You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Søg aktindsigt

Persondataloven indeholder regler om registreredes rettigheder - og enhver har ret til aktindsigt efter Offentlighedsloven.

Retten til aktindsigt omfatter som udgangspunkt alle dokumenter i en sag, herunder også kort, tegninger, film m.v. Der er dog visse undtagelser fra retten til aktindsigt, idet der bl.a. ikke kan gives ret til oplysninger om enkeltpersoners private forhold, forretningshemmeligheder m.v., jf. Offentlighedslovens kap. 2 og 4.

Hvis aktindsigten omhandler din egen afgørelsessag, eller du er part i en afgørelsessag (dvs. direkte berørt af kommunens afgørelse), har du krav på aktindsigt efter reglerne i Forvaltningsloven. Aktindsigt efter Forvaltningsloven er mere omfattende end Offentlighedsloven, da der er oplysninger om dig selv, som du gerne må blive bekendt med, men som andre ikke ville få adgang til, jf. forvaltningslovens kap. 2.

Endvidere har du ret til indsigt efter Databeskyttelsesforordningen. For nærmere oplysninger herom henvises til denne side om ret til indsigt efter Databeskyttelsesforordningen.

Endelig er der flere speciallove, der giver en udvidet adgang til aktindsigt, bl.a. Miljøoffentlighedsloven.

For nærmere oplysninger bedes du rette henvendelse til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro.

Indeholder din anmodning om aktindsigt personfølsomme oplysninger, skal du kontakte os via digital post: