Forslag til Lokalplan 23-012 Centerformål, Lundbakvej, Pandrup

Forslag til Lokalplan 23-012 Centerformål, Lundbakvej, Pandrup

Forslag til Lokalplan 23-009 for et Centerområde, Lundbakvej i

Pandrup

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 23. november 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 23-012 og det sendes derfor i offentlig høring i 10 uger.

 

Du modtager dette brev, da du er part i sagen, f.eks. som ejer af en ejendom indenfor eller er nabo til lokalplanområdet. Hvis du har bemærkninger til planforslaget vil vi gerne høre fra dig. Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanen skal udformes skriftligt og være modtaget af kommunen senest den 2. marts før kontortids ophør på adressen:

 

Jammerbugt Kommune

Toftevej 43

9440 Aabybro

eller på e-mailadressen: plan@jammerbugt.dk

 

Planforslaget

Baggrunden for at igangsætte planprocessen med lokalplan og kommuneplantillæg er, at kommunen har modtaget en ansøgning om etablering af et ny detailhandelsområde med butik, tankanlæg og restaurant med tilhørende parkeringspladser på Lundbakvej.

 

Jammerbugt Kommune ønsker at imødekomme denne ansøgning, idet etablering af området giver mulighed for at skabe en ønsket byudvikling af Pandrup med en bymidte med dagligvarehandel i begge ender af byen, for dermed at opnå en mere levende bymidte.

 

Pandrup ligger centralt placeret i kommunen. Kaas og Moseby, ligger så tæt på Pandrup, at de på sigt kan vokse sammen. I dag deles de tre byer om vigtige offentlige funktioner. Kommunens største by, Aabybro er mod syd, og turistbyerne Blokhus og Hune er mod vest. I fugleflugtslinje er der ca. 7 kilometer til Vesterhavets kyst

 

Med knap 3.000 indbyggere er der i Pandrup befolkningsgrundlag for at drive detailhandel og privat service. Dertil kommer, at Pandrup By har et relativt stort opland, og ligger mellem pendleroplandet omkring Aalborg og turistlandet ved Vestkysten. Derfor er der gode muligheder for, at et mere velfungerende centerområde. Grundlaget for at skabe en god og mere bæredygtig udvikling af centerområdet i Pandrup er således til stede. Det kræver dog, at bymiljøet får et kvalitativt løft.

 

Jammerbugt Kommune har derfor i 2014 udarbejdet en Byfornyelsesplan med især fokus på oplevelsen af handelsstrøget i byen. Byfornyelsesplanen spiller sammen med Masterplan for Pandrup fra 2012.

 

Lokalplanen understøtter målene beskrevet i de to planer, blandt andet ved at lave en tydeligere markering af ankomsten til byen fra omfartsvejen via denne sidevej, Lundbakvej, dels ved at binde denne del af byen og bymidten bedre sammen.

 

Kommuneplantillæg nr. 23 er udarbejdet for at bringe overensstemmelse mellem kommuneplan og Lokalplan 23-012.

 

Forslag til Lokalplan 23-012 kan findes på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

 

Lokalplanforslag 23-012 finder du her:

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_3890310_1513937290222.pdf

 

Hvis du ikke selv har mulighed for at se og/ eller printe lokalplanen kan den rekvireres ved at kontakte sagsbehandleren, som nævnes sidst i brevet.

 

Lokalplanforslagets retsvirkninger

I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, gælder følgende midlertidige retsvirkninger:

Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. I indsigelsesperioden er adgangen til at ændre udnyttelsen af en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, meget begrænset. Når indsigelsesfristen er udløbet, og Kommunalbestyrelsen kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, bliver det muligt at udnytte ejendomme i overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanforslaget.

Retsvirkningerne fremgår af Planlovens § 17, se vedlagte uddrag.

 

De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 22. december 2017 og til den vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, dog ikke længere end til den 22. december 2018.

Når lokalplanen bliver bekendtgjort offentligt, indtræder de mildere, permanente retsvirkninger, hvorefter der ikke må etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.

Hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere, jf. Planloven § 47.

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Der er jf. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af lokalplanforslaget. Screeningen viser, at bebyggelsen af området ikke har betydning for miljøet. Anvendelsen til centerområde vurderes at give uændret belastning.

 

Idet screeningen viser, at der er uændret miljøbelastning af området, og at der er tale om en plan af mindre lokal betydning, er det besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

 

Denne afgørelse kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.


Du/I er velkommen til at kontakte Jesper Runge Madsen på telefon 7257 7364 eller på jrm@jammerbugt.dk, hvis der ønskes yderligere oplysninger om planforslaget.Yderligere oplysninger

  

Venlig hilsen 

 

 

                        Mogens Gade                                                  Bjarne Grøn
                        Borgmester                                                          Kommunaldirektør

 

 

 

 

 

Bilag:

Uddrag af Planloven § 12, 17 og 47

Klagevejledning i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

 

 

Planloven § 12
Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen, jf. dog §§ 19 og 40.
Stk. 2. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.
Stk. 3. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

 

Planloven § 17
Når et forslag til lokalplan er offentliggjort efter § 24, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.
Stk. 2. Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3-7, kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v., jf. § 13, stk. 2.

Stk. 3. Tilladelse efter stk. 2 kan ikke meddeles, så længe en indsigelse efter §§ 29, 29 a eller 29 b opretholdes eller i tilfælde, hvor erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter § 3, stk. 5.
Stk. 4. Stk. 1 finder kun anvendelse indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentliggjort efter § 30 og højst i et år efter forslagets offentliggørelse.

Planloven § 47

Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Stk. 2. Ved ekspropriation til erhvervelse af ejendomsret bortfalder alle rettigheder over det eksproprierede, medmindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde.

Stk. 3. Ved ekspropriationens gennemførelse finder bestemmelserne i lov om offentlige veje § 45 og §§ 47-49 tilsvarende anvendelse.

 

 

Klage- og søgsmålsvejledning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

 

Hvad kan der klages over? - § 21, stk. 1 og 2

Afgørelser om hvorvidt et projekt er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

 

Afgørelserne kan påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. For afgørelser truffet i henhold til Planloven gælder:

 

Hvem kan klage? – Planlovens § 59

  • Miljøministeren.
  • Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

 

Hvordan klager man? - Planlovens § 60

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Ved klage efter den 1. februar 2017 er gebyret 900/ 1800 kr., jf. den nye lovgivning på området. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Frist for at indgive klage - Planlovens § 60

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

 

Virkning af at der klages - Planlovens § 60

Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.

 

Indbringelse for domstolene - Planlovens § 62

Afgørelser efter Planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

 

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.nmkn.dk