Forretningsorden

Læs forretningsordenen for Grundvandsrådet.

§ 1 Grundvandsrådet i Jammerbugt Kommune er nedsat som koordinationsforum på vandforsyningsområdet i henhold til § 12 i lov om vandforsyning nr. 130 af 26. februar 1999 med seneste ændringer. 

§ 2 Grundvandsrådet er sammensat af:

• 4 repræsentanter for vandrådet i Jammerbugt Kommune
• 1 repræsentant for Danske Vandværkers Forening
• 2 repræsentant for Nordjyske Landboforeninger

(1 fra Landbo Nord og 1 fra Hobro og Aalborg landboforening)
• 1 repræsentant for Det Grønne Råd i Jammerbugt Kommune
• 1 repræsentant fra Dansk Industri i region Nordjylland
• 2-3 repræsentanter for Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg

Grundvandsrådets medlemmer er forpligtiget til at sikre, at beslutninger, der træffes i grundvandsrådet, er afstemt i deres bagland.

§ 3 Der udpeges en suppleant for det ordinære medlem.

§ 4 Grundvandsrådet nedsættes med henblik på, at bistå kommunalbestyrelsen som et rådgivende forum i sager som indsatsplanlægning, og derudover skal Grundvandsrådet være med til at sikre samarbejde og sætte fokus på vandforsyningsområdet i øvrigt.

§ 5 Grundvandsrådet skal følge kommunalbestyrelsen og vælges dermed for en periode på normalvis 4. år.

§ 6 Formanden og næstformanden vælges blandt Grundvandsrådets medlemmer. Valget skal foretages på det første møde for den givne periode.

§ 7 Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning varetager sekretariatsfunktionen for Grundvandsrådet.

§ 8 Grundvandsrådet afholder 3-4 ordinære møder årligt:
• Der afholdes et møde i hvert kvartal.
• Møderne forventes at blive afholdt i administrationsbygningen i Pandrup.

En dagsorden for disse møder kan se sådan her ud:

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra rådets medlemmer
3. Nyt fra kommunen
4. Fremlæggelse og diskussion af igangværende projekter inden for indsatsplanlægningen og vandforsyningsområdet
5. Jordforurening
6. Øvrige igangværende projekter
7. Eventuelt
8. Næste møde

§ 9 Formanden fastsætter dagsordenen for møderne efter indhentning af forslag til dagsordenspunkterne fra Jammerbugt Kommune og rådets medlemmer. Dette skal ske mindst 1 måned før selve mødet.

Det er sekretariatets job at indkalde til det kommende møde med minimum 14 dages varsel.

§ 10 Efter hvert afholdt møde udarbejder sekretariatet et udkast til referat fra mødet, som rådets medlemmer har en uge til at godkende. Herefter udsender sekretariatet det godkendte referat umiddelbart senest 14 dage efter møderne.

§ 11 Formanden kan til hver en tid indkalde til et ekstraordinært møde, hvis dette ønskes og ligeledes kan der ved anmodning fra mindst halvdelen af rådets medlemmer indkaldes til et ekstraordinært møde.

§ 12 Grundvandsrådet skal 1 gang årligt afholde et vandværksmøde, hvor alle vandværkerne i Jammerbugt Kommune inviteres. Dette vandværksmøde vil være det informationsmæssige bindeled mellem Grundvandsrådet og vandværkerne.

Kontakt

Plan- og Miljøchef
Gitte Clausen
Tlf. direkte: 72 57 76 21
gkl@jammerbugt.dk