Lokalplaner

Alle gældende lokalplaner og byplanvedtægter i Jammerbugt Kommune kan ses på netstedet Plandata.dk.

Plandata.dk er et offentligt system, som indeholder planer efter planloven.

Jammerbugt Kommune arbejder i øjeblikket på at kvalificere registrering af lokalplanernes bestemmelser i det digitale register, Plandata.dk.
Hvis du bliver opmærksom på fejl i registreringen af plandata, eller hvis du har spørgsmål, kan du skrive en mail til plan@jammerbugt.dk.

Lokalplanen er den detaljerede plan for et bestemt område i en kommune. Den fastlægger f.eks.:

  • hvordan et område skal anvendes
  • hvor meget, der skal bygges
  • hvor bebyggelse, veje, friarealer med mere skal placeres

Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer. Men lokalplanen handler kun om forhold, der ligger ude i fremtiden, og derfor står der ikke ting i lokalplanen, som grundejeren forventes at handle efter.

Lokalplanens bestemmelser kan kun ændres ved en ny lokalplan.

Gældende lokalplaner

Forslag til lokalplaner

Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid lave forslag til lokalplaner, og den skal gøre det, inden der gennemføres større byggerier, anlægsarbejder og nedrivninger. Lokalplanen må ikke stride mod regionplanlægningen og kommuneplanen. Er der modstrid, skal region- og kommuneplan ændres, hvis kommunen ønsker at gennemføre lokalplanen.

Mandag den 11. januar 2016 besluttede Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune, at alle nye forslag til lokalplaner skal i offentlig høring i 10 uger.

Ekspropriation

Kommunalbestyrelsen kan i visse tilfælde ekspropriere privat, fast ejendom (det vil sige inddrage den mod erstatning). Er ejeren og kommunen ikke enige om erstatningen for at ekspropriere eller overtage ejendommen, skal kommunen indbringe sagen for en såkaldt taksationskommission, der fastsætter den endelige erstatning.

Dispensation

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod planens grundlæggende principper. Som hovedregel kan kommunalbestyrelsen kun give dispensation, når naboer og andre berørte er blevet orienteret.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000