Vedligehold af privat fællesvej på landet

Det er de vejberettigede, der er ansvarlige for at vejen er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.

En vejberettiget kan anmode kommunen om at tage stilling til om en privat fællesvej er i god og forsvarlig stand i forhold til den færdsel som vejen skal afvikle. Kommunen kan som følge heraf sætte en procedure i gang for at fastsætte vedligeholdelsesstand og udgiftsfordeling, og sørge for at vejen bliver vedligeholdt.

Kommunen skal overholde paragrafferne i privatvejsloven, og det er ofte en langvarig proces før kommunen kan vedligeholde en privat fællesvej på vejbrugernes regning.

Indhentning af oplysninger
Kommunen har brug for oplysninger om

  • ønsket vedligeholdelsesniveau og
  • oplysninger om vejbrugernes brug af vejen – eller brug af vejen, som hidrører arealer, som ligger i nærheden af vejen (fx hvis et areal er bortforpagtet og forpagteren bruger vejen for at komme til arealet – så er det ejeren af arealet, der skal betale til vejens vedligehold som følge af forpagterens færdsel) for at kunne udarbejde en udgiftsfordeling

For at få oplysninger frem om de forskellige vejbrugeres brug af vejen kan kommunen indkalde til et vejsyn. Et vejsyn er et møde på vejen, som brugere af vejen bliver indkaldt til. Vejsyn er ikke længere et krav i forhold til proceduren, men for at få oplysninger frem om de forskellige brugeres konkrete brug af vejen, er ofte den hurtigste metode at samle vejens brugere og i hinandens påhør give kommunens repræsentant oplysning om deres brug af vejen.  Indkaldelse til vejsyn sker med et varsel på mindst 10 dage.

Kommunen kan også vælge at indhente oplysninger om brug af vejen ved at skrive ud til de formodede vejbrugere.

Udkast til afgørelse
Kommunen udsender udkast til afgørelse om det påkrævede vedligeholdsarbejde og tilhørende udgiftsfordeling til de vejbrugere, der formodes at skulle være med til at betale. I udgiftsfordelingen tages hensyn til vejlængde og brug af vejen. Hver vejbruger får et antal parter som følge heraf.

Der gives mindst 4 ugers frist til at komme med indsigelser.

Endelig afgørelse
Under hensyn til de indkomne indsigelser udsender kommunen endelig afgørelse til vejbrugerne, med en frist til at sætte vejen i stand.  

Hvis kommunen skal vedligeholde vejen
Hvis mindst 2/3 af parterne jf. udgiftsfordelingen anmoder om det, kan kommunen overtage vedligeholdelsen – enten én gang eller også den fremtidige vedligeholdelse.

Hvis ikke 2/3 af parterne anmoder om at kommune overtager vedligeholdelsen af vejen, og vejen ikke bliver sat i stand inden den fastsatte frist, så kan kommunen lade arbejdet udføre for vejbrugernes regning. Kommunen kan iværksætte vedligeholdelsesarbejdet efter klagefristen på afgørelsen er udløbet (klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt).

For at kommunen kan vedligeholde vejen, så kræves det at vejen er i en stand, hvor vedligehold er påkrævet.

Vejvedligehold udenom kommunen
Vejbrugerne må gerne selv sætte vejen i stand og selv aftale udgiftsfordeling, og kan i så fald sætte vejen i stand straks.

Definitioner
Privat fællesvej: Vej, gade, bro eller plads, der ikke er offentlig vej, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer.

Vejret: Den ret, som den til enhver tid gældende ejer af en ejendom har over en privat fællesvej til at benytte den pågældende private fællesvej som færdselsareal for ejendommen

Vejberettiget: En indehaver af en vejret

Vejudlæg: En reservation af et bestemt areal til fremtidig anvendelse som privat fællesvej

Vejbruger: En person, der benytter vejen

Vejret
Kommunen har ikke oplysninger om, hvem der har vejret, udover hvad der fremgår af Tingbogen. Kommunen kan ikke tage stilling til vejret. Opstår der strid om vejret, så må det afklares privatretsligt.

Retsgrundlag
Der henvises til privatvejlovens §§ 10-18 (lov om private fællesvej, lbk. nr. 1234 af 4. november 2015)

Opkrævning af administrative udgifter
Kommunen kan pålægge de vedligeholdelsesforpligtede grundejere at betale for dokumenterede administrative udgifter for kommunen i forbindelse med behandlingen af sager om kommunens stillingtagen til om en privat fællesvej er i god og forsvarlig stand, og fastsætte udgiftsfordeling mellem de vejberettigede.

Forvaltningens arbejde er fastsat til en timepris på kr. 650. Kørsel afregnes efter statens takster, som i 2017 er kr. 3,53 pr. km.

Omkostningen til kommunen fordeles som udgangspunkt efter samme fordelingsnøgle som partsfordelingen på vejen. Kommunen kan pålægge den, der anmoder kommunen om at tage stilling til vejens vedligeholdelsesstand eller at fastsætte en ny udgiftsfordeling vedrørende vejens fremtidige vedligeholdelse, at afholde kommunens dokumenterede administrative udgifter, når dette efter kommunens skøn er rimeligt.

Kommunen har en vejledningsforpligtelse jf. forvaltningsloven. Derfor vil almene spørgsmål til lovgivningen ikke blive takseret.