Beplantning langs veje

Det er din pligt som nabo til en vej/sti at sørge for, at beplantningen ved din ejendom ikke er til gene for trafikken.

Der skal, ved veje uden fortov / cyklistareal, være plads til at trafikanter kan vige ind til siden. Beplantningen skal klippes ind jævnfør den vejledende skitse. 

Kommunen kan, som vejmyndighed, give grundejere besked om at beskære beplantning, der er til gene for trafikken. Forvaltningen vil i det enkelte tilfælde vurdere om en given beplantning er til gene for trafikken. Vurderingen vil tage udgangspunkt i skitsen.