Visitationsgrundlag

Det er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der indstiller eleven til visitationsudvalget, som så afgør, hvilken kørsel den enkelte elev har behov for.

Såfremt eleven er visiteret til andet skoletilbud end distriktsskolen, træder det andet skoletilbud i distriktsskolens sted, og eleven er dermed berettiget til befordring efter de samme kriterier som elever, der går i deres distriktsskole.

Såfremt eleven ikke kan befordres med bus efter de regler, der gælder for elever, der går i distriktsskolen, skal der foreligge en skriftlig vurdering fra PPR.

Det er PPR (skolepsykologen) der træffer beslutning om, hvordan elevens befordringsbehov bedst tilgodeses. Visitationsafgørelsen sendes til Kørselskontoret, der tilrettelægger det konkrete kørselstilbud i dialog med forældre, skolen og PPR.