået en historisk fælles satsning i Business Region North Denmark for at styrke erhvervsudviklingen, udvikle jobmuligheder og skabe rammer for en positiv udvikling, herunder bosætning i hele Nordjylland.

På Erhvervs- og Turistrådsmødet den 24. februar 2015 skal Erhvervs- og Turistrådet drøfte den aktuelle udvikling og status på dels opfølgning på vækststrategien og dels aktuelle bud fra det foreløbige arbejde i Task Forcen.