You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

UU-vejledning

Grundskolevejledning, ungevejledning, uddannelsesparathed, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Ordblindeundervisning (OBU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Sidens indhold

Under 18 år

Er du under 18 år og færdig med grundskolen, men du ved endnu ikke hvad du skal?

Vi tilbyder rådgivning, vejledning og yder tilbud om praktik og opkvalificering hvis du er mellem 15-17 år. Du kan ikke få løn under praktik, og du bliver forsørget af dine forældre.

Grundskolevejledning

Vi vejleder unge i Jammerbugt i 7. klasse, til de får en ungdomsuddannelse eller fylder 25 år

 • UU er en forkortelse for Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • UU Jammerbugt arbejder på forskellige måder for at opnå følgende mål:
  • At alle unge vælger, begynder på og gennemfører en ungdomsuddannelse samt bagefter kommer i beskæftigelse
 • Vores UU-vejledere er på folkeskoler, 10. klassecentre samt i Ungeenheden
 • Vi tager hånd om unge, der er i gang med individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelser som EGU og STU 
 • Vi samarbejder med ungdomsuddannelser, Socialforvaltningen og jobcentret

Ungevejledning

Ungevejledningen er for alle 15-25 årige i Jammerbugt Kommune.

15-17 år

Alle unge under 18 år har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller i gang med en uddannelsesrettet aktivitet. Vores vejledningsindsats er med til at sikre, at unge kræver uddannelsespligten.

Nogle unge er ikke parate til at begynde på en ungdomsuddannelse, andre har brug for støtte til at komme godt i gang med en erhvervsuddannelse eller på gymnasiet. Atter andre er i uddannelse, men er i fare for at falde fra, og nogen er droppet ud.

Vi yder en målrettet vejledningsindsats for at tage hånd om disse grupper. Fokus er på at støtte de unge i at udarbejde en uddannelsesplan, der bedst muligt imødekommer deres behov.

Vi arbejder opsøgende for at bidrage til, at unge begynder på en uddannelse eller kommer i gang med en uddannelsesforberedende aktivitet. Vi har mulighed for at tilbyde mentorstøtte i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Vi samarbejder med ungdomsuddannelserne om fastholdelse af de unge, og vi vejleder unge, der er droppet ud af en uddannelse over på en ny.

Unge der har brug for vejledning, kan altid kontakt vores vejledere eller henvende sig i vores ungeenhed på Teknologiparken 1 i Aabybro. Unge er velkomne uden forudgående aftale, men vil du være sikker på, at du kan komme til at tale med en vejleder, er det en god ide at aftale en tid.

18-25 år

Vi tager hånd om gruppen af ​​18-24-årige uden ungdomsuddannelse. Kernen i vejledningen er at klæde de unge på til at tage en uddannelse i det ordinære system med behov for senere at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Uddannelsesparathed

Information om parathedsvurdering

Det er skolernes ansvar, at eleverne i 8. klasse modtager personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Uddannelsesparathed skal vurderes med blik for tre forskellige forudsætninger:

 1. De faglige
 2. De personlige
 3. De sociale
 4. Praksis faglig

Det er formelt set skolens leder, der har ansvaret for at iværksætte, at der bliver foretaget en vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger for at tage en ungdomsuddannelse. 

Skolens leder skal sikre, at disse informationer fremgår af elevens elevplan og indberette resultatet til www.optagelse.dk. I praksis vil det være én eller flere i lærerteamet omkring eleven, der laver vurderingen af elevens sociale og personlige forudsætninger.

Formålet med at vurdere elevens uddannelsesparathed i 8. klasse er først og fremmest at sikre, at de elever, der ikke kan gøres uddannelsesparate, får en særlig skole- og vejledningsindsats, der skal understøtte, at de kan blive uddannelsesparate ved afslutningen af ​​9. klasse.

Når en elev vurderes ikke-uddannelsesparat i 8. klasse, er det en foreløbig vurdering. Det er samtidig begyndelsen på en målrettet indsats, hvor elev, skole, forældre og UU i samarbejde skal fremme, at eleven arbejder mod at blive uddannelsesparat. Vurderingen er derfor hverken endelig eller statisk, men kan ses som en mulighed for at få en ekstra indsats, som betyder, at eleven selv kan arbejde hen mod at blive uddannelsesparat frem mod 9. og eller 10. klasse.

Processen med at støtte eleven i at blive uddannelsesparat fortsætter i løbet af 8., 9. og evt. 10. klasse, og formålet er, at så mange elever som muligt bliver uddannelsesparate. Undervejs i processen kan UU understøtte med muligheder for praktik, brobygning og mentor. 

Elevens parathed måles på følgende personlige faktorer:

 • Motivering    
 • Selvstændighed     
 • Ansvarlighed     
 • Mødestabilitet     
 • Valgparathed

Og følgende sociale faktorer:

 • Samarbejdsevne     
 • Respekt     
 • Tolerance

Der er tale om en løbende helhedsvurdering.

Ikke-uddannelsesparate elever modtager en særlig vejledningsindsats fra UU i form af individuel og gruppebaseret vejledning. Uddannelsesparate elever modtager kollektiv vejledning fra UU samt eventuel individuel vejledning fra www.evejledning.dk.

Elevens parathed fremgår af elevplanen, og UU får besked via optagelse.dk om elever med individuelt vejledningsbehov. Det er altid UU, der på baggrund af skolens vurdering af faglige, sociale og personlige forudsætninger vurderer, om en elev er uddannelsesparat.

Den endelige uddannelsesparathedsvurdering udarbejdes af UU ifm. ansøgningen til ungdomsuddannelse i 9. eller 10. klasse.

Ordblindeundervisning (OBU)

Ordblindeundervisning (OBU) for voksne er en særligt tilrettelagt undervisning, der har til formål at afhjælpe eller begrænse deltagerens læse- og skrivevanskeligheder.

Er du mellem 18 og 24 år kan du få adgang til OBU, hvis én af følgende er opfyldt:

 • Du skal være selvforsørgende og ikke modtage ydelse til at dække leveomkostninger fra kommune, a-kasse eller SU-styrelsen.
 • Du er og bliver ved med at være i beskæftigelse minimum 20 timer om ugen. Beskæftigelsen må ikke være tidsbegrænset.
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for OBU.
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for OBU.
 • Du er på barselsorlov, ønsker at følge OBU og kommunen har vurderet, at du ikke skal tilbydes FGU eller, at du har udtømt dine muligheder på FGU.

Er du 25 år eller derover

En person der er fyldt 25 år, som har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsprog (det vil sige personer med ordblindevanskeligheder), og som har forudsætninger for at følge ordblindeundervisning med udbytte, kan få adgang.

Læs mere om OBU her.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Adgang til den forberedende grunduddannelse - FGU

Udover ordinære ungdomsuddannelser (erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser) kan den forberedende ungdomsuddannelse - FGU - være en mulighed for dig efter grundskolen.
 
For at du kan blive optaget på FGU, skal du og din vejleder i kommunen i fællesskab vurdere, at FGU er det rigtige uddannelsestilbud for dig. Det hedder en målgruppevurdering.

Hvis du ved, hvem der er din UU-vejleder, kan du tage direkte kontakt til ham/hende. Ellers kan du kontakte Ungeenheden på tlf. 7257 8790.  

Læs mere om FGU her.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

STU er en ungdomsuddannelse for dig, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse selv ikke, hvis der ydes specialpædagogisk støtte. Det er en treårig uddannelse, hvor du vil få personlige, sociale og faglige kompetencer til et så selvstændigt liv som muligt. Du vil måske opnå kompetencer til at gå videre på en uddannelse eller i job.

Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller job.

Optagelse på STU kræver visitation

Du skal visiteres til at starte på en STU. Det er din UU-vejleder, der sender din ansøgning ind til et Visitationsudvalg. Visitationsudvalget har til opgave at vurdere, om du er i målgruppen til at blive optaget på STU.

Læs mere om STU her.