You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Huslejenævnet

Huslejenævnet behandler uenigheder mellem lejere og udlejere inden for det private boligbyggeri i Jammerbugt Kommune.

Sidens indhold

Nævnets sammensætning

 • Cand. jur. Ole Kirkegård, formand (beskikket af Indenrigs- og Boligministeriet)
 • Jens Laursen, (udpeget efter indstilling fra Danske lejere)
 • Kurt Røge, (udpeget efter indstilling fra Danske Udlejere)

Huslejenævnets arbejde

Huslejenævnet er etableret i henhold til reglerne i boligreguleringslovgivningen og kan træffe afgørelser i forbindelse med konflikter, mellem lejere og udlejere i privat udlejnings byggeri, inden for følgende områder:

 • Varslet lejeforhøjelse
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Lejens størrelse
 • Tilbagebetaling af depositum
 • Varmeregnskab
 • Vandregnskab
 • Lejers betaling til fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester mv
 • Manglende vedligeholdelse
 • Omkostningsbestemt husleje

Huslejenævnet kan bl.a. ikke træffe afgørelse inden for følgende områder:

 • spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejeaftaler
 • tvister om fremleje, bytte og retten til at fortsætte lejeaftaler
 • udlejers ret til adgang til det lejede

Indbringelse af en sag for Huslejenævnet

Ved indbringelse af sag for Huslejenævnet skal der betales et gebyr på pt. 357,00 kr. Gebyret reguleres årligt.

Gebyret overføres til NemKonto – 4368 0013779171 i Danske Bank  med tydelig angivelse af navn og adresse.

Sagsbehandlingen igangsættes først, når gebyret er modtaget og uanset sagens udfald refunderes gebyret ikke. 

Får lejer fuldt ud medhold, skal udlejer betale et gebyr på 6.827,00 kr.

Hvordan indbringer jeg en sag?

Når en sag sendes til Huslejenævnet skal følgende vedlægges:

 • En kort beskrivelse af hvad du ønsker, at nævnet skal tage stilling til
 • Dokumentation for, at klagen har været forelagt for modparten
 • Kopi af bilag der dokumenterer klagen
 • Kopi af lejekontrakten

Råd og vejledning om indbringelse af en sag kan fås hos Huslejenævnets sekretariat. Er der herudover behov for rådgivning, må man for egen regning f.eks. kontakte en lejer- eller grundejerforening eller en advokat.

Fremsendelse af sag:

Hvis du ønsker at få behandlet en sag ved Huslejenævnet, skal den fremsende som sikker post via din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk. Bemærk du skal bruge dit MitID. 

Hvis du ikke har digital post og MitID, kan du sende som almindelig post til:

Huslejenævnet
Toftevej 43
9440 Aabybro

Hvordan behandles en sag?

Det første Huslejenævnet gør, er at sende en kopi af samtlige sagens bilag til udtalelse hos modparten.

Hvis modparten ikke svarer, kan Huslejenævnet lægge den anden parts oplysninger til grund for afgørelsen.

Under selve sagsbehandlingen har Huslejenævnet mulighed for at indhente oplysninger hos såvel private som offentlige myndigheder, herunder f.eks. Teknik- og Miljøforvaltningen og Borgerservice. Som led i sagen kan Huslejenævnet også beslutte at ophøre lejemålet.

Hvor længe tager det at få en sag behandlet?

Sagsbehandlingstiden varierer meget fra sag til sag, men typisk tager det mellem 1-4 måneder.

Når Huslejenævnet har truffet afgørelse

Huslejenævnets afgørelser sendes til lejeren såvel som ejeren (eller deres repræsentant). Hvis personen er uenig i afgørelsen, kan den bringes for boligretten inden for fire uger efter afgørelsen er blevet truffet.

Huslejenævnet kan ikke medvirke til at inddrive noget tilgodehavende. I et sådant tilfælde må du evt. rette henvendelse til en advokat.

Henvendelse

Al henvendelse til huslejenævnet skal ske skriftligt til følgende adresse eller som sikker post:

Huslejenævnet
Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro

Sekretær Lone Hilmer
Tlf.: 7257 7403
Mail: hil@jammerbugt.dk

Hvis din henvendelse indholder personfølsomme oplysninger:

Send sikkert via din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk. Bemærk du skal bruge dit MitID. 

Styringsdialogmøder og referater

Styringsdialogmøder er møder mellem boligorganisationerne og de relevante parter i en kommune, hvor det bliver diskuteret forhold vedrørende boligorganisationens virke og planer for det/de kommende år. I henhold til Lov om Almene Boliger mv. skal kommunen offentliggøre referater fra de afholdte møder.

Referater

2023

Referat fra styringsdialogmøde med Domea
Referat fra styringsdialogmøde med Lejerbo
Referat fra styringsdialogmøde med Nørresundby Boligselskab
Referat fra styringsdialogmøde med Fjerritslev Boligforening
Referat fra styringsdialogmøde med Boligselskabet Nordjylland
Referat fra styringsdialogmøde med Vivabolig

2022

Referat fra styringsdialogmøde med Domea
Referat fra styringsdialogmøde med Lejerbo
Referat fra styringsdialogmøde med Nørresundby Boligselskab
Referat fra styringsdialogmøde med Fjerritslev Boligforening
Referat fra styringsdialogmøde med Boligselskabet Nordjylland
Referat fra styringsdialogmøde med Vivabolig

2021

Referat fra styringsdialogmøde med Domea
Referat fra styringsdialogmøde med Lejerbo
Referat fra styringsdialogmøde med Nørresundby Boligselskab
Referat fra styringsdialogmøde med Fjerritslev Boligforening
Referat fra styringsdialogmøde med Boligselskabet Nordjylland

2020

Referat fra styringsdialogmøde med Domea
Referat fra styringsdialogmøde med Lejerbo
Referat fra styringsdialogmøde med Nørresundby Boligselskab
Referat fra styringsdialogmøde med Fjerritslev Boligforening
Referat fra styringsdialogmøde med Boligselskabet Nordjylland

2019

Referat fra styringsdialogmøde med Domea
Referat fra styringsdialogmøde med Vivabolig
Referat fra styringsdialogmøde med Lejerbo
Referat fra styringsdialogmøde med Boligselskabet Nordjylland
Referat fra styringsdialogmøde med Nørresundby Boligselskab
Referat fra styringsdialogmøde med Fjerritslev Boligforening

2018

Referat fra styringsdialogmøde med Boligselskabet Nordjylland
Referat fra styringsdialogmøde med Fjerritslev
Referat fra styringsdialogmøde med Domea
Referat fra styringsdialogmøde med Nørresundby Boligselskab

2017

Referat fra styringsdialogmøde med Boligselskabet Nordjylland
Referat fra styringsdialogmøde med Fjerritslev Boligforening
Referat fra styringsdialogmøde med Domea
Referat fra styringsdialogmøde med Nørresundby Boligselskab
Referat fra styringsdialogmøde med Lejerbo