Gravetilladelse

Hvis du i forbindelse med ledningsarbejder eller lignende, har behov for at grave i vejarealer, herunder fortov og rabat, skal du inden du påbegynder gravearbejdet indhente tilladelse fra vejmyndigheden.

Jammerbugt Kommune er vejmyndighed på kommuneveje og private fællesveje i byer og bymæssige bebyggelser herunder veje i sommerhusområder samt områder, der er pålagt lokalplan eller byplanvedtægt.

Staten er vejmyndighed for statsveje, som i Jammerbugt Kommune er følgende hovedlandeveje: Aalborg-Hjørring (450/451), Aabybro-Thisted(427/428) samt Fjerritslev-Aggersund (468).

Det er Vejcenter Nordjylland, der administrerer disse veje. Link til Vejcenter Nordjylland 

På private fællesveje på landet er det vejejerne, der skal give tilladelse.

Hvordan søger jeg om tilladelse?

Når du skal søge om gravetilladelse hos Jammerbugt kommune, skal du udfylde en ansøgning via følgende link:

Ansøgning om gravetilladelse

ligesom du skal følge "Standardregulativet for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje".

 

Inden du graver!

Inden du graver er du tillige forpligtiget til at undersøge, om der ligger ledninger i det areal, du skal grave i.

Link til Ledningsregisteret (LER)