Ca. 13.600 m2 erhvervsareal beliggende i den østlige del af Hune udbydes til salgSalgsvilkår for areal ved Vesterhavsvej/Stenmarksvej i Hune

Pt. er lokalplansforslag 19-006 Centerområde og rekreativ område ved Stenmarksvej, Hune i høring. Lokalplansforslag åbner mulighed for at der i delområde I og II kan opføres dagligvare-/udvalgsvarebutik

Jammerbugt Kommune ønsker derfor at sælge det på bilag 1 viste areal , del af matr. 25bq, 58d og 22fg, Hune By Hune, beliggende Stenmarksvej 1, 9492 Hune. Arealet udgør hele delområde I i den lokalplan, der forventes godkendt.

Salget af arealet er udbudt på kommunens hjemmeside. Endvidere er der indrykket en annonce i lokalaviserne 18. februar måned 2014, i medfør af reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme (bilag 2.)

For salget gælder følgende vilkår:

1. Den udbudte ejendom

Det udbudte areal er som i henhold til forslag til lokalplansforslag 19-006 (bilag 3), udlagt til centerformål med mulighed for at etablere dagligvarebutikker på op til 2.500 m2 samt udvalgsvarebutikker på optil 2.000 m2.
Der må i relation til butikkerne etableres parkering og teknisk anlæg.

Det er intentionen med lokalplanen at skabe nogle attraktive handelsmuligheder i den østlige del afl Hune by.

Beskrivelse af hovedprincipper for bebyggelse og anlæg af delarealerne fremgår af lokalplansforslag 19-006 (bilag 3) og visionskatalog for Hune(/media/221568/visionskatalog.pdf)

Køber skal i sit tilbud beskrive hvorledes projekte(t)erne tænkes gennemført på arealet, tidsplan med angivelse af start- og forventet sluttidspunkt samt meddele til hvilken grundkøbspris, der bydes på arealet med de anførte vilkår for overtagelsen

Jammerbugt Kommune lægger ved vurderingen af de indkomne tilbud vægt på følgende:

• Pris.
• Udformning af projektet.

Med pris menes det totale provenu, som Jammerbugt Kommune vil kunne opnå ved at sælge arealet.

2. Købsbetingelser

Ejendomshandelen indgås på de betingelser og vilkår som fremgår af dette dokument.

Ejendomshandelen er for både købers og sælgers side betinget af, at forslag til lokalplan 19-006 endeligt vedtages i en affattelse uden væsentlige ændringer, hvad angår lokalplansforslagets delområde I, som det udbudte areal vedrører. Lokalplanen forventes vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2014.

Fra sælgers side er købet betinget af, at køber påbegynder og færdiggør bebyggelserne på arealet senest to år efter, at Jammerbugt Kommunalbestyrelse endeligt har vedtaget lokalplan 19-006. I modsat fald er sælger berettiget at hæve købet mod tilbagebetaling af den aktuelle markedspris dog maksimalt den købesum, som køber har betalt til sælger.

Købet er betinget af, at der opnås udstykningsapprobation på udstykningen af det købte areal. Sælger afholder omkostningerne til udstykning af arealet. Eventuel yderligere udstykning/udmatrikulering gennemføres af køber, og alle omkostningerne hertil afholdes af køber.

3. Vilkår

Byggemodning
Arealet sælges uden byggemodning. Køber forpligter sig til at etablere en 12 m bred vej fra Stenmarksvej langs arealets sydskel frem til skel mod øst. Denne vej skal betjene købers ejendom samt areal syd for vejen og endvidere være adgangsvej for det klubhus, der planlægges etableret på arealet for enden af vejen. Vejen bliver udlagt i lokalplanen og skal anlægges med grundlag i et projekt, der skal godkendes af vejmyndigheden. Vejen vil efter anlægget være en privat fællesvej og være omfattet af bestemmelserne i Privatvejsloven.
I vejen nedlægges forsyningsanlæg til området. Der skal ved byggemodningen tages højde for, at forsyningsanlæggene også kan betjene arealet syd for købers areal samt et kommende klubhus. Køber skal sammen med forsyningsselskaberne planlægge og sikre anlæggenes etablering.

Eksisterende klubhus.
Det eksisterende klubhus på arealet nedrives for købers regning. I den forbindelse overtager køber det kloaktilslutningsbidrag, der vedr. klubhuset

Nyt klubhus
Der planlægges som beskrevet etableret et nyt klubhus på arealet for enden af den 12 m brede vej. Køber skal give klubhusets brugere ret til at parkere på parkeringspladser indrettet på købers arealer, ligesom købers interne veje skal kunne tjene som vendeareal, idet der ikke anlægges en vendeplads for enden af vejen. Brugsretten til parkering samt brugen af interne veje som beskrevet skal tinglyses.

Købssummen
Ved forsinket betaling af købesummen betales renter med den i renteloven fastsatte rente.

Tinglysning og servitutter
Køber er forpligtet til at respektere, at forpligtelser i henhold til udbudsvilkårene efter sælgers bestemmelse tinglyses servitutstiftende på byggefeltet med sælger som påtaleberettiget og alene med respekt af nuværende servitutter, byrder og deklarationer. Køber skal således acceptere, at bestemmelserne om vej- kørsels- vende- og parkeringsforhold samt evt. tilbageskødning tinglyses på arealet med prioritet forud for al pantegæld.

Tinglysning af de pågældende bestemmelser skal ske senest samtidig med skødet, idet der optages bestemmelser herom i skødet. Sælger forbeholder sig i øvrigt ret til for sit vedkommende at stille krav om, at yderligere dokumenter og/eller servitutter, som sælger i sin egenskab af offentlig forvaltningsmyndighed for området måtte finde nødvendige og
retligt påkrævede og/eller sagligt begrundede, bliver tinglyst på ejendommen.

Jammerbugt Kommune er påtaleberettiget på disse bestemmelser.

For øvrige servitutter henvises til tingbogen

Arkæologiske, geotekniske og miljø undersøgelser
I forbindelse med lokalplansforslaget har Nordjyllands Historiske Museum (jf. bilag 4) ytret ønske om at foretage forundersøgelse af det udbudte areal inden det bebygges. Evt. udgifter i forbindelse med geotekniske undersøgelser afholdes af køber

Jordbundsforhold
Der er ikke foretaget geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene på det udbudte areal. Jammerbugt Kommune fralægger sig et hvert ansvar for jordbundsforholdene. Jammerbugt Kommune er dog indforstået med at køber for egen regning får foretaget undersøgelser på arealet. Dette skal dog aftales med kommunen inden.

4. Øvrige forhold

Omkostninger
Alle omkostninger ved udarbejdelsen af nærværende udbudsmateriale samt annoncering af delarealerne afholdes af sælger.

Alle omkostninger forbundet med afgivelse af tilbud samt ordning og berigtigelse af ejendomskøbet, herunder fast og variabel registreringsafgift samt salær til købers advokat, betales af køber.

5. Acceptfrist og købsafslutning

Forslag til lokalplan 19-006, kortbilag mv. kan findes på Jammerbugt Kommunens hjemmeside www.jammerbugt.dk.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: sekretariatet v/teamleder Steen Albrechtsen, sla@jammerbugt.dk  på tlf. 7257 7111.

Skriftligt købstilbud - mærket "Stenmarksvej" - indeholdende skitseprojekt med tilhørende beskrivelse, der redegør for bebyggelsesforslag, forventet byggestart indeholdende bl.a. tidsplaner og kvalitetskrav samt økonomiske nøgletal, der dokumenterer købers evne til at løfte opgaven, skal senest være Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro, i hænde senest torsdag den 6. marts 2014 kl. 12:00.

Indkomne købstilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.
Herefter er købstilbuddene tilgængelige efter den til enhver tid gældende lovgivning og praksis herom.

Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at sælge arealerne til den højstbydende og kan vælge at forkaste alle indkomne tilbud, jf. bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, § 6, stk. 1 og 2.

6. Tidsplan
12.02.2014 Udbud af arealet offentliggøres på kommunens hjemmeside
18.02.2014 Udbud af arealet annonceres i lokalaviserne
06.03.2014 Sidste frist for at indkomme med bud
10.03.2014 Behandling i udvalget for teknik og miljø af lokalplan 19-006
19.03.2014 Behandling i økonomiudvalg af lokalplan 19-006 og indkomne bud
27.03.2014 Behandling i kommunalbestyrelse af lokal 19-006 og indkomne bud
01.04.2014 Forventet tilbagemelding
28.04.2014 Forventet udløb af klagefrist på 4 uger på lokalplan 19-006

7. Bilag til nærværende salgsvilkår

Bilag 1. Kortrids over de udbudte arealer
Bilag 2. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011
Bilag 3. Forslag til lokalplan 19-006
Bilag 4. Henvendelse fra Nordjyllands Historiske Museum om arkæologisk forundersøgelse

Bilag 1   Bilag 2   Bilag 3   Bilag 4